Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. EuroMix prosjektbeskrivelse

  Formålet med EuroMix-studien er å kartlegge hvilke kjemikalier vi blir utsatt for samtidig i løpet av et døgn.

 2. Effekt av nedtrapping av metadon/buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering

  Helsedirektoratet har bestilt en systematisk oversikt om effekten av nedtrapping av metadon/buprenorfin sammenlignet med vanlig LAR-behandling uten nedtrapping for pasienter med opioidavhengighet.

 3. Effekt av psykologisk terapi sammenlignet med antidepressiva alene eller antidepressiva i kombinasjon med psykologisk terapi for barn og unge med depresjon eller depresjonssymptomer

  Vi skal oppsummere forskning om effekt av psykologisk terapi sammenlignet med antidepressiva hos barn og unge med depresjon eller depresjonssymptomer.

 4. Vurdering av fem intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å vurdere effekt, sikkerhet, helseøkonomi og etiske betraktninger knyttet til fem intensive habiliteringsprogrammer for barn og unge med hjerneskade.

 5. Effekt av nedtrapping av metadon/buprenorfin ved opioidavhengighet

  Helsedirektoratet har bestilt en systematisk oversikt om effekten av nedtrapping (tapering) av metadon/buprenorfin sammenliknet med vanlig LAR-behandling.

 6. Effekt av psykologisk terapi sammenliknet med antidepressiva alene eller antidepressiva

  Prosjektet skal oppsummere effekten av slik behandling på utfallene remisjon, frafall fra behandling, suicidalitet, depresjon og fungering.

 7. NORSE-studiens prosjektbeskrivelse

  NORSE er en stor undersøkelse om helse, funksjon og trivsel blant eldre i Oppland fylke.

 8. Tiltak ved synsfeltutfall etter hjerneslag

  Vi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å oppdatere deler av en Cochrane systematisk oversikt av Pollock og medarbeidere fra 2011.

 9. Effekt av delt bosted for barn

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bedt Seksjon for velferdstjenester ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet om å utarbeide en systematisk oversikt om effekt av delt bosted.

 10. Røykesluttstudien - prosjektbeskrivelse

  En prospektiv observasjonsstudie blant brukere av nettstedet slutta.no.

 11. Prosjektplan for kunnskapsoppsummering om effekt av tiltak for å følge opp lungefunksjon hos pasienter med traumatisk høy ryggmargsskade

  Oppsummeringen skal brukes til å oppdatere fagprosedyrer om å ivareta lungefunksjonen ved akuttbehandling i sykehus hos personer med høy ryggmargsskade.

 12. Effekter av å samorganisere fastleger med andre primærhelsetjenestetilbud

  Prosjektet skal utarbeide en systematisk oversikt over studier av effekter av å samorganisere fastleger med andre helsetjenester i primærhelsetjenesten.

 13. Tiltak som har til hensikt å føre til likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrere

  Prosjektet skal resultere i en systematisk oversikt som undersøker effekten av helsesystemtiltak på helseulikheter blant innvandrere.

 14. TRANSFER rammeverk

  Beslutningstakere støtter seg i økende grad på kunnskap fra systematiske oversikter når de skal ta beslutninger eller utforme anbefalinger.

 15. Effekten av høy andel ufaglærte helsepersonell på kvaliteten og pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenestene

  Vi vet lite om konsekvensene av at personell uten relevant helse- og sosialfaglig utdanning arbeider i stillinger som innebærer direkte pasientkontakt.

 16. FP7 - ESCAPE - studie på helse og luftforurensning

  ESCAPE - European Study of Cohorts for Air Pollution Effects - er et stort samarbeidsprosjekt bestående av mer enn 30 europeiske kohortstudier (gruppestudier), som inkluderer om lag 900 000 deltakere.

 17. Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved systemisk sklerose

  Oppdraget er å lage en fullstendig metodevurdering om effekt og sikkerhet av autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon sammenliknet med farmakologisk behandling ved diffus systemisk sklerose.

 18. ETORA-studiens prosjektbeskrivelse

  I ETORA-studien undersøker Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus (OUS) hvilke nye rusmidler som medfører at pasienter kommer til behandling på sykehus eller legevakt.

 19. Sosioemosjonell utvikling hos barn med språkvansker

  I dette doktorgradsprosjektet studerer vi hvilke faktorer som påvirker sammenhengen mellom språkvansker og sosioemosjonelle vansker.

 20. Barnevekststudiens prosjektbeskrivelse

  Barnevekststudiens formål er å dokumentere høyde, vekt og livvidde og følge endringer i kroppsmål og utvikling av overvekt og fedme i barnebefolkningen.