Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner fra FHI

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Oppsummert forskning

  Kjeveortopedisk behandling av barn og unge. Systematisk litteratursøk med sortering

  Vi har utarbeidet et systematisk litteratursøk med sortering på temaet kjeveortopedisk behandling. Vi har søkt etter effekten og bivirkninger av ulike behandlingstiltak for bittfeil.

 2. Oppsummert forskning

  Konsekvenser av en høy andel ufaglærte på kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene: en systematisk oversikt

  Vi søkte etter studier som evaluerte effekten på kvalitet og pasientsikkerhet av at en høy andel ufaglærte arbeider direkte med pasienter og effektene av endret profesjonsblanding.

 3. Oppsummert forskning

  Pasientvolum og kvalitet i karkirurgi: en systematisk oversikt

  Vi har utført en systematisk oversikt over forskningen på sammenhengen mellom pasientvolum og kvalitet i karkirurgi.

 4. Oppsummert forskning

  Vurdering av fire intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade: en fullstendig metodevurdering

  Vi utførte litteratursøk etter kontrollerte studier om de utenlandske intensive habiliteringsprogrammene, og vurderte studienes metodiske kvalitet.

 5. Oppsummert forskning

  Kognitive terapier rettet mot endring av to eller flere levevaner samtidig: en systematisk oversikt

  Vi har undersøkt effekten av kognitive terapier på forandring av to eller flere levevaner samtidig hos voksne 18 år eller eldre, sammenlignet med ingen tiltak, vanlig behandling, eller annet tiltak.

 6. Skjema/mal

  Henvisning etter tuberkuloseundersøkelse i kommunen

  Skjema for henvisning til spesialisthelsetjenesten etter rutinemessig tuberkuloseundersøkelse i kommunen, i ulike formater.

 7. Rapport

  Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2016

  Her kan du lese om Folkehelseinstituttet, aktiviteter og økonomi i 2016.

 8. Oppsummert forskning

  Demirjians utviklingsstadier på visdomstenner for estimering av kronologisk alder: en systematisk oversikt

  Demirjians utviklingsstadier av tenner benyttes til å anslå alder på barn og unge. Her sammenfatter vi forskningsbasert dokumentasjon om hvordan alder fordeler seg i Demirjians utviklingsstadier.

 9. Oppsummert forskning

  Samsvar mellom kronologisk alder og skjelettalder basert på Greulich og Pyle-atlaset for aldersestimering: en systematisk oversikt

  Denne systematiske oversikten sammenfatter den forskningsbaserte dokumentasjonen på samsvaret mellom skjelettalder fra Greulich og Pyle-atlaset (heretter kalt GP skjelettalder) og kronologisk alder.

 10. Statistikkrapport

  Gonoré og syfilis i Norge. Årsrapport 2016

  Meldte tilfeller av gonoré fortsetter å øke i Norge. Folkehelseinstituttet frykter starten på en mer omfattende spredning av gonoré i Norge.

 11. Oppsummert forskning

  Hjemmesykehus trolig et godt alternativ. Cochrane: Kort oppsummert

  Hjemmesykehus øker trolig overlevelsen blant personer som trenger sykehusbehandling, men hvor tilstanden tilsier at det er forsvarlig å få behandling i hjemmet.

 12. Oppsummert forskning

  Effekten av tiltak for barn som har opplevd vold i nære relasjoner: en oversikt over oversikter

  Vi utførte en systematisk oversikt som vurderte effekten av tiltak for barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

 13. Rapport

  Folkehelseundersøkelser i fylkene – pilot

  Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede spørsmålet om folkehelseundersøkelser i fylkene. Rapporten dokumenterer arbeidet med pilotenundersøkelsen som ble  gjennomført i Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder.

 14. Oppsummert forskning

  Effekter av psykologisk terapi sammenlignet med antidepressive medikamenter alene eller i kombinasjon med psykologisk terapi for barn og unge med depresjon eller depresjonssymptomer: en systematisk oversikt

  Helsedirektoratet ba Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet om en oppdatering av en Cochrane-oversikt publisert i 2014.

 15. Oppsummert forskning

  Alternative opioidagonister i behandling av opioidavhengighet: en systematisk oversikt

  I denne oversikten har vi sett på behandling med langtidsvirkende morfin eller levometadon

 16. Statistikkrapport

  Rapport om svangerskapsavbrot for 2016

  Rapporten omtalar statistikk for avbrotne svangerskap i 2016. Dette året vart det utført 13 169 svangerskapsavbrot i Noreg, det lågaste talet sidan registeringa starta i 1979.

 17. Oppsummert forskning

  Barorefleksstimulator ved behandlingsresistent høyt blodtrykk. Hurtigmetodevurdering

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å evaluere effekt, sikkerhet og helseøkonomisk dokumentasjon for bruk av barorefleksstimulator for pasienter med behandlingsresistent høyt blodtrykk.

 18. Rapport

  Kostholdets betydning for fysisk og psykisk helse - ny kunnskap

  Som del av forberedelsene til Helse- og omsorgsdepartementets "Handlingsplan for bedre kosthold" ble institutte bedt om å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for de norske kostholdsanbefalingene fra 2011.

 19. Rapport

  Kunnskapsgrunnlag til ny handlingsplan for bedre kosthold

  Som del av forberedelsene til Helse- og omsorgsdepartementets "Handlingsplan for bedre kosthold" ble vi bedt om å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for de norske kostholdsanbefalingene fra 2011.

 20. Oppsummert forskning

  Effekt av nedtrapping av metadon eller buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering: systematisk oversikt

  Helsedirektoratet bestilte en systematisk oversikt om effekten av nedtrapping (tapering) av metadon eller buprenorfin sammenlignet med LAR uten nedtrapping for pasienter med opioidavhengighet.