Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nytt fra området

Avgrens søket
 1. Oppsummert forskning

  Forskning om effekt av opplærings- og informasjonstiltak om vold og seksuelle overgrep for barn og unge: Systematisk litteratursøk med sortering

  Vi fikk i oppdrag å identifisere systematiske oversikter om effekten av opplærings- og informasjonstiltak om vold og seksuelle overgrep for barn og unge.

 2. Forskningsfunn

  Mest tenåringsdrikking i lavere sosiale lag

  Ungdom i lavere sosiale lag drikker mer enn andre. Forskjeller i foreldrenes oppdragelsesstil og alkoholvaner er mulige forklaringer på sammenhengen, ifølge en nylig publisert studie.

 3. Oppsummert forskning

  Psykoedukativ behandling for voksne med oppmerksomhets- og hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD)

  Vi fikk i oppdrag fra Bestillerforum RHF å lage en hurtigoversikt over mulig relevante forskningspublikasjoner om psykoedukativ behandling for voksne med ADHD.

 4. Oppsummert forskning

  Forskning om effekt av rusbehandling for unge som har rusproblemer eller samtidig rusproblem og psykiske plager/psykisk lidelse

  En bibliotekar søkte i september 2016 i 13 samfunnsvitenskapelige og medisinske databaser etter litteratur fra 2000 til september 2016.

 5. Oppsummert forskning

  Depresjon hos barn og unge kan trolig forebygges

  Psykologiske tiltak, som kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi, forebygger trolig depresjon hos barn og unge.

 6. Nyhet

  Ny studie om ungdom og antidepressiva

  Bruk av antidepressiva blant ungdom har økt de siste tre–fire årene, særlig blant jenter i alderen 16–17 år.

 7. Nyhet

  Store fylkesvise forskjeller i ADHD-diagnose

  En ny rapport fra Folkehelseinstituttet viser at andelen barn og voksne med ADHD er nesten tre ganger høyere i de fylkene som topper statistikken, sammenlignet med fylkene som ligger lavest.

 8. Rapport

  ADHD i Norge

  Formålet med rapporten er å gi en oversikt over hvor mange som har ADHD i Norge i dag, hvilke tilleggsdiagnoser disse har og hvor mange som får medikamentell behandling.

 9. Forskningsfunn

  Mange åtteåringer med dårlige skoleferdigheter og utviklingsvansker får ikke hjelp

  En av fem åtteåringer har dårlige skoleferdigheter eller utviklingsvansker, for eksempel konsentrasjonsvansker, språk- eller atferdsvansker. Ikke alle disse elevene får støtte eller tilrettelegging.

 10. Rapport

  Læringsmiljø, skoleferdigheter og utviklingsvansker

  Rapporten Skolestudien: Læringsmiljø, skoleferdigheter og utviklingsvansker er den sjette rapporten fra Språk- og læringsstudien (SOL) ved FHI, og er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

 11. Oppsummert forskning

  Foreldrekurs kan bedre barnas psykososiale utvikling

  Foreldreveiledningskurs kan muligens forebygge og redusere eksisterende psykososiale problemer hos barn. Samspillet mellom foreldre og barn blir trolig bedre. Det viser en Cochrane-oversikt.

 12. Nyhet

  Tiltak mot villet egenskade kan ha effekt

  Flere sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade kan ha effekt, men det råder stor usikkerhet. Det viser en ny forskningsoversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

 13. Oppsummert forskning

  Effekter av sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade

  Det er forsket på en rekke tiltak for å forhindre selvskading og selvmord. Vi har undersøkt om folk skader seg sjeldnere og har færre selvmordsforsøk når de har fått ett av disse tiltakene.

 14. Nyhet

  Tiltak for barn og unge hjelper mot overvekt og fedme

  Sammensatte livsstilstiltak reduserer trolig kroppsmasseindeks mer enn ingen, standard -eller minimale tiltak. Det viser en systematisk oversikt.

 15. Nyhet

  Skolebaserte gruppetiltak kan hjelpe barn og unge etter samlivsbrudd

  Barn og unge som har opplevd samlivsbrudd kan ved hjelp av undervisning og mestringsstøtte få en bedre forståelse av bruddet og noen færre angstsymptomer.

 16. Oppsummert forskning

  Effekter av gruppetiltak for barn og ungdom som opplever samlivsbrudd

  I denne systematiske oversikten har vi oppsummert resultater fra studier som har sammenlignet gruppetiltak for barn i samlivsbrudd med intet tiltak.

 17. Rapport

  Barn, miljø og helse. Risiko- og helsefremmende faktorer

  Rapporten «Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer» presenterer miljøfaktorer som kan ha betydning for barn og unges helse.

 18. Nyhet

  Stabil andel barn med overvekt og fedme

  Ferske tall fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet viser at andelen barn med overvekt og fedme ser ut til å ha stabilisert seg de siste årene.

 19. Oppsummert forskning

  Effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge

  Vi fikk i oppdrag å identifisere publikasjoner om effekt av brukermedvirkning i institusjoner for barn og unge.

 20. Rapport

  Samtaler med barn (Rapport 2015:4)

  I denne kunnskapsoversikten belyses forskjellige modeller, metoder og teknikker for profesjonelle samtaler med barn.