Hopp til innhold

Rapport

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI)

Oppdraget i denne rapporten var å identifisere forskning om måleegenskapene ved Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) i norske populasjoner, og gi en vurdering av normdata, reliabilitet og validitet.

Oppdraget i denne rapporten var å identifisere forskning om måleegenskapene ved Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) i norske populasjoner, og gi en vurdering av normdata, reliabilitet og validitet.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å vurdere måleegenskapene (reliabilitet og validitet) av norskspråklige psykologiske tester og psykiatriske måleinstrumenter brukt i helsetjenesten i Norge. Oppdraget i denne rapporten var å identifisere forskning om måleegenskapene ved Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) i norske populasjoner, og gi en vurdering av normdata, reliabilitet og validitet.

Beskrivelse av WASI

WASI er en forkortet utgave av en full intelligenstest og gir et estimat på intelligens. WASI er derfor egnet til screening formål hvor en full utredning av kognitiv fungering ikke er hensiktsmessig. Testen ble utgitt på engelsk i 1999 og forelå i kommersiell norsk utgave fra 2007 (Rettighetsinnehaver er Pearson Assessment). Tidsbruk for gjennomføringen er 30 minutter. Testen har amerikanske normer fra 6 til 89 år. Kompetansekravene for bruk av testen er utdanning som psykolog, master i pedagogikk eller spesialpedagogikk, med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning samt generell opplæring i testbruk.

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i medisinske og psykologiske databaser etter studier som anvendte WASI i norske voksne populasjoner. Søket ble utført i desember 2013. To forskere har uavhengig av hverandre gjennomgått identifiserte referanser, vurdert relevans i forhold til inklusjonskriteriene, og hentet ut relevante data.

Resultater

Vi inkluderte 22 studier. Disse studiene dannet grunnlaget for den norske psykometrivurderingen sammen med den engelske og norske utgaven av testmanualen.

Konklusjon

Testens begrepsvaliditet og konvergente validitet blir støttet av studiene vi har gått gjennom. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til tolkning av de avledede skårene fra testen fordi disse er basert på amerikanske normer fra midten av 90-tallet. Det er ikke laget egne normer for Norge eller gjennomført en større studie av bruk av de amerikanske normene i Norge. Vurdering av kognitiv fungering basert på de amerikanske normene kan muligens føre til en overvurdering av testdeltakerens evnenivå.

    Om rapporten

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Siqveland J, Dalsbø TK, Harboe I, Leiknes KA.
  • ISSN elektronisk: 1890-1298
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-902-1