Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Analyser ved avdeling for bakteriologi

Avdeling for bakteriolog er nasjonalt referanselaboratorium i medisinsk mikrobiologi for tarmpatogene bakterier, og førstegangsisolater av bakteriekulturer fra tarmpatogene, meldingspliktige bakterier skal derfor sendes inn fra andre mikrobiologiske laboratorier til identifikasjon, verifikasjon og karakterisering (jf § 2-4a. (Innsendingsplikt for smittestoff og prøvemateriale) i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften ).

Analyser

Vi har referansefunksjon på Campylobacter, tarmpatogene E. coli, Listeria, Salmonella, Shigella, Vibrio og Yersinia.

Den primære hensikt er å bidra til en nasjonal epidemiologisk overvåking, forebygging og bekjempelse av infeksjoner med slike bakterier.

Innsendte prøver blir speciesidentifisert og virulenskarakterisert, og undersøkt for antibiotikaresistens i overvåkningsøyemed (NORM, ECDC, WHO). Molylærepidemiologiske undersøkelser/markøranalyser utføres ved mistanke om utbrudd og for sammenlikning av human-isolater med isolater fra mat/veterinærfeltet.

Førstegangsisolater

Samtlige førstegangsisolater av innsendingspliktige agens skal rutinemessig sendes inn. Det er ikke nødvendig å sende isolater fra oppfølgingsprøver, det vil si isolater som påvises ved eventuelt sykdomsresidiv mindre enn ca. 3 måneder etter siste positive prøve - med mindre det foreligger grunn til å mistenke reinfeksjon.

Isoleres innsendingspliktige bakterier fra ulike materialer (f. eks. feces, blod eller urin), bør førstegangsisolatet fra «det klinisk mest alvorlige» materialet sendes inn.

Analysene referanselaboratoriet foretar, krever som regel at det er renkulturer som sendes inn sammen med utfylt rekvisisjonsskjema. Hvis det unntaksvis er ønskelig at en blandingskultur innsendes, er dette spesifisert spesielt under de aktuelle mikrobene (gjelder først og fremst av og til ved innsendelse av kulturer med spørsmål om tarmpatogene E. coli).

Innsendingspliktige bakterier

Campylobacter

Campylobacter påvist i blodkultur og fra andre normalt sterile lokalisasjoner skal alltid sendes inn til referanselaboratoriet.

Rutinemessig innsending av isolater av Campylobacter i feces er ikke hensiktsmessig så lenge det ikke foreligger effektive metoder for utbruddsdeteksjon. Slike isolater undersøkes derfor bare hvis det foreligger tvil om species-diagnosen, eller dersom det foreligger mistanke om sykdomsutbrudd. I tillegg mottas et representativt utvalg isolater av Campylobacter spp. fra fem laboratorier for antibiotikaresistensbestemmelse.

Tarmpatogene E. coli

Samtlige førstegangsisolater av sikre eller antatt tarmpatogene E. coli skal sendes inn.

Aktuelle E. coli-prøver som skal sendes inn til referanselaboratoriet er beskrevet i Strategirapport nr 10 (1996): Bakteriologiske faecesundersøkelser (med revisjoner fra 2007 og 2011) (E. coli kapittelet revidert i 2007 og 2011). Ved mistanke om EHEC/EHEC-LST eller utbrudd av atypisk EPEC henviser vi til s. 89-90 i Strategirapporten. Legg merke til at det ved sterk mistanke om EHEC-infeksjon, nærmere spesifisert i Strategirapport nr 10 (1996): Bakteriologiske faecesundersøkelser (med revisjoner fra 2007 og 2011) , er det anledning til å sende et "strøk" av rundt 20 E. coli-kolonier fremfor en konvensjonell renkultur, men EHEC i renkultur sendes hvis mulig. For andre tarmpatogene grupper av E.coli sendes bare inn renkulturer, men unntaksvis kan annet avtales.

Referanselaboratoriet er akkreditert for identifikasjon av E. coli.

Listeria

Samtlige førstegangsisolater skal sendes inn. Isolatene blir identifisert til serogruppenivå ved PCR. Alle isolater blir undersøkt fortløpende med MLVA.

Salmonella

Samtlige isolater av Salmonella species skal sendes inn fortløpende som ledd i overvåkingen ved Folkehelseinstituttet. Referanselaboratoriet er akkreditert for identifikasjon av Salmonella.

Shigella

Samtlige førstegangsisolater skal sendes inn. Referanselaboratoriet er akkreditert for identifikasjon av Shigella.

Vibrio

Samtlige førstegangsisolater av arter som anses å kunne være tarmpatogene (først og fremst V. cholerae og V. parahaemolyticus) skal sendes inn. Isolater som ikke med høy sannsynlighet kan utelukkes å være en av de to ovennevnte species, skal sendes inn for videre undersøkelse.

Yersinia

Samtlige førstegangsisolater av Y. enterocolitica og Y. pseudotuberculosis som anses å kunne være humanpatogene, skal sendes inn. Isolater som ikke med høy sannsynlighet kan utelukkes å være en av disse to species, sendes inn for videre undersøkelse.

Non-humane prøver

Mikrobiologiske laboratorier som i prøver av fôrvarer, dyr, kosmetikk eller næringsmidler, herunder drikkevann, påviser smittestoff som kan gi sykdom hos mennesker, skal sende slikt smittestoff til relevant referanselaboratorium på matområdet.

I henhold til MSIS-forskriften kan referanselaboratoriet i medisinsk mikrobiologi også be om å få tilsendt relevant prøvemateriale ved mistanke om sykdomsutbrudd i befolkningen, eller dersom det er nødvendig av hensyn til smitteoppsporing.

Se også: Oversikt over nasjonale referanselaboratorier på matsiden

Internasjonale referanselaboratorier

I enkelte tilfeller vil det være nødvendig for oss å sende kulturer til internasjonale referanselaboratorier:

Relaterte saker