Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner og prosjekter

Avgrens søket
 1. Oppsummert forskning

  Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2015

  Forekomsten av reinnleggelser varierte betydelig, både mellom kommuner og mellom sykehus.

 2. Prosjekt

  Effekten av høy andel ufaglærte helsepersonell på kvaliteten og pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenestene

  Vi vet lite om konsekvensene av at personell uten relevant helse- og sosialfaglig utdanning arbeider i stillinger som innebærer direkte pasientkontakt.

 3. Rapport

  Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2015

  Nedenfor finnes publikasjoner som viser 30 dagers overlevelse per sykehus.

 4. Rapport

  Kvalitetsindikatoren 30 dagers reinnleggelse etter sykehusopphold. Resultater for sykehus og kommuner 2014

  Publikasjonen viser risikojustert sannsynlighet for reinnleggelse innen 30 dager etter utskrivning fra sykehus for eldre pasienter.

 5. Rapport

  Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014

  I denne rapporten har Kunnskapssenteret beregnet de fire overlevelsesindikatorene for året 2014.

 6. Rapport

  30-dagers reinnleggelse av eldre 2011–2013. Resultater for sykehus og kommuner

  Resultatene i denne rapporten viser at reinnleggelser er hyppig forekommende i norske sykehus.

 7. Rapport

  30-dagers overlevelse – institusjonsrapporter – 2. utgave

  Her er de oppdaterte lokale rapportene for den nasjonale rapporten "30-dagers overlevelse. Institusjonsrapporter" fra 2014.

 8. Rapport

  30-dagers overlevelse. Institusjonsrapporter

  Kunnskapssenteret leverer årlig resultater for kvalitetsindikatorer til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet som forvaltes av Helsedirektoratet.

 9. Rapport

  30-dagers overlevelse og reinnleggelse ved norske sykehus for 2013

  I alt ni sykehus har signifikant lavere overlevelse enn gjennomsnittet (mot elleve i fjor), mens fem har høyere overlevelse (mot åtte i fjor).

 10. Rapport

  Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus. Resultater fra en pilotundersøkelse

  Undersøkelsen var en pilotundersøkelse for den første nasjonale brukererfaringsundersøkelsen blant kreftpasienter i Norge, som er planlagt gjennomført høsten 2008.

 11. PasOpp-rapport

  Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger – Metodedokumentasjon

  Rapporten beskriver metoden som er benyttet i en en undersøkelse blant pårørende til barn innlagt på somatiske barneavdelinger i Norge.

 12. PasOpp-rapport

  Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006. Institusjonsresultater – Helse Vest

  Rapportene viser de institusjonsvise resultatene av fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra.

 13. Rapport

  Pasientrapporterte resultatmål (PROMS) som nasjonale kvalitetsindikatorer – kvalitetskriterier og standard utviklingsprosess

  Pasientrapporterte resultater (PROMS) inkluderer instrumenter eller spørreskjemaer som vurderer helse og livskvalitet fra pasientens perspektiv.

 14. Prosjekt

  Overlevelsesbaserte kvalitetsindikatorer for sykehus

  Dette er et løpende prosjekt med årlige resultater både på sykehusnivå, helseforetaksnivå og helseregionnivå.

 15. Oppsummert forskning

  Tiltak for økt overlevelse etter hoftebrudd

  Dette notatet tar for seg identifiserte forskningsbaserte tiltak som er diskutert med eksperter på området.

 16. Rapport

  Overlevelse og reinnleggelser ved norske sykehus for 2012

  Resultatene viser at flere sykehus har svakere resultater enn gjennomsnittet. Det er også forskjeller mellom helseforetak og mellom de regionale foretakene.

 17. Rapport

  30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus i 2010 og 2011

  Rapporten angir hvilke sykehus og helseforetak som har statistisk signifikant høyere eller lavere overlevelsessannsynlighet enn gjennomsnittet.

 18. Rapport

  Reinnleggelser av eldre i Norge

  Forekomsten av reinnleggelser blant eldre ved norske sykehus varierer, og forskjellene mellom laveste og høyeste reinnleggelsessannsynlighet er betydelige.

 19. Rapport

  Bruk av kvalitetsindikatorer ved allmennlegekontorer – et pilotprosjekt

  Fra september 2010 til februar 2011 ble det gjennomført et læringsnettverk med fire fastlegekontorer i Grenlandsområdet.

 20. Rapport

  30 dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – interimanalyse fra forskningsprosjektet

  Foreløpige resultater for overlevelsestall 30 dager etter sykehusinnleggelse for diagnosegruppene hjerteinfarkt, hjerneslag, hoftebrudd, samt for innleggelse uansett årsak (totaloverlevelse).