Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Tiltak for å øke sosial integrering av innvandrere og deres familier

Dette litteratursøket ble gjort som en forberedelse til å utarbeide en systematisk oversikt over primærstudier, men med et mer spissformulert PICO-spørsmål.

Dette litteratursøket ble gjort som en forberedelse til å utarbeide en systematisk oversikt over primærstudier, men med et mer spissformulert PICO-spørsmål.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi), Helsedirektoratet og Husbanken å utføre et systematisk litteratursøk med sortering over studier om effekt av tiltak for å øke sosial integrering av innvandrere og deres familier. Dette litteratursøket ble gjort som en forberedelse til å utarbeide en systematisk oversikt over primærstudier, men med et mer spissformulert PICO-spørsmål.

Prosjektet bygger på en bred definisjon av sosial integrering med følgende indikatorer: 1) sosial deltakelse 2) kunnskap om og tilgang til offentlige tjenester 3) tilgang til bolig- og arbeidsmarkedet på samme måte som befolkningen for øvrig. Vi søkte etter relevante studier og oversiktsartikler i 15 helse- og sosialfaglige databaser, Google og relevante nettsider.

 • Søket resulterte totalt i 8 992 referanser (uten dubletter). Vi identifiserte i alt 160 relevante referanser.
 • Blant de mulig aktuelle referansene kategoriserte vi blant annet 81 studier som kvantitative studier (effektstudier og evalueringer) og 43 som kvalitative studier.
 • Relevante referanser ble kodet etter publiseringsår, land, publikasjonsstatus, studiens hensikt/studiedesign, populasjon og tiltakstype.
 • Vi kategoriserte 73 studier som språkopplæringstiltak/tiltak for å øke kulturkompetanse, 13 som veilednings- og mentoringprogrammer, 11 som introduksjonsprogrammer, 11 som tiltak rettet mot å øke kunnskap om tilgang til det offentlige tjenesteapparatet og 10 som arbeidstrening/sysselsettingstiltak.
 • Det var tre studier som så på sosial integrering som utfall, mens kun én studie evaluerte et ‘sosial integreringsprogram’.
 • Følgende temaområder peker seg ut som mulige PICO-spørsmål for en eller flere systematiske oversikter:
  • Effekt av tiltak for å øke språk- og kulturkompetanse
  • Effekt av tiltak for å øke innvandreres deltakelse i regulært arbeidsliv/sysselsetting.

I dette notatet har vi verken lest artiklene i fulltekst, vurdert den metodiske kvaliteten eller sammenstilt funn og konklusjoner.

Sammendrag

  Om publikasjonen

 • Utgitt: 2014
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Wollscheid S, Munthe-Kaas HM, Hammerstrøm KT.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-870-3