Hopp til innhold

Rapport

Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2014 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet

Resultatene fra den fjerde og foreløpig siste målingen av pasientsikkerhet og kvalitet gjennomført i GallupPanelet, samt presentert resultater av sammenligning over tid på utvalgte spørsmål.

Resultatene fra den fjerde og foreløpig siste målingen av pasientsikkerhet og kvalitet gjennomført i GallupPanelet, samt presentert resultater av sammenligning over tid på utvalgte spørsmål.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Resultater i 2014
Dette notatet har tatt for seg resultatene fra den fjerde og foreløpig siste målingen av pasientsikkerhet og kvalitet gjennomført i GallupPanelet, samt presentert resultater av sammenligning over tid på utvalgte spørsmål. 

Resultatene fra årets undersøkelse viser at svarerne i GallupPanelet mener det er god kvalitet på helsetjenester i Norge, og at norske helsetjenester er av den samme eller bedre kvalitet sammenliknet med EU-land. Kriterier for god kvalitet som hyppigst ble nevnt var helsepersonell med god utdanning, behandling som virker og nærhet til sykehus og lege. Ca. hver femte svarer mener det er veldig eller ganske sannsynlig å bli skadet under sykehusbehandling i Norge, mens i underkant av 30 prosent mener det samme om behandling utenfor sykehus. Den skadelige hendelsen som flest svarere mener at veldig eller ganske sannsynlig kan skje er feil, uoppdaget eller forsinket diagnose. I underkant av 40 prosent oppgir at de selv eller noen i familien har opplevd en skadelig hendelse i kontakt med helsetjenesten. Majoriteten av skadelige hendelser skjedde på sykehus, og nesten 40 prosent oppga å ha rapportert denne hendelsen. Når det gjelder former for oppreisning som de mener å ha rett på ved skadelige hendelser, oppgir svarerne i GallupPanelet hyppigst økonomisk erstatning, en forklaring på årsakene til skaden og en formell innrømmelse. Viktigste informasjonskilder om skadelige hendelser er, ifølge svarerne, aviser, tv, internett og offentlig statistikk. 

Flere metodiske forhold gjør seg gjeldende i undersøkelsen: deler av utvalget ble ikke tilfeldig trukket. Kunnskapssenteret har ikke nok informasjon om de som valgte å ikke svare til å kunne si noe om potensielle systematiske forskjeller mellom svarerne og ikke-svarerne. Vi har ikke innsikt i svarprosenten for rekruttering til GallupPanelet, og spørreskjemaet er heller ikke godt nok validert i Norge. Disse forholdene gjør at det må utvises forsiktighet når det gjelder å generalisere resultatene fra denne undersøkelsen til den norske befolkningen. 

Endringer over tid
Over tid ser det ut som at resultatene holder seg relativt stabile. Det er noen forskjeller mellom de ulike årene, men forskjellene er små og uten et tydelig utviklingsmønster. Resultatene for 2014 er noe bedre enn for de øvrige årene, men ganske likt med 2011 på overordnede spørsmål om pasientsikkerhet og kvalitet. 

Undersøkelsene i GallupPanelet er årlige tverrsnittstudier i perioden 2011–2014, og kan ikke si noe sikkert om eventuelle effekter av pasientsikkerhetskampanjen. Denne fjerde målingen har gjort oss i stand til å sammenligne resultatene fra kampanjens oppstartsår, hele kampanjeperioden og etter videreføring til program. I og med at GallupPanelet ikke er valgt ved tilfeldig trekning kan man ikke direkte generalisere funnene, men trendene som avleses i GallupPanelet kan gi en indikasjon på trender i befolkningen. De nasjonale pasienterfaringsundersøkelsene ved sykehusene viser også at kvaliteten og pasientsikkerheten har holdt seg rimelig stabil over tid, med få og små positive utviklingstrekk. Basert på undersøkelsene i GallupPanelet synes det derfor rimelig å legge til grunn at befolkningens syn på pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten har vært stabil i tidsperioden 2011– 2014.

    Om rapporten

  • Utgitt: 2014
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Haugum M, Bjertnæs ØA, Lindahl AK.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-895-6