Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.


Søk i Folkehelsa.no

 1. En sammenlignende analyse av årsaker til kardiovaskulær død

  Prosjektet skal forstå hvorfor dødeligheten av hjerte-karsykdom er fire ganger høyere i Russland enn i vestlige land.

 2. En validering av data registrert i Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehus mot data i Norsk pasientregister

  Prosjektet er et data-kvalitetssikrings tiltak og en studie som bedre utnytter eksisterende data i komplementerende helseregistre.

 3. Epidemiologiske analyser av alkoholinntak og sosioøkonomiske forhold i svangerskapet

  Ved å slå sammen data fra flere kohortstudier i Europa, vil vi i dette prosjektet undersøke sammenhenger ved alkoholinntak og sosioøkonomiske forhold i svangerskapet.

 4. Epidemiologiske studier av legemiddelbruk med spesielt fokus på sikkerhet av legemiddelbruk i tilknytning til svangerskap og hos barn/unge

  Formålet med studien er å koble data fra flere helseregistre og noen andre datakilder i 5 nordiske land for å undersøke legemiddelbruk hos kvinner i fertil alder, vordende fedre og barn.

 5. Epigenetiske undersøkelser av barn med autismespekterforstyrrelser og/eller språkforsinkelser

  Studier tyder på at mors bruk av folat i perioden rundt unnfangelse kan redusere risikoen for at barnet utvikler ASD/LD. Vi ønsker å undersøke denne sammenhengen grundigere.

 6. Epilepsi hos små barn - del 2

  Hensikten med denne datainnsamlingen er å validere epilepsidiagnosene og samle inn opplysninger om viktige kliniske, anatomiske og nevrofysiologiske karakteristika hos de rammede barna.

 7. ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs)

  FHI er ansvarlig for innsamling av norske data til den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD. Det er til nå foretatt seks datainnsamlinger; 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2015.

 8. EuroMix

  EU-prosjektet European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (EuroMix) vil utvikle en strategi for risikovurdering av kjemiske blandinger basert på in silico, in vitro og in vivo tester.

 9. Evaluering av overdosestrategien 2014-2017

  Overdosestrategien ble lansert av Helse og omsorgsdepartementet i 2013 og FHI fikk å oppdrag å gjennomføre en prosessevaluering, jf. tillegg til tildelingsbrev for 2013.

 10. Evalueringen av Rask Psykisk Helsehjelp

  Målsettingene til evalueringen er bl.a. å kunne si noe om hvorvidt nivået av angst- og depresjonssymptomer er endret i terapiperioden, og hvor mange som har blitt «friske».

 11. Evalueringen av Rask Psykisk Helsehjelp: En randomisert kontrollert studie

  I 2013 ble Folkehelseinstituttet bedt om å gjennomføre en evaluering av pilotprosjektet "Rask Psykisk Helsehjelp."

 12. Faktorer som påvirker fysisk funksjonsevne og aldringsprosessen i Tromsøundersøkelsen

  Denne studien skal undersøke hvordan modifiserbare risikofaktorer, kardiovaskulær sykdom og diabetes er relatert til fysisk funksjonsevne midt i livet.

 13. Familier i Norge: Foreldreskap, Samhold og Konflikt

  FamilieForSK har som formål å øke kunnskapen om forekomst, risikofaktorer, mønstre og konsekvenser av foreldrekonflikter i Norge.

 14. Familier i Norge: Foreldreskap, samliv og konlikt (FamilieForSK)

  Målet med FamilieForSK er å få økt kunnskap om familiekonflikt og familiesamspill i det norske velferdssamfunnet, og hvordan dette påvirker barns tilpasning.

 15. Fars alder og barnekreft

  Hensikten med denne studien er å vurdere en eventuell sammenheng mellom høy alder hos far og utvikling av leukemi hos barnet før det er fem år.

 16. Fastlegers vurderinger av DPS 2018

  Samtlige av landets fastleger blir bedt om å vurdere sitt lokale distriktspsykiatriske senter og samarbeidet med dette.

 17. Fluorerte forbindelser og effekter på immunsystemet

  Prosjektet skal undersøke om det er en sammenheng mellom fosterets eksponering for fluorerte forbindelser (PFC) og endringer i barnas immunforsvar.

 18. Folat, paracetamol og feber under svangerskapet og kognisjon hos barnet.

  Formålet med den studien er å belyse hvorvidt bruk av folat og paracetamol under svangerskapet kan påvirke kognitive utfall hos barnet.

 19. Folkebibliotek fremmer folkehelse i samarbeid med Helsebiblioteket.no

  Målet for prosjektet er å vise folkebiblioteket som arena for kunnskapsdeling av helseinformasjon.

 20. Forbedre diagnostikk av infeksjonssykdommer i Etiopia

  Studien skal forbedre diagnostikk ved å bruke presis, enkel og hurtig metodikk basert på genetisk påvisning av ulike mikrober (bakterier, virus, sopp og parasitter) som forårsaker infeksjonssykdom.