Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og oversikter


Avgrens søket
 1. Forskningsoversikt

  Effekt av verktøy for likeverdige helsetjenester for innvandrere: en systematisk oversikt

  Vi ble bedt om å utarbeide en kunnskapsoppsummering om tiltak på helsesystemnivå, spesifikt verktøy for likeverdige helsetjenester, kan forbedre likeverdige helsetjenester for innvandrere.

 2. Forskningsoversikt

  Foyer-modellen for bostedsløse unge: en systematisk kartleggingsoversikt

  Foyer-modellen er en pakkeløsning med bopel og integrerte støtteordninger for unge i alderen 16–24 år i overgangen til selvstendig voksenliv. Vi fikk i oppdrag å kartlegge forskningen om modellen.

 3. Rapport

  Ulykkesskader i Oslo

  Rapporten ser på alle skadebehandlinger for bosatte i Oslo i 2009-2011 som kunne identifiseres som forårsaket av ulykker. Hovedfokus er på geografisk spredning og sosial ulikhet.

 4. Forskningsoversikt

  Effekt av segregerte boområder på helse og levekår: Systematisk litteratursøk med sortering

  Oppdraget var å identifisere oppsummert forskning om effekt av og erfaring med å bo i segregerte boområder eller nabolag som kjennetegnes av materielle eller sosiale mangler.

 5. Forskningsoversikt

  Tilpasset informasjon og opplæring for pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn: et systematisk litteratursøk

  Vi har laget et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av publikasjoner som omtaler effekt av tilpasset informasjon og opplæring av pasienter med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.

 6. Forskningsoversikt

  Effekt av tiltak for å redusere bostedsløshet. En systematisk oversikt

  Om effekt av boligprogrammer og individuell plan (case management) på bostedsløshet og boligstabilitet blant personer som er, eller er i risiko for å bli, uten fast bosted.

 7. Forskningsoversikt

  Språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap

  Litteratursøket identifiserer publikasjoner som ser på effekt av språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap, erfaringer med slike vilkår, samt studier som diskuterer slike vilkår.

 8. Forskningsoversikt

  Effekt av tiltak i bo- og nærmiljøer for å fremme sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtte

  Det er usikkerhet knyttet til om, og i hvilken grad bo- og nærmiljøtiltak bidrar til økt sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtte.

 9. Forskningsoversikt

  Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0–6 år

  Denne rapporten er en oversikt over systematiske oversikter som har sett på effekt av tiltak for risikofamilier med barn i alderen 0–6 år.

 10. Rapport

  Tiltak for å fremme valgdeltakelse blant innvandrere

  Rapporten baseres på et systematisk litteratursøk for å identifisere forskning fra 2000 til 2015 om effekter av ulike typer individrettede tiltak for å mobilisere til valgdeltakelse.

 11. Rapport

  Helseeffekter av arbeid

  Systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner.

 12. Forskningsoversikt

  Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrere

  Lønnstilskudd og praksisplass kan muligens øke sannsynligheten for at arbeidsledige innvandrere kommer i arbeid sammenliknet med ingen tiltak.

 13. Forskningsoversikt

  Effekt av tilpassede tiltak for helsestasjonstjenesten

  Rapporten er en oversikt over systematiske oversikter om effekt av tilpassede tiltak til familier med lav sosioøkonomisk status.

 14. Forskningsoversikt

  Tiltak for å redusere røyking, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status

  Denne rapporten er første del av kunnskapsoppsummeringer om effekten av tiltak overfor sosioøkonomiske grupper, og som vurderer røykesluttiltak.

 15. Forskningsoversikt

  Vi vet lite om virkningen av tiltak for å regulere flytting av helsearbeidere fra fattige til rike land

  Tross stor interesse for denne problemstillingen, vet vi fortsatt veldig lite om virkningen av tiltak som skal få helsearbeidere fra fattige land til å bli i landet sitt.

 16. Rapport

  Sosioøkonomiske forskjeller i ulykkesskader

  Rapporten er en oppsummering av vitenskapelig litteratur som beskriver sosioøkonomiske forskjeller i sykelighet og dødelighet som følge av ulykker.

 17. Rapport

  Levekårsundersøkelsen 2005. Utsatte grupper og psykisk helse

  Rapporten utgis av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

 18. Forskningsoversikt

  Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Etiske aspekter ved innføring av profylaktiske HPV-vaksiner

  Denne rapporten ønsker å belyse hvilke moralske aspekter som gjør seg gjeldende ved vurdering av HPV-vaksine.

 19. Rapport

  Helseprofil for barn og ungdom i Akershus - barnerapport

  Helseprofil for barn og ungdom i Akershus tegner et bilde av barns hverdag og helsetilstand. Datamaterialet sier oss mye om hvordan barna har det, og hvordan de selv opplever sin tilværelse.

 20. Forskningsoversikt

  Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus

  Datamaterialet i denne rapporten stammer fra Helseprofilundersøkelsen, som ble gjennomført i 2002 blant skoleelever i samtlige kommuner i Akershus.