Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.


Søk i Folkehelsa.no

 1. Fordelaktig effekt av amming på avkoms langvarige helse: direkte konsekvens eller mors pre-eksisterende risikoprofil?

  Studien skal undersøke hvilken effekt amming har på barns helse ved 7 års alder.

 2. Forebyggende straff: alternative reaksjonsformer overfor unge i narkotikasaker

  Prosjektet handler om hva som skjer med ungdom (15-17 år) som blir pågrepet for brudd på narkotikalovgivningen.

 3. Forekomst av alvorlige ikke-kolera Vibrio- og Shewanella-infeksjoner i Norge i 2014-2018: er det et fremvoksende helseproblem?

  Formålet med studien er å undersøke forekomsten av ikke-kolera Vibrio og Shewanella som årsak til alvorlige infeksjoner i Norge.

 4. Forekomst av HPV i urinprøver blant vaksinerte og ikke-vaksinerte unge kvinner i Norge

  Gjennom tre tverrsnittsundersøkelser har vi frem til januar 2015 samlet inn urinprøver fra tre årskull kvinner som ikke var omfattet av HPV-vaksinasjonstilbudet i barnevaksinasjonsprogrammet.

 5. Foreldres alkoholkonsum og negative langtidsutfall hos deres barn: rus, psykiske problemer og arbeidsledighet

  Alkohol står for det største omfanget av rusmiddelproblemer i Norge, både med hensyn til hvor mange som har et rusmiddelproblem og omfanget av de helsemessige og sosiale konsekvensene.

 6. Foresattes erfaringer med tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge

  Dette er en brukerundersøkelse blant foresatte til barn og unge med 4-6 konsultasjoner ved BUP-poliklinikker i løpet av 2017.

 7. Forholdet mellom mors hyperkolesterolemi i svangerskap og kolesterolnivåer hos barnet

  Hovedformålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom mors kolesterol i svangerskap og kolesterol hos barnet og undersøke sammenhengen med mors kost, barnets og mors kolesterol nivå.

 8. Forskrivning av medikamenter og trafikkulykker

  Hovedmål Hovedmålet med prosjektet er å undersøke om bilførere som har fått forskrevet nærmere angitte medisiner i større grad enn andre er innblandet i ulykker.

 9. Forskrivning og bruk av legemidler i Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Dette er en overordnet søknad om tillatelse til å koble opplysninger fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) med opplysninger fra Reseptregisteret.

 10. Fri tilgang til Peter F. Hjorts publikasjoner 1950–2011

  Peter Fredrik Hjort (1924-2011) har gjort en fremragende innsats på alle nivåer av helsetjenesten i Norge; legegjerning, utdanning, forskning, helsepolitikk, etikk og livskvalitet.

 11. Funksjonsfriske leveår blant eldre i Norge

  Målsettingen i studien er å beregne «funksjonsfriske leveår» blant eldre i Norge, trender over tid og etter sosioøkonomisk status.

 12. Fødselsvekt og hjerte-karsykdom

  Hjerte- og karsykdom (HKS) er den ledende dødsårsaken i verden og i Norge. Å kunne vite på et tidlig tidspunkt hvem som har høy risiko er viktig for effektiv forebygging.

 13. Genetisk forståelse av sammenhengen mellom høyde og preeklampsi

  Hensikten er å forstå årsakene til svangerskapsforgiftning (preeklampsi). Det har lenge vært kjent at mors høyde henger sammen med risikoen for å utvikle preeklampsi i svangerskapet.

 14. Genetisk risiko for psykiske lidelser i en fødselskohort

  Ved hjelp av molekylærgenetiske metoder vil vi identifisere de genvariantene som er assosiert med syv ulike alvorlige psykiske lidelser.

 15. Genetisk sårbarehet for angstlidelser

  Angstlidelser påvirkes av en rekke genvarianter som hver for seg har liten effekt, men som sammen bidrar til å forklare en betydelig del av sykdomsrisikoen.

 16. Genetiske faktorer i autismespekterforstyrrelser

  Formålet med studien er å gjennomføre DNA-analyser for å fremskaffe informasjon om genetiske mutasjoner som kan ha betydning for at barn utvikler autisme.

 17. Genetiske studier av preeklampsi

  Hensikten er å identifisere maternelle og føtale genetiske varianter som predisponerer for utvikling av preeklampsi.

 18. Genetiske årsaker til supraventrikulære arytmier i MoBa-undersøkelsen

  Atrieflimmer er en hyppig tilstand som kan gi alvorlig sykdom og død.

 19. GoodStart

  Forutsetningene for senere helse legges allerede tidlig i livet. Fosteret og det ammede barnet utsettes for miljøfaktorer som kan påvirke utviklingen av immunsystem, nervesystem og metabolisme.

 20. Health Gap: Helse, modning og kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner

  Hovedmål er å forstå helsekonsekvenser av kjønnsforskjeller i utdanning og skoleprestasjoner, og om forskjeller i fysisk modning mellom gutter og jenter er en vesentlig forklaring.