Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og trykksaker

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Skjema

  Mal for kontaktliste ved smitteoppsporing ved tilfelle av tuberkulose

  Kontaktlisten er til bruk innad i kommunehelsetjenesten. Den gir grunnlag for summarisk "Rapport om smitteoppsporing", som skal sendes til FHI.

 2. Skjema

  Rapport om smitteoppsporing og husundersøkelse ved tilfelle av tuberkulose

  Rapporten sendes til FHI og tuberkulosekoordinatorene etter avsluttet smitteoppsporing, senest innen ett år.

 3. Rapport

  Skadebildet i Norge. Hovedvekt på personskader i sentrale registre (Rapport 2014:2)

  Status og trender for personskader i Norge. Personskader som følge av ulykker er fremdeles en stor utfordring for folkehelsen.

 4. Forskningsoversikt

  Kunnskapshull identifisert via systematiske oversikter og metodevurderinger publisert av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2015

  Dette er en årlig oversikt over kunnskapshull identifisert gjennom arbeidet med systematiske oversikter og metodevurderinger.

 5. Rapport

  Smittsomme sykdommer i Norge 2016

  Her vil du finne årsrapporter for smittsomme sykdommer som registreres i Norge. Delrapportene publiseres fortløpende.

 6. Forskningsoversikt

  Effekt av legevaktlegens tilstedeværelse på skadested: en systematisk oversikt

  Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi ønsket at Folkehelseinstituttet skulle undersøke effekten av legevaktlegens tilstedeværelse på skadested.

 7. Rapport

  Pasienterfaringer med medisinske sengeposter ved Helse Møre og Romsdal HF 2016

  Høsten 2016 ble det gjennomført en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved ti utvalgte medisinske sengeposter ved de fire sykehusene i Møre og Romsdal.Det er utarbeidet separate rapporter for hver av postene.

 8. Rapport

  Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune

  I rapporten beskrives erfaringer som antas å være nyttige for andre kommuner ved innføring og utvikling av multidoseordningen.

 9. Rapport

  Uønskede hendelser under svangerskap, fødsel og barseltid

  Gjennomgang av 692 meldinger om hendelser oppstått i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid i spesialisthelsetjenesten i perioden fra 1. juli 2012 til utgangen av 2013.

 10. Trykksak

  Smykkepose av TegneHanne for Håndhygienedagen

  I år er det mulig å bestille smykkeposer med illustrasjon av TegneHanne og dropsesker med håndhygiene-illustrasjon. Til utdeling til helsepersonell i forbindelse med markering 5. mai.

 11. Trykksak

  Husk håndhygiene (dropseske)

  Produkter for markering av Håndhygienedagen 5. mai 2017. Deles ut til helsepersonell i forbindelse med markeringen. Holdbarhet ett år.

 12. Rapport

  Uønskede pasienthendelser knyttet til prøver og undersøkelser

  Sviktende oppfølging skyldes ofte en kombinasjon av menneskelige feil og mangelfulle rutiner. I dette materialet er seks hovedkategorier av svikt identifisert.

 13. Skjema

  Mal for dokumentasjon på resultater av tuberkuloseundersøkelse

  Enkelte amerikanske utdanningsinstitusjoner stiller krav til studenter om dokumentasjon på resultater av undersøkelse for latent tuberkulose (IGRA/Mantoux). Dette er en mal for slik dokumentasjon.

 14. Rapport

  Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede pasienthendelser – en statusrapport og foreløpig forslag

  Foreløpig forslag til felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser.

 15. Trykksak

  Clostridium difficile. Meldingskriterier MSIS

  Dette er en veiledning for implementeringen av Clostridium difficile-meldingen.

 16. Notat

  Utvikling av indikatorer på NCD-området knyttet til rapportering for den globale og nasjonale NCD-strategien

  Rapporten definerer norske datakilder for WHOs 25 indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (Noncommunicable diseases, NCD)»

 17. Rapport

  Brukererfaringer med "Raskere tilbake"

  Rapporten viser analysene av et datamateriale som inneholder brukerrapporterte erfaringer med tiltaket Raskere tilbake. Oppdragsgiver var Helse Sør-Øst RHF.

 18. Rapport

  Nasjonale, landsrepresentative kartlegginger av fysisk aktivitet, fysisk form og tid i ro

  Rapporten oppsummerer fagfeltet og foreslå hvordan kartleggingen av fysisk aktivitet og form skal gjennomføres i 2017 og på lang sikt.

 19. Forskningsoversikt

  Kriseintervensjon ved alvorlige psykiske lidelser kan muligens føre til økt pasienttilfredshet. Omtale av Cochrane-oversikt

  Hos personer med alvorlige psykiske lidelser vil kriseintervensjon muligens gi gi økt pasienttilfredshet og føre til mindre belastning for familien. Det viser en Cochrane-oversikt.

 20. Rapport

  Sykdomsbyrde i Norge 2015

  Rapporten gir en detaljert oversikt og sammenlikning av dødelighet og sykelighet over tid og på tvers av kjønn og aldersgrupper i den norske befolkningen.