Hopp til innhold

2009 og eldre

Viser  467  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt

  Rapporten beskriver utviklingen av et reliabelt og valid innsamlingsopplegg for å måle pasienters erfaringer med legevakttjenesten.

  PasOpp rapport

  Publisert

 2. Tiltak for å redusere røyking, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status

  Denne rapporten er første del av kunnskapsoppsummeringer om effekten av tiltak overfor sosioøkonomiske grupper, og som vurderer røykesluttiltak.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 3. Psykososiale tiltak ved kriser og ulykker

  Denne rapporten er del to av en kunnskapsoppsummering om effekter av psykososiale tiltak ved kriser, katastrofer og ulykker, og ble bestilt av Sosial- og helsedirektoratet i september 2004.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 4. Økonomisk evaluering av humant papillomavirus (HPV)-vaksinasjon i Norge

  Formålet med denne rapporten var å estimere kostnadseffektiviteten av en HPV type 16/18-vaksinasjon i tillegg til screening sammenlikna med screening aleine.

  Metodevurdering

  Publisert

 5. Mannlig infertilitet: Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI) med spermier uthentet fra bitestikkel eller testikkel

  Mangel på spermier i mannens sædvæske, azoospermi, medfører mannlig infertilitet og finnes hos 5 % av menn hos undersøkte infertile par.

  Metodevurdering

  Publisert

 6. Pasientvolum og behandlingskvalitet ved hjerte- og karsykdommer

  Denne delrapporten tar for seg behandling av hjerte- og karsykdommer.

  Metodevurdering

  Publisert

 7. Høyde- og vektmåling av barn og unge

  Hvilken effekt har måling av høyde og vekt på overvekt, undervekt og spiseforstyrrelser?

  Systematisk oversikt

  Publisert

 8. Effekt av ISO-sertifisering og akkreditering av sykehus

  Formålet med rapporten var å gå systematisk gjennom tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon av effekt av ISO-sertifisering og akkreditering av sykehus.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 9. Tiltak for oppfølging av for tidlig fødte barn

  Hva er effekten av forebyggende tiltak, tidlig intervensjon og behandling for barn født prematurt, med og uten ulike funksjonshemninger?

  Systematisk oversikt

  Publisert

 10. Effekt av selvhjelpsgrupper

  Rapporten er en systematisk gjennomgang av tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon av effekt av selvhjelpsgrupper for mennesker med angst eller depresjon som primærdiagnose.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 11. Effekt og sikkerhet for selektive 5HT1-reseptoragonister (triptaner) mot migrene

  Litteraturgjennomgangen sammenstiller dokumentasjon fra randomiserte kontrollerte studier som direkte sammenlikner et triptan med et annet triptan for å kunne vurdere effekt og sikkerhet.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 12. Helseeffekt av nyfødtscreening for medfødte stoffskiftesykdommer

  Vi søkte i seks databaser etter systematiske oversikter om nyfødtscreening av de to sykdommene som vi allerede screener for i Norge i dag, og de 19 foreslåtte i utvidet screeningsprogram.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 13. Jordmorstyrte fødestuer

  Det er ikke mulig å si noe sikkert om effekten av jordmorstyrte fødestuer (gitt adekvat seleksjon), sammenliknet med vanlig fødeavdeling.

  Metodevurdering

  Publisert

 14. Pasientsikkerhet i sykehus – kunnskap eller kampanje?

  Rapporten er basert på søk etter eksisterende metodevurderinger, systematiske oversikter og oversiktsartikler.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 15. Ambulante psykiatriske helsetjenester til barn og ungdom som alternativ til institusjonsbehandling

  Rapporten omhandler forskningsbasert kunnskap om ambulant behandling av barn og ungdom i alderen 4-18 år med alvorlige psykiske problemer og atferdsvansker.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 16. TNF-hemmere og efalizumab ved behandling av hudsykdommer

  Vi har foretatt en systematisk gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget om effekt og sikkerhet ved bruk av TNF-alfa-hemmere og efalizumab ved hudsykdommer.

  Metodevurdering

  Publisert

 17. TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 2): Effekt og bivirkninger rapportert i kliniske registre

  Hensikten med denne gjennomgangen har vært å vurdere data fra registre og bivirkningsdatabaser, for å supplere kunnskapsgrunnlaget fra randomiserte delrapport 1.

  Metodevurdering

  Publisert

 18. ”Nå stoler vi på at tilbudet blir tilrettelagt…”

  Rapporten beskriver et prosjekt for å utvikle en arbeidsmodell som kunne gi personer med sammensatte problemer og deres pårørende et individuelt tilpasset og koordinert tjenestetilbud.

  Rapport

  Publisert

 19. Forbedringsarbeid og Statistisk Prosesskontroll (SPC) 2.0

  Heftet er primært skrevet for dem som skal lede forbedringsarbeid i sosial- og helsetjenesten, og dem som har ansvar for målinger.

  Veileder

  Publisert

 20. Utredning av organisatoriske muligheter og utfordringer for relevante deler av helsetjenesten ved etablering av digitalt mobilt kommunikasjonssystem i henhold til TETRA-standarden.

  Helsevesenet trenger et avlyttingsfritt, sikkert og funksjonelt mobilt kommunikasjonssystem.

  Rapport

  Publisert