Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Virus i drikkevann

Publisert

Veiledere_liggende_Drikkevann.png


Adonevirus

Humane adenovirus er inndelt i forskjellige grupper (A til F) og en rekke av serotypene er humanpatogene. Diaré skyldes vanligvis serotype 40 og 41, som er vist å kunne smitte via drikkevann. Ofte kan adenovirus påvises i avføringsprøver uten at det er korrelert til klinisk sykdom. Alvorlig mage-/tarmsykdom opptrer særlig hos de aller minste barna, mens eldre barn og voksne vanligvis viser milde symptomer av kort varighet. Man regner med at direkte smitte med infisert materiale betyr mest for smitteoverføringen, mens smitte via drikkevann sannsynligvis har mindre betydning. Adenovirus er vist å tåle høye UV doser og inaktiveres ikke ved dagens krav til UV dose (40 mJ/cm2).

Les mer om adenovirusinfeksjoner i Smittevernveilederen.

Enterovirus

Til denne gruppen hører poliovirus, coxsackie A- og B-virus og echovirus. Den vanligste smittevei med disse virus er via direkte kontakt med infisert materiale, for eksempel avføring.

Hepatitt A virus

Hepatitt A (smittsom gulsott) kan forårsake leverbetennelse, og ved utbrudd mistenkes ofte en felles smittekilde. Det foreligger en rekke tilfeller hvor drikkevann, kontaminert med kommunalt avløpsvann, er den sannsynlige smittekilden (1). Hepatitt A gir ofte symptomfrie infeksjoner hos mindre barn, mens hos personer over 15 år vil vanligvis 50-70 % av de smittede utvikle symptomer på sykdommen.

Les mer om hepatitt A i Smittevernveilederen.

Hantavirus (musepest)

Hantavirus (Nephropathia epidemicavirus) har smågnagere som sin naturlige vert, spesielt klatremus og rødmus, og sykdommen kalles ofte for musepest. Ved smitte til mennesker er nyrebetennelse (nefritt) den vanligste sykdom. Folk med nær kontakt med smågnagere (skogsarbeidere, friluftsfolk) er spesielt utsatt for smitte. Smitteveien er ikke klarlagt, men en antar at smitten kan overføres ved kontakt med virusholdige museekskreter/-sekreter. En kan ikke utelukke at virus kan overføres med drikkevann. Brønner bør derfor sikres mot smågnagere.

Les mer om Nephropathia epidemica i Smittevernveilederen

Rotavirus

De fleste barn gjennomgår infeksjon med dette viruset en eller flere ganger i barneårene. På tilsvarende måte som ved adenovirus, regner en med at rotavirus særlig har betydning som årsak til mage-/tarm­sykdom hos små barn.Man regner med at direkte smitte med infisert materiale betyr mest for smitteoverføringen, mens smitte via drikkevann sannsynligvis har mindre betydning.

Les mer om rotavirusenteritt i Smittevernveilederen.