Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2014


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Rapport

  Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede pasienthendelser – en statusrapport og foreløpig forslag

  Foreløpig forslag til felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser.

 2. Rapport

  Interlaboratory Comparison on POPs in Food 2014 (Rapport 2014:6)

  The 15th round of the interlaboratory comparison study on the determination of PCDDs/PCDFs, PCBs and brominated flame retardants in three food items was conducted in spring 2014.

 3. Rapport

  Norske avisers dekning av snus 2002-2011 – en innholdsanalyse

  Omfanget av artikler om snus i norske aviser har økt noe i perioden 2002–2011, mest de første fem årene. Størrelsen på de enkelte oppslagene har derimot vært stabil.

 4. Rapport

  Årsmelding for 2014 - Divisjon for smittevern

  Årsmeldingen inneholder en oppsummering av divisjonens viktigste aktiviteter i 2014.

 5. Statistikk

  Europeisk narkotikarapport 2014

  Rapport fra EUs narkotikabyrå (EMCDDA) for 2014. Den oppsummerer den seneste utviklingen i de 28 EU-medlemsstatene, Tyrkia og Norge.

 6. Brosjyre

  MoBa magasin

  I forbindelse med at MoBa er 15 år, har vi laget et populærvitenskapelig MoBa magasin. Vi skriver om viktige milepæler, forskningsfunn, store prosjekter og biobankene med blodprøver og tenner.

 7. Rapport

  Inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann. Rapport til prosjektet "Kartlegging av helseskader fra plantevernmidler 2014".

  Rester av plantevernmidler i drikkevann utgjør neppe noen helserisiko i Norge. Dette er konklusjonen i en rapport fra Folkehelseinstituttet.

 8. Rapport

  Incidence and associated risk factors for cancer among immigrants: Major Challenges for Norway

  In general, when immigrants move from a low-risk to a high-risk country, their risk of cancer increases and it starts to converge with the cancer rate in the host country.

 9. Rapport

  30-dagers overlevelse. Institusjonsrapporter

  Kunnskapssenteret leverer årlig resultater for kvalitetsindikatorer til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet.

 10. Rapport

  Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre europeiske OECD-land 2014

  Kunnskapssenteret presenterer i dette notatet viktige trekk ved den norske helse-tjenesten i forhold til helsetjenesten i de øvrige europeiske OECD-landene.

 11. PasOpp-rapport

  Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern - lokale rapporter

 12. PasOpp-rapport

  Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Resultater etter en landsdekkende undersøkelse i 2014.

 13. PasOpp-rapport

  Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern. Metoderapport.

  Rapporten beskriver metoden som er benyttet i rapporten om pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern.

 14. Rapport

  Ulike modeller for kvalitetssystem – kort oversikt

  En kort oversikt over klassifikasjonssystem for kvalitetsindikatorer.

 15. Forskningsoversikt

  Botilbud til mennesker med demens

  Oppdatering av oppsummering fra 2009 om tilgjengelig forskning om effekt av botilbud til mennesker med demens.

 16. Forskningsoversikt

  Velferdsteknologi for å støtte selvstendige liv for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne

  Oppdraget var å finne empiriske studier om velferdsteknologi for å støtte selvstendig liv blant eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne som bor hjemme.

 17. Forskningsoversikt

  Effekt av psykologiske tiltak for personer med demens

  Kognitiv stimulering trolig gir bedre kognitiv funksjonsevne og livskvalitet sammenlignet med vanlig oppfølging.

 18. Forskningsoversikt

  Effekt av fysisk aktivitet og omsorgstiltak for personer med demens

  Vi har oppsummert resultater fra Cochrane-oversikter om effekt av fysisk aktivitet og omsorgstiltak for personer med demens.

 19. Forskningsoversikt

  Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner

  Denne systematiske oversikten undersøker om bruk av sosiale medier i helserettede kampanjer kan påvirke til sunne levevaner knyttet til ernæring, fysisk aktivitet, tobakk eller alkohol.

 20. Metodevurdering

  Rhesus typing av foster basert på blodprøve fra rhesus negative gravide

  Det er sannsynlig at NIPT gir en svært treffsikker RhD-typing av fosteret. Dokumentasjonen er av høy kvalitet.