Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og trykksaker

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Oppsummert forskning

  Vurdering av fire intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade: en fullstendig metodevurdering

  Vi utførte litteratursøk etter kontrollerte studier om de utenlandske intensive habiliteringsprogrammene, og vurderte studienes metodiske kvalitet.

 2. Oppsummert forskning

  Kognitive terapier rettet mot endring av to eller flere levevaner samtidig: en systematisk oversikt

  Vi har undersøkt effekten av kognitive terapier på forandring av to eller flere levevaner samtidig hos voksne 18 år eller eldre, sammenlignet med ingen tiltak, vanlig behandling, eller annet tiltak.

 3. Skjema/mal

  Henvisning etter tuberkuloseundersøkelse i kommunen

  Skjema for henvisning til spesialisthelsetjenesten etter rutinemessig tuberkuloseundersøkelse i kommunen, i ulike formater.

 4. Rapport

  Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2016

  Her kan du lese om Folkehelseinstituttet, aktiviteter og økonomi i 2016.

 5. Oppsummert forskning

  Demirjians utviklingsstadier på visdomstenner for estimering av kronologisk alder: en systematisk oversikt

  Demirjians utviklingsstadier av tenner benyttes til å anslå alder på barn og unge. Her sammenfatter vi forskningsbasert dokumentasjon om hvordan alder fordeler seg i Demirjians utviklingsstadier.

 6. Oppsummert forskning

  Samsvar mellom kronologisk alder og skjelettalder basert på Greulich og Pyle-atlaset for aldersestimering: en systematisk oversikt

  Denne systematiske oversikten sammenfatter den forskningsbaserte dokumentasjonen på samsvaret mellom skjelettalder fra Greulich og Pyle-atlaset (heretter kalt GP skjelettalder) og kronologisk alder.

 7. Statistikkrapport

  Gonoré og syfilis i Norge. Årsrapport 2016

  Meldte tilfeller av gonoré fortsetter å øke i Norge. Folkehelseinstituttet frykter starten på en mer omfattende spredning av gonoré i Norge.

 8. Oppsummert forskning

  Hjemmesykehus trolig et godt alternativ. Cochrane: Kort oppsummert

  Hjemmesykehus øker trolig overlevelsen blant personer som trenger sykehusbehandling, men hvor tilstanden tilsier at det er forsvarlig å få behandling i hjemmet.

 9. Oppsummert forskning

  Effekten av tiltak for barn som har opplevd vold i nære relasjoner: en oversikt over oversikter

  Vi utførte en systematisk oversikt som vurderte effekten av tiltak for barn som har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

 10. Rapport

  Folkehelseundersøkelser i fylkene – pilot

  Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede spørsmålet om folkehelseundersøkelser i fylkene. Rapporten dokumenterer arbeidet med pilotenundersøkelsen som ble  gjennomført i Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder.

 11. Oppsummert forskning

  Effekter av psykologisk terapi sammenlignet med antidepressive medikamenter alene eller i kombinasjon med psykologisk terapi for barn og unge med depresjon eller depresjonssymptomer: en systematisk oversikt

  Helsedirektoratet ba Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet om en oppdatering av en Cochrane-oversikt publisert i 2014.

 12. Oppsummert forskning

  Alternative opioidagonister i behandling av opioidavhengighet: en systematisk oversikt

  I denne oversikten har vi sett på behandling med langtidsvirkende morfin eller levometadon

 13. Statistikkrapport

  Rapport om svangerskapsavbrot for 2016

  Rapporten omtalar statistikk for avbrotne svangerskap i 2016. Dette året vart det utført 13 169 svangerskapsavbrot i Noreg, det lågaste talet sidan registeringa starta i 1979.

 14. Oppsummert forskning

  Barorefleksstimulator ved behandlingsresistent høyt blodtrykk. Hurtigmetodevurdering

  Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å evaluere effekt, sikkerhet og helseøkonomisk dokumentasjon for bruk av barorefleksstimulator for pasienter med behandlingsresistent høyt blodtrykk.

 15. Rapport

  Kostholdets betydning for fysisk og psykisk helse - ny kunnskap

  Som del av forberedelsene til Helse- og omsorgsdepartementets "Handlingsplan for bedre kosthold" ble institutte bedt om å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for de norske kostholdsanbefalingene fra 2011.

 16. Rapport

  Kunnskapsgrunnlag til ny handlingsplan for bedre kosthold

  Som del av forberedelsene til Helse- og omsorgsdepartementets "Handlingsplan for bedre kosthold" ble vi bedt om å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for de norske kostholdsanbefalingene fra 2011.

 17. Oppsummert forskning

  Effekt av nedtrapping av metadon eller buprenorfin for personer med opioidavhengighet i legemiddelassistert rehabilitering: systematisk oversikt

  Helsedirektoratet bestilte en systematisk oversikt om effekten av nedtrapping (tapering) av metadon eller buprenorfin sammenlignet med LAR uten nedtrapping for pasienter med opioidavhengighet.

 18. Oppsummert forskning

  Effekt av lungefunksjonstrening i akuttfasen for pasienter med traumatisk, høy ryggmargsskade: en systematisk oversikt

  I denne systematiske oversikten har vi oppsummert forskning om effekt av tiltak for å ivareta lungefunksjon i akuttfasen i sykehus hos pasienter med traumatisk, høy ryggmargsskade.

 19. Trykksak

  Sjekkliste for tuberkuloseundersøkelse av spedbarn

 20. Skjema/mal

  Flytskjema tuberkulose - for undersøkelse og smitteoppsporing

  Flytskjema for rutineundersøkelse av tuberkulose og smitteoppsporing. Oppdatert 01.03.2017