Hopp til innhold

Forskningsomtale

Bevacizumab i førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft

Bevacizumab er et kreftlegemiddel som hemmer dannelse av nye blodkar.

Bevacizumab er et kreftlegemiddel som hemmer dannelse av nye blodkar.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Bevacizumab er et kreftlegemiddel som hemmer dannelse av nye blodkar. Det foreligger resultater fra to randomiserte kontrollerte studier som viser effekt av bevacizumab på progresjonsfri overlevelse i førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft.

 • Bevacizumab er godkjent for førstelinjebehandling av pasienter med metastatisk brystkreft i Norge, Europa og USA.
 • Førstelinjebehandling med bevacizumab i kombinasjon med cellegift forlenget tiden til sykdomsprogresjon med 5,5 måneder i E2100 studien og 0,7-0,8 måneder i AVADO-studien sammenlignet med cellegift alene.
 • Sammenstilling av resultatene fra disse studiene viste en hazard ratio for progresjonsfri overlevelse på 0,62 (95 % KI 0,38-1,00).
 • Det var ingen signifikant forskjell i overlevelse i E2100-studien; median 26,5 mnd for pasienter i bevacizumab-gruppen og median 24,8 mnd for cellegift alene.
 • Pasienter behandlet med bevacizumab hadde oftere hypertensjon, nevropati, infeksjoner og fatigue enn pasienter i kontrollgruppen. Alvorlige hendelser som GI-perforasjon ble observert i bevacizumab-gruppen.
 • Behandling med bevacizumab ga ingen negativ påvirkning på pasientrapportert livskvalitet.
 • Foreløpig anslag for behandlingskostnader er ca 590 000 norske kroner per pasient, og samlede behandlingsutgifter på om lag 180-210 millioner norske kroner.
 • Det pågår flere fase III-studier som evaluerer bevacizumab ved avansert brystkreft. Konklusjonene over er derfor å anse som foreløpige.

  Om publikasjonen

 • Utgitt: 2008
 • Forfattere: Norderhaug IN, Hamidi V, Gjertsen MK.