Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Avgrens søket
 1. Systematisk oversikt

  Tilpasset helseinformasjon og pasientopplæring for personer med innvandrer eller minoritetsetnisk bakgrunn

  Denne rapporten gir en oversikt over oppsummert kunnskap om effekten av tilpasset helseinformasjon og pasientopplæring for innvandrere eller personer med minoritetsetnisk bakgrunn.

 2. Systematisk oversikt

  Språkopplæring for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang: en systematisk oversikt over effektstudier

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet bestilte en systematisk oversikt over internasjonal forskning om hvilke språkopplæringmetoder som er mest effektive for voksne innvandrere.

 3. Systematisk oversikt

  Effekt av verktøy for likeverdige helsetjenester for innvandrere: en systematisk oversikt

  Vi ble bedt om å utarbeide en kunnskapsoppsummering om tiltak på helsesystemnivå, spesifikt verktøy for likeverdige helsetjenester, kan forbedre likeverdige helsetjenester for innvandrere.

 4. Rapport

  Dementia, Ethnic Minorities and Migrants. A Review of the Literature (Rapport 2017:2)

  The main aim of this review was to provide an overview and analysis of the available research on elderly migrants and dementia with specific reference to the European context where available.

 5. Bok

  Kjønnslemlestelse og behandling. Jordmor Sara forteller

  Dette er en bok med fortellinger om et behandlingstilbud for kvinner som levde med omskjæring.

 6. Rapport

  Mental Health Challenges of Immigrants in Norway-A literature review 2009–17 (Rapport 2017:1)

  The aim of this review is to map the empirical studies in Norway on mental health and related topics among immigrant groups.

 7. Systematisk litteratursøk med sortering

  Tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn: et systematisk litteratursøk

  Vi har laget et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av publikasjoner som omtaler effekt av tilpasset informasjon og opplæring av pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.

 8. Rapport

  Eldre i et ukjent landskap. Sluttrapport fra prosjektet Eldre innvandrere og demens (Rapport 2016:2)

  Eldre innvandrere i Europa er en stadig økende gruppe, men kunnskap om eldre innvandrere og deres helse og levekår er mangelfull. Alder er den største risikofaktoren for Alzheimers sykdom.

 9. Rapport

  Friluftsliv og innvandrere. En undersøkelse av holdninger og erfaringer blant innvandrerfamilier i Oslo (Rapport 2016:1)

  Hva er innvandreres oppfatning, kunnskap og holdninger til natur og utendørsaktiviteter? Hva er deres kunnskap om Norsk Friluftsliv? Hva påvirker aktiv deltakelse i utendørsaktiviteter?

 10. Rapport

  Eldre innvandrere og demens – erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten (2015:1)

  Rapporten presenterer resultater fra et av delprosjektene i Demens og eldre innvandrere– et prosjekt som er organisert og ledet av NAKMI på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 11. Rapport

  Oppfølging av barn som pårørende i familier med innvandrerbakgrunn (Rapport 2015:3)

  I rapporten undersøkes hvorvidt og hvordan mindreårige barn som pårørende til foreldre med innvandrerbakgrunn får den informasjon og oppfølging i spesialisthelsetjenesten som de har rett til.

 12. Rapport

  Innvandrerpasienter og akuttmedisinske tjenester. Ekspertnotat for Akuttutvalget (Rapport 2015:4)

  Dette dokumentet er skrevet på oppdrag fra Akuttutvalget etter avtale mellom Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) og Akuttutvalget utfra oppdragsbrev datert 9. februar 2015.

 13. Systematisk oversikt

  Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrere

  Lønnstilskudd og praksisplass kan muligens øke sannsynligheten for at arbeidsledige innvandrere kommer i arbeid sammenliknet med ingen tiltak.

 14. Rapport

  Kulturformuleringsintervjuet (CFI), DSM-5

  Dette dokumentet er den offisielle norske oversettelsen av American Psychiatric Associations (APA) «Cultural Formulation Interview» (CFI), registert gjennom APA.

 15. Rapport

  Bruk av verktøy for vurdering og kvalitetssikring av skriftlig helseinformasjon om demens (2015:2)

  På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører NAKMI et 3-årig forsknings- og fagutviklingsprogram om demens og eldre innvandrere.

 16. Rapport

  Incidence and associated risk factors for cancer among immigrants: Major Challenges for Norway

  In general, when immigrants move from a low-risk to a high-risk country, their risk of cancer increases and it starts to converge with the cancer rate in the host country.

 17. Forskningsoversikt

  Tiltak for å øke sosial integrering av innvandrere og deres familier

  Dette litteratursøket ble gjort som en forberedelse til å utarbeide en systematisk oversikt over primærstudier, men med et mer spissformulert PICO-spørsmål.

 18. Veileder

  Veiviser for undervisning av helsepersonell i migrasjon og helse

  Veiviseren foreslår et undervisningsopplegg for helse- og utdanningsinstitusjoner som vil utarbeide undervisningsopplegg og tilrettelegg bedre for likeverdige helsetjenester for innvandrere.

 19. Rapport

  Khat og helse: en kunnskapsoppsummering

  Målet med oppsummeringen er å gjennomgå litteratur på feltet og frembringe kunnskap om ulike sider ved khatbruk.

 20. Rapport

  Fremmede i Norge, fremmede på Plata?

  I 2011 oppsøkte sosiolog og rusforsker Thomas Anton Sandøy innvandrere i Oslos synlige rusmiljø.