Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.


Søk i Folkehelsa.no

 1. ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs)

  FHI er ansvarlig for innsamling av norske data til den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD. Det er til nå foretatt seks datainnsamlinger; 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 og 2015.

 2. EuroMix

  EU-prosjektet European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (EuroMix) vil utvikle en strategi for risikovurdering av kjemiske blandinger basert på in silico, in vitro og in vivo tester.

 3. Evaluering av overdosestrategien 2014-2017

  Overdosestrategien ble lansert av Helse og omsorgsdepartementet i 2013 og FHI fikk å oppdrag å gjennomføre en prosessevaluering, jf. tillegg til tildelingsbrev for 2013.

 4. Evalueringen av Rask Psykisk Helsehjelp

  Målsettingene til evalueringen er bl.a. å kunne si noe om hvorvidt nivået av angst- og depresjonssymptomer er endret i terapiperioden, og hvor mange som har blitt «friske».

 5. Evalueringen av Rask Psykisk Helsehjelp: En randomisert kontrollert studie

  I 2013 ble Folkehelseinstituttet bedt om å gjennomføre en evaluering av pilotprosjektet "Rask Psykisk Helsehjelp."

 6. Faktorer som påvirker fysisk funksjonsevne og aldringsprosessen i Tromsøundersøkelsen

  Denne studien skal undersøke hvordan modifiserbare risikofaktorer, kardiovaskulær sykdom og diabetes er relatert til fysisk funksjonsevne midt i livet.

 7. Familier i Norge: Foreldreskap, Samhold og Konflikt

  FamilieForSK har som formål å øke kunnskapen om forekomst, risikofaktorer, mønstre og konsekvenser av foreldrekonflikter i Norge.

 8. Familier i Norge: Foreldreskap, samliv og konlikt (FamilieForSK)

  Målet med FamilieForSK er å få økt kunnskap om familiekonflikt og familiesamspill i det norske velferdssamfunnet, og hvordan dette påvirker barns tilpasning.

 9. Fars alder og barnekreft

  Hensikten med denne studien er å vurdere en eventuell sammenheng mellom høy alder hos far og utvikling av leukemi hos barnet før det er fem år.

 10. Fastlegers vurderinger av DPS 2018

  Samtlige av landets fastleger blir bedt om å vurdere sitt lokale distriktspsykiatriske senter og samarbeidet med dette.

 11. Fluorerte forbindelser og effekter på immunsystemet

  Prosjektet skal undersøke om det er en sammenheng mellom fosterets eksponering for fluorerte forbindelser (PFC) og endringer i barnas immunforsvar.

 12. Folat, paracetamol og feber under svangerskapet og kognisjon hos barnet.

  Formålet med den studien er å belyse hvorvidt bruk av folat og paracetamol under svangerskapet kan påvirke kognitive utfall hos barnet.

 13. Folkebiblioteket fremmer folkehelse I Nordland, Sør- og Nord-Trøndelag i 2015 I Rogaland 2018

  Målet for prosjektet er å vise folkebiblioteket som arena for kunnskapsdeling av helseinformasjon.

 14. Forbedre diagnostikk av infeksjonssykdommer i Etiopia

  Studien skal forbedre diagnostikk ved å bruke presis, enkel og hurtig metodikk basert på genetisk påvisning av ulike mikrober (bakterier, virus, sopp og parasitter) som forårsaker infeksjonssykdom.

 15. Fordelaktig effekt av amming på avkoms langvarige helse: direkte konsekvens eller mors pre-eksisterende risikoprofil?

  Studien skal undersøke hvilken effekt amming har på barns helse ved 7 års alder.

 16. Forebyggende straff: alternative reaksjonsformer overfor unge i narkotikasaker

  Prosjektet handler om hva som skjer med ungdom (15-17 år) som blir pågrepet for brudd på narkotikalovgivningen.

 17. Forekomst av HPV i urinprøver blant vaksinerte og ikke-vaksinerte unge kvinner i Norge

  Gjennom tre tverrsnittsundersøkelser har vi frem til januar 2015 samlet inn urinprøver fra tre årskull kvinner som ikke var omfattet av HPV-vaksinasjonstilbudet i barnevaksinasjonsprogrammet.

 18. Foreldres alkoholkonsum og negative langtidsutfall hos deres barn: rus, psykiske problemer og arbeidsledighet

  Alkohol står for det største omfanget av rusmiddelproblemer i Norge, både med hensyn til hvor mange som har et rusmiddelproblem og omfanget av de helsemessige og sosiale konsekvensene.

 19. Foresattes erfaringer med tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge

  Dette er en brukerundersøkelse blant foresatte til barn og unge med 4-6 konsultasjoner ved BUP-poliklinikker i løpet av 2017.

 20. Forholdet mellom mors hyperkolesterolemi i svangerskap og kolesterolnivåer hos barnet

  Hovedformålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom mors kolesterol i svangerskap og kolesterol hos barnet og undersøke sammenhengen med mors kost, barnets og mors kolesterol nivå.