Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Smitteoverføring ved akupunktur

Systematiske oversikter som belyser problemstillinger vedrørende smitteoverføring ved akupunktur.

Systematiske oversikter som belyser problemstillinger vedrørende smitteoverføring ved akupunktur.


Hovedbudskap

Vi har søkt etter systematiske oversikter som belyser problemstillinger vedrørende smitteoverføring ved akupunktur. Vi søkte etter litteratur i relevante databaser på emneord og tekstord for akupunktur kombinert med ord for infeksjon, kontaminering eller smitte. Vi fant 14 mulig relevante systematiske oversikter. De to nyeste oversiktene ble kvalitetsvurdert og kort oppsummert i dette notatet. Den ene oversikten omhandlet forekomst av smitte ved bruk av akupunktur og den andre omhandlet smittekilder for atypiske mykobakterier. Vi vurderte begge oversiktene til å være av moderat metodisk kvalitet. Vi har listet de 12 andre oversiktene.

Vi fant at den hyppigst rapporterte komplikasjonen ved akupunktur er infeksjoner. De fleste infeksjonene er bakterielle forårsaket av infeksjon i huden der nålen ble satt. Ingen tilfeller av hepatitt ble rapportert i studiene som er identifisert. I 96 % av tilfellene skyldtes infeksjoner med Mycobacterium abscessus. Smittekildene var feilaktig sterilisering av utstyr, urene nåler og gjenbruk av nåler.

Forfatterne konkluderer med at det er viktig med klare retningslinjer om bruk av rene nåler. Selv om alvorlige tilfeller av uønskede hendelser ved akupunktur er sjeldne er akupunktur ikke risikofri. Riktig regulering av praksis kan redusere risikoen ytterligere. I tillegg til biomedisinsk kunnskap som anatomi og mikrobiologi er retningslinjer for trygg og hygienisk praksis viktig.

De fleste studiene har lite informasjon om hvem som ga akupunkturbehandlingen og hvor trenet de var.

Konklusjonene er i hovedsak basert på kasuistikk-serier som bare er egnet til å rapportere type og frekvensen av komplikasjoner. Prospektive studier ville vært et bedre egnet til å besvare spørsmålet om risiko for smitte.

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Dahm KT, Kirkehei I, Strømme H, Reinar LM.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-904-5