Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner fra FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Rapport

  Mental Health Challenges of Immigrants in Norway-A literature review 2009–17 (Rapport 2017:1)

  The aim of this review is to map the empirical studies in Norway on mental health and related topics among immigrant groups.

 2. Statistikk

  Influensasesongen i Norge 2017-2018. Ukerapporter

  Ukerapporter for influensasesongen 2017-18.

 3. Rapport

  Psykisk helse i Norge

  Formålet med rapporten er å gi en oppdatert oversikt over forekomsten av psykiske lidelser og rusbrukslidelser og kontakt med helsetjenesten for disse lidelsene.

 4. Informasjonsark

  Meldingskriterier for sykdommer i MSIS

  Det er utarbeidet kriterier som må oppfylles for at en meldingspliktig sykdom i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) skal meldes.

 5. Rapport

  Vurdering av mulig helserisiko forbundet med høye svevestøvnivåer ved Nationaltheateret stasjon - Oslo

  Folkehelseinstituttet anbefaler at det ut fra et føre var-prinsipp settes inn tiltak for å redusere svevestøvnivåene på Nationaltheatret stasjon.

 6. Rapport

  Anbefaling om vaksiner til pasienter med primær (medfødt) immunsvikt

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet en anbefaling om vaksinasjon og bruk av immunglobuliner til pasienter med immunsvikt.

 7. Rapport

  Dementia, Ethnic Minorities and Migrants. A Review of the Literature (Rapport 2017:2)

  The main aim of this review was to provide an overview and analysis of the available research on elderly migrants and dementia with specific reference to the European context where available.

 8. Bok

  Kjønnslemlestelse og behandling. Jordmor Sara forteller

  Dette er en bok med fortellinger om et behandlingstilbud for kvinner som levde med omskjæring.

 9. Rapport

  Three approaches to the study of health, disease and illness; the strengths and weaknesses of each, with special reference to refugee populations (Rapport 2009:2)

  To understand health, illness and disease, as well as refugee population

 10. Rapport

  Evaluering av helsetjenestens informasjonsarbeid for å forebygge kjønnslemlestelse

  Dette er en rapport for tiltak 34 i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse.

 11. Rapport

  Tverrfaglighet – en utfordring eller begrensning i medisinsk antropologi? (Rapport 2009:1)

  Motsetningen mellom somaliske kvinners bekymring over unødige og overhyppige keisersnitt, og helsepersonells oppfatning av at hovedproblemet med somaliske kvinner var at de nektet keisersnitt?

 12. Rapport

  Kartlegging av informasjonsrutiner mellom helsestasjoner og sykehus om kjønnslemlestelse

  Dette er en rapport for tiltak 29 i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse.

 13. Rapport

  Tilstandsrapport: Minoritetshelsefeltet i Norge

  Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet Mighealthnet. Prosjektet innebærer utvikling av nettsteder som formidler kunnskap om migranter og etniske minoriteters helse.

 14. Rapport

  "Vi tar det vi har": Om bruk av tolk i helsevesenet i Oslo. En spørreskjemaundersøkelse (2006:2)

  Hvor ofte erfarer helsepersonell behov for språklig assistanse, hva gjør de i slike situasjoner, samt hvilke erfaringer og holdninger har de til det å bruke tolk?

 15. Rapport

  Communication with non-native callers in medical emergency calls: Recommendations for training and evaluating AMK operators

  This report focuses on communication, providing information, guidance, and practical advice to help operators communicate with callers who speak Norwegian nor English well.

 16. Rapport

  Kommunikasjon med fremmedspråklige innringere i medisinske nødhjelpssamtaler: Anbefalinger til AMKs operatører og ledelse.

  Rapporten fokuserer på kommunikasjon, og gir informasjon, veiledning og praktiske råd for å hjelpe operatørene med å kommunisere med innringere som verken snakker godt norsk eller engelsk.

 17. Rapport

  ”Jeg er alltid bekymret”: Om udokumenterte migranter og deres forhold til helsetjenestene i Oslo (Rapport 2010:1)

  Rapporten skal bidra til å belyse udokumenterte migranters velferd, helseproblemer og helseadferd, og 2) bidra til å belyse fagetiske dilemmaer blant helsepersonell.

 18. Rapport

  Eldre innvandrere og demens – erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten (2015:1)

  Rapporten presenterer resultater fra et av delprosjektene i Demens og eldre innvandrere– et prosjekt som er organisert og ledet av NAKMI på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 19. Rapport

  The Health of Polish labour immigrants in Norway: A research review (Rapport 2010:3)

  This report gives a research overview of the health of Polish labour immigrants in Norway.

 20. Rapport

  Bruk av verktøy for vurdering og kvalitetssikring av skriftlig helseinformasjon om demens (2015:2)

  På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører NAKMI et 3-årig forsknings- og fagutviklings-program om demens og eldre innvandrere.