Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2016

Viser  132  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Skolestudien: Læringsmiljø, skoleferdigheter og utviklingsvansker

  Rapporten er den sjette rapporten fra Språk- og læringsstudien (SOL) ved FHI, og er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

  Rapport

  Publisert

 2. Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015

  Publikasjonene viser 30 dagers overlevelse per regionalt helseforetak, helseforetak og sykehus: totaloverlevelse og overlevelse ved førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd.

  Rapport

  Publisert

 3. Kognitive terapier for økt fysisk aktivitet

  Vi oppsummerte effekten av kognitive terapier i studier som involverer pasientgrupper og personer med risiko for hjerte- og karsykdom. Få studier hadde oppfølging mer enn seks måneder.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 4. Foreldrekurs kan bedre barnas psykososiale utvikling

  Foreldreveiledningskurs kan muligens forebygge og redusere eksisterende psykososiale problemer hos barn. Samspillet mellom foreldre og barn blir trolig bedre. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 5. Mellomørebetennelse hos barn – kan tyggegummi hjelpe?

  Søtningsmiddelet xylitol, som finnes i tyggegummi, forebygger trolig mellomørebetennelse hos friske barn. Den forebyggende effekten ses ved å gi 10–12 tyggegummier per dag til friske barn.

  Forskningsomtale

  Publisert

 6. Surfaktant for behandling av mekoniumaspirasjonssyndrom (MAS) hos barn født ved eller rett før termin - omtale av en systematisk oversikt

  I dette notatet har vi sammenfattet og kommentert en sys­tematisk oversikt fra 2014 av The Cochrane Collaboration om effekten av behandling med surfaktant ved MAS hos barn født ved/like før termin.

  Forskningsomtale

  Publisert

 7. Kjønnsforskjeller i effekter og bivirkninger av legemidler

  Vi fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner om kjønnsforskjeller i effekter og bivirkninger av legemidler.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 8. Igangsetting av fødsel når barnet kan være stort

  Å igangsette fødsel mellom svangerskapsuke 37 og 40 hos gravide som antas å bære store barn gir trolig et bedre fødselsforløp og kan føre til at færre barn får skader. Det viser en Cochrane-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 9. Behandlingen kan bli bedre med samhandling

  En type samhandlingsform hvor helsepersonell samarbeider om pasienten på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten, fører muligens til bedre behandling.

  Forskningsomtale

  Publisert

 10. Fylkeshelseundersøkelser blant voksne - forslag til gjennomføring

  Folkehelseinstituttet fikk høsten 2012 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide maler for standardisert gjennomføring av fylkesvise helseundersøkelser blant voksne.

  Rapport

  Publisert

 11. Planveileder for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner og helseforetak

  Denne planveilederen for massevaksinasjon er andre utgave og er en sammenslåing av planene for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i helseforetak og i kommuner.

  Veileder

  Publisert

 12. Mat- og vannbårne infeksjoner 2015. Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS)

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2015.

  Rapport

  Publisert

 13. Hjerte- og karregisteret, rapport for 2015

  Denne statistikken er basert på opplysninger fra basisregisteret om årgangene 2012-2015 per 1. juni 2016.

  Statistikk

  Publisert

 14. Oppsummert forskning om forebygging av trykksår

  Vi oppsummerte systematiske oversikter publisert i Cochrane Data­base of Systema­tic Reviews i 2010 eller senere som hadde evaluert effek­ten av tiltak innen innsatsområdet Forebygging av trykksår.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 15. Effekter av sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade

  Det er forsket på en rekke tiltak for å forhindre selvskading og selvmord. Vi har undersøkt om folk skader seg sjeldnere og har færre selvmordsforsøk når de har fått ett av disse tiltakene.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 16. Matallergiregisteret 2000–2015

  Rapport fra Matallergiregisteret 2000–2015.

  Rapport

  Publisert

 17. Årsrapport flått og flåttbårne sykdommer i 2015.

  Lyme borreliose og skogflåttencefalitt i 2015.

  Rapport

  Publisert

 18. Demensscreening av personer over 65 år

  Mini-Mental Status Evaluering (MMSE) er en screeningtest for å kartlegge kognitiv funksjon og brukes ofte til å fange opp personer som kan ha demens.

  Forskningsomtale

  Publisert

 19. Immunitet mot røde hunder

  Rapporten er en litteraturgjennomgang om antistoffmålinger mot røde hunder (rubella). Konklusjonen er at anbefalingene for rubellatesting og vaksinering endres.

  Rapport

  Publisert

 20. Effekt av trombolytisk behandling i intervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslag

  Vi fikk i oppdrag å oppdatere dokumentasjonsgrunnlaget for effekt av intravenøs trombolytisk behandling gitt i tidsintervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslag.

  Systematisk oversikt

  Publisert