Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter

Avgrens søket
 1. Oppsummert forskning

  Effekt av tiltak for å redusere bostedsløshet. En systematisk oversikt

  Om effekt av boligprogrammer og individuell plan (case manage-ment) på bostedsløshet og boligstabilitet blant personer som er, eller er i risiko for å bli, uten fast bosted.

 2. Oppsummert forskning

  Språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap

  Litteratursøket identifiserer publikasjoner som ser på effekt av språk- og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap, erfaringer med slike vilkår, samt studier som diskuterer slike vilkår.

 3. Oppsummert forskning

  Tiltak for å fremme valgdeltakelse blant innvandrere

 4. Oppsummert forskning

  Helseeffekter av arbeid

 5. Oppsummert forskning

  Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrere

  Lønnstilskudd og praksisplass kan muligens øke sannsynligheten for at arbeidsledige innvandrere kommer i arbeid sammenliknet med ingen tiltak.

 6. Oppsummert forskning

  Tiltak for å redusere røyking, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status

  Denne rapporten er første del av kunnskapsoppsummeringer om effekten av tiltak overfor sosioøkonomiske grupper, og som vurderer røykesluttiltak.

 7. Oppsummert forskning

  Vi vet lite om virkningen av tiltak for å regulere flytting av helsearbeidere fra fattige til rike land

 8. Rapport

  Sosioøkonomiske forskjeller i ulykkesskader

  Rapporten er en oppsummering av vitenskapelig litteratur som beskriver sosioøkonomiske forskjeller i sykelighet og dødelighet som følge av ulykker.

 9. Oppsummert forskning

  Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Etiske aspekter ved innføring av profylaktiske HPV-vaksiner

  Denne rapporten ønsker å belyse hvilke moralske aspekter som gjør seg gjeldende ved vurdering av HPV-vaksine.

 10. Oppsummert forskning

  Helseprofil for barn og ungdom i Akershus - barnerapport

  Helseprofil for barn og ungdom i Akershus tegner et bilde av barns hverdag og helsetilstand. Datamaterialet sier oss mye om hvordan barna har det, og hvordan de selv opplever sin tilværelse.

 11. Oppsummert forskning

  Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus

  Datamaterialet i denne rapporten stammer fra Helseprofilundersøkelsen, som ble gjennomført i 2002 blant skoleelever i samtlige kommuner i Akershus.

 12. Oppsummert forskning

  Aldersvurdering av mindreårige asylsøkere

  Hovedmålene med denne rapporten er å vurdere hvor gode metodene er for å estimere alder for personer som er mellom 16 og 20 år gamle, og hvor presist de kan vurdere om en person er over eller under 18

 13. Oppsummert forskning

  Skolemåltid kan gi små, men positive effekter hos vanskeligstilte barn

 14. Rapport

  Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid

  Hensikten med rapporten har vært å trekke fram noen av de viktigste områdene med vekt på vitenskaplig dokumentasjon. Det er lagt vekt på norske undersøkelser da det på grunn av ulik sosial kontekst k

 15. Oppsummert forskning

  Helseprofil for barn og ungdom i Akershus - ungdomsrapport

  Rapporten gjengir ungdommenes svar på en rekke spørsmål om de plagene, erfaringene og opplevelsene de har gjort seg, og gjennom dette tegnes et bilde av de unges levekår i Akershus i dag.

 16. Rapport

  Bedre helse - større forskjeller

  En analyse av hvordan inntekt, utdanning og husholdningsstørrelse har påvirket dødeligheten i befolkningen i periodene 1970-77, 1980-87 og 1990-97.