Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikler


Avgrens søket
 1. Tobakk i Norge

  Historisk oversikt over tobakk i Norge 1619-2018

  Oversikt over endringer i lover og reguleringer knyttet til tobakk i Norge.

 2. Tobakk i Norge

  Tobakkspris og særavgift

  Alle tobakksvarer er pålagt en særavgift. Avgiften er noe høyere for forbrenningsprodukter (sigaretter, rulle-/pipetobakk, sigarer/sigarillos) enn den er for snus og skråtobakk.

 3. Tobakk i Norge

  Feiloppfatninger om risiko ved tobakksbruk

  Hvor god overensstemmelse er det mellom gjennomsnittsbefolkningen og røykernes oppfatninger om nikotinproduktenes risiko og de anslagene for risiko som forskningsmiljøene har beregnet?

 4. Tobakk i Norge

  Risikooppfatninger om tobakk- og nikotinprodukter

  Artikkelen viser hvordan den alminnelige befolkningen og røykerne vurderer helserisiko ved bruk av ulike nikotinprodukter.

 5. Tobakk i Norge

  Utbredelse av e-sigaretter og fordampere i Norge

  Tall over bruk av e-sigaretter/fordampere i den generelle norske befolkningen, og mer spesifikt blant personer med ulik røykestatus.

 6. Tobakk i Norge

  Utbredelse av snus i Norge

  Kort beskrivelse av utviklingstrekk for bruk av snus daglig, og av og til, i Norge fra midten av 1980-tallet.

 7. Tobakk i Norge

  Røyking og sosial ulikhet

  Kort beskrivelse av hvordan røyking i Norge varierer med ulike indikatorer på sosial ulikhet, i hovedsak utdanning, yrke og innvandrerbakgrunn.

 8. Tobakk i Norge

  Røykeslutt

  Andelen i befolkningen som aldri har røykt i 2017 har oversteget andelen nåværende og tidligere røykere. De fleste røykere slutter på egen hånd.

 9. Tobakk i Norge

  Finnes det en «hard kjerne» av røykere som ikke vil, eller kan slutte?

  Det er en sentral debatt innen internasjonal tobakksforskning hvorvidt den gjenværende røykepopulasjonen har større problemer med å slutte å røyke sammenlignet med røykerne i tidligere perioder.

 10. Tobakk i Norge

  Brukere av ulike røykeprodukter

  Utvikling i bruken av sigaretter, rulletobakk, sigar/sigarillos og pipe over tid. Bruken er blant annet fordelt på kjønn og alder.

 11. Tobakk i Norge

  Av-og-til-røyking

  Denne artikkelen beskriver den gruppen som rapporterer at de røyker, men ikke daglig. Av-og-til-røykerne skiller seg fra dagligrøykere på flere områder.

 12. Tobakk i Norge

  Utbredelse av sigarettrøyking i Norge

  Kort om utviklingstrekk for sigarettrøyking, både daglig og av og til, over de siste fire tiårene i Norge.

 13. Tobakk i Norge

  Tobakkmarkedets sammensetning og endring

  Utviklingen i det innenlandske salget av tobakksprodukter slik dette er registrert av Toll- og avgiftsdirektoratet.

 14. Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

  Tobakksbruk blant voksne (indikator 10)

  Indikatoren beskriver følgende: Andel voksne som bruker tobakk.

 15. Indikatorer for ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

  Tobakksbruk blant ungdom (indikator 9)

  Indikatoren beskriver følgende: Andel blant ungdommer som bruker tobakk.

 16. Artikkel

  Taxfree-salg ved norske lufthavner og annen uregistrert omsetning av alkohol og tobakk

  I 2016 ble det solgt 7,0 mill. liter vin, 3,1 mill. liter brennevin og 3,4 mill. liter øl ved såkalte «taxfree» eller «duty free» utsalg på norske lufthavner. Det utgjorde 2,2 mill. liter ren alkohol.

 17. Artikkel

  Hvorfor har røykevanene endret seg i Norge?

  Røyking er i dag svært skjevt fordelt i befolkningen – personer med lav utdannelse røyker i mye større utstrekning enn de med høy utdannelse. Slik var det ikke for noen tiår siden.

 18. Artikkel

  Hva er omfanget og konsekvensene av passiv røyking?

  Mange barn og voksne er utsatt for passiv røyking i Norge i dag. I denne artikkelen estimerer vi hvor mange som kan være utsatt og hvilke konsekvenser dette kan ha for deres helse.

 19. Artikkel

  Høringsuttalelse: Forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

  Det er ulike oppfatninger om hvilke hensyn myndighetene bør vektlegge sterkest. Meningsforskjellene på FHI reflekterer dermed situasjonen ellers i vitenskapssamfunnet og i samfunnet.

 20. Folkehelserapporten

  Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

  Artikkelen viser nye beregninger av kolsforekomsten i Norge. Røykere og eks-røykere har økt risiko for kols.