Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Hvilke utbrudd som skal varsles

Publisert Oppdatert


Her finner du oversikt over hva som skal varsles  i og utenfor helseinstitusjon, og hvem som skal varsle.


Har du funnet en feil?

Tidlig varsling til Folkehelseinstituttet om utbrudd av smittsomme sykdommer gir oss mulighet til å bistå med oppklaringsarbeid og gi råd om prøvetaking og andre forhold.

Rask rapportering fra lokalnivå til nasjonalt nivå gir samtidig grunnlag for å vurdere om flere små geografisk spredte utbrudd kan ha en sammenheng, for eksempel hvis et markedsført næringsmiddel er årsaken til utbruddet.

Følgende utbrudd skal varsles til Folkehelseinstituttet:

  • utbrudd av de sykdommer som er meldingspliktige i MSIS
  • utbrudd som mistenkes å ha sammenheng med næringsmidler (inkludert drikkevann)
  • utbrudd i helseinstitusjoner
  • utbrudd av særlig alvorlige sykdommer (andre enn dem som omfattes av MSIS), dvs. sykdommer med høy dødelighet, alvorlig sykdomsbilde eller høy komplikasjonsrate
  • særlig omfattende utbrudd

De fire siste kategoriene gjelder også utbrudd av smittsomme sykdommer som ikke er meldingspliktige til MSIS. 

I tillegg ønsker Mattilsynet innrapportert alle akutte forgiftninger med f. eks. histamin, kobber, sopp, alger etc. slik at all sykdom hos mennesker forårsaket av mat eller vann, blir rapportert.

Varsling av utbrudd i helseinstitusjon

Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i sykehus eller annen institusjon som er omfattet av Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 1-2, skal omgående varsles til fylkesmannen og til Folkehelseinstituttet med kopi til det regionale helseforetakets kompetansesenter for sykehushygiene.

Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i kommunal helseinstitusjon skal varsles til kommuneoverlegen og fylkesmannen. Kommuneoverlegen skal, dersom mistanken ikke raskt kan avkreftes, varsle Folkehelseinstituttet.

Varsling av utbrudd utenfor helseinstitusjon

Hvem skal varsle:

Leger som mistenker eller påviser et utbrudd utenfor helseinstitusjon av smittsomme sykdommer skal varsle kommuneoverlegen.

Kommuneoverlegen skal varsle fylkesmannen og Folkehelseinstituttet (MSIS- og Tuberkuloseforskriften § 3-3). I tillegg skal Mattilsynet varsles ved mistenkt eller påvist smittsom sykdom overført med næringsmiddel eller som kan skyldes smitte fra dyr (MSIS- og Tuberkuloseforskriften §§ 3-9 og 3-10).

I henhold til smittevernloven § 4-10 skal Mattilsynet og veterinærer straks varsle kommuneoverlegen eller fylkesmannen ved mistanke om smittsom sykdom som formidles til mennesker via næringsmidler eller dyr.

For å sikre effektiv varsling, informasjonsflyt og samarbeid mellom Mattilsynets distriktskontorer og kommuneoverlegen har Mattilsynet og Folkehelseinstituttet utarbeidet retningslinjer for samarbeidet.

Mer om de ulike rollene

Kommuneoverlegen, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har definerte roller i forbindelse med oppklaring av næringsmiddelbårne utbrudd og zoonoser.

Kommuneoverlegen. Ved lokale utbrudd av smittsom sykdom blant innbyggerne i en kommune, har kommuneoverlegen ifølge smittevernloven (§ 7-2) ansvaret for å lede og organisere den delen av oppklaringsarbeidet som foregår innen befolkningen, samt utarbeide beredskapsplaner for dette arbeidet. Kommuneoverlegen har ansvaret for å iverksette eventuelle tiltak rettet direkte mot befolkningen. Effektiv etterforskning av utbrudd krever imidlertid tett tverrfaglig samarbeid lokalt og sentralt mellom helsevesenet, Mattilsynet og iblant også andre etater.

Mattilsynet. Mattilsynet har tilsynsansvaret for hele produksjons- og distribusjonskjeden for animalske og vegetabilske næringsmidler (matkjeden). Tilsynsansvaret omfatter også drikkevann, dyr som ikke inngår i matproduksjon, og innsatsvarer i landbruket. Mattilsynet er derfor helsevesenets viktigste samarbeidspartner når det gjelder næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser. Ved sykdomsutbrudd har Mattilsynet ansvaret for å lede og organisere den delen av oppklaringsarbeidet som foregår innen matkjeden. Mattilsynet iverksetter tiltak rettet mot smittekilden og innen matkjeden. Kommuneoverlegen og Mattilsynet har plikt til å gi hverandre informasjon, råd og bistand, slik at de i samarbeid kan utføre oppklaringsarbeidet innen hvert sitt ansvarsområde.

Folkehelseinstituttet. Ved lokale sykdomsutbrudd skal Folkehelseinstituttet i henhold til smittevernlovens § 7-9 gi bistand, råd, veiledning og informasjon ved oppklaring og håndtering av utbruddet, dersom kommuneoverlegen ønsker det. Ved nasjonale utbrudd der flere kommuner er rammet, har Folkehelseinstituttet ansvaret for å drive og koordinere det faglige oppklaringsarbeidet innen befolkningen.

Retningslinjer for samarbeid mellom kommuneoverlegen og Mattilsynet

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet har utarbeidet retningslinjer for samarbeidet mellom kommunene og Mattilsynets lokale avdeling. Formålet med retningslinjene er å etablere klare og forpliktende rutiner som sikrer effektiv varsling, informasjonsflyt og samarbeid mellom Mattilsynet og kommuneoverlegen