Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Synsscreening av barn - prosjektbeskrivelse

  Vi skal utarbeide en systematisk oversikt over kunnskapsgrunnlaget for effekt av synsscreening for barn i alderen 0-18 år.

 2. Nedtrapping for gravide i LAR

  Vi har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide en systematisk oversikt om effekter for mor og barn av nedtrapping av vedlikeholdsbehandling med metadon eller buprenorfin under svangerskapet.

 3. Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse – SHoT (prosjektbeskrivelse)

  Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) er landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel.

 4. Behandling av personer som er utsatt for eller utøver vold og seksuelle overgrep (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal på oppdrag fra NKVTS kartlegge systematiske oversikter om effekt av behandling for utsatte for og utøvere av vold og seksuelle overgrep.

 5. Tromsø Pain Study (prosjektbeskrivelse)

  Målet er å kartlegge smertefølsomhet uavhengig av sykdom og dermed beskrive variasjonsbredden av smertefølsomhet i befolkningen.

 6. Hyperbar oksygenbehandling av osteonekrose (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet skal på oppdrag fra Bestillerforum RHF/Nye metoder, undersøke effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ved hyperbar oksygenbehandling av ostenekrose.

 7. NUSS-studien: Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse (prosjektbeskrivelse)

  Målet med undersøkelsen er å bidra til å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse i befolkningen ved å se på ungdoms sårbarhet for sykdommen.

 8. Effekt av forebyggende bruk av støttestrømper til eldre med venøs insuffisiens og hovne ben: en systematisk oversikt (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal oppsummere randomiserte kontrollerte studier som undersøker effekten av forebyggende bruk av støttestrømper til eldre med venøs insuffisiens og/eller tendens til hevelser i bena.

 9. Drikkevannsstudien (prosjektbeskrivelse)

  I hvilken grad bidrar drikkevann til sykdom? Det skal en landsdekkende spørreundersøkelse i befolkningen der vi kartlegge gastroenteritt og konsum av drikkevann gi oss flere svare på.

 10. Implementering og evaluering av «Tankekraft – et livsmestringsprogram» (prosjektbeskrivelse)

  Kan psykisk helse trenes opp på lik linje med fysisk helse? Dette prosjektet skal teste om livsmestringsprogrammet "Tankekraft" styrker ungdoms ferdigheter innen belastningsmestring.

 11. Betydning av fars livsstil for barnets arvestoff (prosjektbeskrivelse)

  Målet er å finne ut mer om hva som har betydning for barnets helse, slik at vi kan gi god veiledning til kommende foreldre.

 12. Nøyaktighet av åpne spørsmål i intervjuer med barn (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal gjennomføre en systematisk oversikt om nøyaktighet av åpne spørsmål mellom barn og barnehage- og skoleansatte for å avdekke omsorgssvikt, misbruk eller psykososiale problemer.

 13. PsychGen: Bruk av store datakilder og nye analysemetoder for å forstå utviklingen av psykiske problemer i befolkningen (prosjektbeskrivelse)

  Målet vårt er å få ny kunnskap om hvordan genetiske og miljømessige faktorer bidrar til utvikling av psykiske helseproblemer, og å avdekke årsakssammenhenger mellom miljøfaktorer og psykiske lidelser.

 14. Systematisk litteratursøk med sortering om årsaker til kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME

  Vi skal utarbeide et systematisk litteratursøk med sortering over primærstudier som har undersøkt predisponerende, utløsende og vedlikeholdende risiko- og årsaksfaktorer ved CFS/ME.

 15. Effekt av mentorprogrammer for sårbare grupper (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal gjennomføre en systematisk oversikt om effekt av sysselsettingsorienterte mentorprogrammer for sårbare grupper.

 16. Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet (prosjektbeskrivelse)

  Ved innføringen av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009/2010 ble det opprettet et oppfølgingsprogram for å følge med på effekt, bivirkninger og vaksinasjonsdekning.

 17. Nevrokognisjon og psykisk helse hos ungdom (prosjektbeskrivelse)

  Denne studien er et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken helseforetak og Folkehelseinstituttet.

 18. Prehospital CT ved akutt hjerneslag eller hodeskade (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal oppsummere og vurdere dokumentasjonen for klinisk effekt og sikkerhet av prehospital CT og eventuell igangsetting av behandling før ankomst i sykehus, sammenliknet med dagens praksis.

 19. Tverrfaglige team i primær-helsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt (prosjektbeskrivelse)

  Vi har mottatt forslag om å utarbeide en oversikt over forskningslitteratur om virkninger av, holdninger til og erfaringer med tverrfaglige team i primærhelsetjenesten.

 20. Kunnskap skal bremse auken i trafikkskadar i Malawi (prosjektbeskrivelse)

  Mens talet på trafikkskadde og trafikkdrepne går ned i rike land, aukar talet mykje i fattige land. Malawi skal få norsk hjelp til å betre kunnskapen om trafikkskadar og tilhøva rundt ulykkene.