Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Nøyaktighet av åpne spørsmål i intervjuer med barn - prosjektbeskrivelse

  Vi skal gjennomføre en systematisk oversikt om nøyaktighet av åpne spørsmål mellom barn og barnehage- og skoleansatte for å avdekke omsorgssvikt, misbruk eller psykososiale problemer.

 2. MoBaGen: Bruk av store datakilder og nye analysemetoder for å forstå utviklingen av psykiske problemer i befolkningen

  Målet vårt er å få ny kunnskap om hvordan genetiske og miljømessige faktorer bidrar til utvikling av psykiske helseproblemer, og å avdekke årsakssammenhenger mellom miljøfaktorer og psykiske lidelser.

 3. Systematisk litteratursøk med sortering om årsaker til kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME

  Vi skal utarbeide et systematisk litteratursøk med sortering over primærstudier som har undersøkt predisponerende, utløsende og vedlikeholdende risiko- og årsaksfaktorer ved CFS/ME.

 4. Effekt av mentorprogrammer for sårbare grupper

  Vi skal gjennomføre en systematisk oversikt om effekt av sysselsettingsorienterte mentorprogrammer for sårbare grupper.

 5. Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet (prosjektbeskrivelse)

  Ved innføringen av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009/2010 ble det opprettet et oppfølgingsprogram for å følge med på effekt, bivirkninger og vaksinasjonsdekning.

 6. Nevrokognisjon og psykisk helse hos ungdom

  Denne studien er et samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken helseforetak og Folkehelseinstituttet.

 7. Prehospital CT ved akutt hjerneslag eller hodeskade. Prosjektbeskrivelse.

  Vi skal oppsummere og vurdere dokumentasjonen for klinisk effekt og sikkerhet av prehospital CT og eventuell igangsetting av behandling før ankomst i sykehus, sammenliknet med dagens praksis.

 8. Tverrfaglige team i primær-helsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt

  Vi har mottatt forslag om å utarbeide en oversikt over forskningslitteratur om virkninger av, holdninger til og erfaringer med tverrfaglige team i primærhelsetjenesten.

 9. Kunnskap skal bremse auken i trafikkskadar i Malawi

  Mens talet på trafikkskadde og trafikkdrepne går ned i rike land, aukar talet mykje i fattige land. Malawi skal få norsk hjelp til å betre kunnskapen om trafikkskadar og tilhøva rundt ulykkene.

 10. Forebyggende tiltak for personer med psykiske lidelser (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal utarbeide en systematisk oversikt om effekter av forebyggende tiltak rettet mot levevaner som påvirker den psykiske og somatiske helsen til personer med psykiske lidelser.

 11. TAVI ved alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko

  Bestillerforum RHF har gitt oss i oppdrag å vurdere effekt, sikkerhet og helseøkonomiske konsekvenser av TAVI i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko.

 12. Vektendring hos gravide med fedme: en systematisk oversikt (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal lage en systematisk oversikt om effekter av livsstilstiltak med mål om lav vektøkning (mindre enn fem kg) eller vekttap for gravide med før-gravid kroppsmasseindeks større enn eller lik 30.

 13. NeuroTox: Prenatal eksponering for miljøgifter og nevroutviklingsforstyrrelser og kognitivfungering hos barnet (prosjektbeskrivelse)

  Miljøgifter kan påvirke barnets utvikling så tidlig som i fosterlivet.

 14. NorFlu (prosjektbeskrivelse)

  NorFlu er et forskningsprosjekt som undersøker eventuelle konsekvenser av å ha hatt influensa A(H1N1) – svineinfluensa – under svangerskapet.

 15. Effekt og sikkerhet av lystgass som sedasjonsmetode for barn (prosjektbeskrivelse)

  Målet med dette prosjektet er å evaluere effekt og sikkerhet av lystgass som sedasjonsmetode (bedøvelse) for barn.

 16. Effekt av tilpasset helseinformasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn (prosjektbeskrivelse)

  Formålet prosjektet er å lage en oversikt over systematiske oversikter som evaluerer effekt av tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.

 17. Effekt av trening for personer med alvorlige psykiske lidelser (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal utarbeide en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av trening for personer med alvorlige psykiske lidelser.

 18. Vaksinasjonsdekning og spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge (prosjektbeskrivelse)

  Som en del av beredskapen ved utbrudd av smittsom sykdom er det nyttig å beregne risiko og effekten av forebyggende tiltak.

 19. Hvilke tegn og signaler som kan observeres av barnehage- og skolepersonell er assosiert med omsorgssvikt? (prosjektbeskrivelse)

  Vi er bedt om å utarbeide en systematisk oversikt om hvilke tegn og signaler som er assosiert med omsorgssvikt hos barn og unge.

 20. Kartleggingsoversikt over tilgjengelig oppsummert dokumentasjon om eksponering for kunstige søtstoffer og potensielle sammenhenger med appetittregulering og vektutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Målet med prosjektet er å klarlegge omfanget av og type tilgjengelig oppsummert forskning om eksponering for kunstige søtstoffer og potensielle relasjoner til regulering av appetitt og vektutvikling.