Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2009 og eldre


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Rapport

  Narkotikasituasjon i Norge 2005

  Since 2001, SIRUS has produced annual reports on the national drug situation for the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).

 2. Forskningsoversikt

  Bevacizumab i førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft

  Bevacizumab er et kreftlegemiddel som hemmer dannelse av nye blodkar.

 3. Forskningsoversikt

  Implanterbar hjertepumpe (LVAD) ved avansert hjertesvikt

  Metodevarsel om ”Left ventricular assist devices” (LVAD), mekaniske hjertepumper som skal gi støtte til pasienter med hjertesvikt i endestadiet.

 4. Forskningsoversikt

  Lapatinib ved avansert eller metastatisk HER-2 positiv brystkreft

  Metodevarsel om effekten av lapatinib på pasienter med lokalavansert eller metastaserende HER-2 positiv brystkreft.

 5. Rapport

  Helsetjenester i apotek

  En systematisk og kritisk vurdering av litteratur om effekten av legemiddelsamtale, oppfølging av pasienter med diabetes, KOLS og astma, røykesluttveiledning og kolesterolmålinger.

 6. Forskningsoversikt

  Behandling med sentralstimulerende medikamenter av ADHD hos voksne

 7. Rapport

  Bruk av data fra kunnskapsoppsummeringer for å identifisere forskningsbehov

  Notatet omhandler 23 forskningsoversikter publisert i 2007.

 8. Rapport

  Fremstilling av kvalitetsindikatorer på Fritt sykehusvalg

  Formålet med å gjøre kvalitetsindikatorer tilgjengelige for brukerne av helsetjenester er å bidra til at de tar informerte beslutninger når det gjelder valg av tjenester, eksempelvis valg av sykehus.

 9. Forskningsoversikt

  Behandling av depresjon med kosttilskudd

  Dette notatet tar for seg behandling av depresjon med ulike kosttilskudd, inkludert vitaminer og mineraler.

 10. Rapport

  Natalizumab ved behandling av multippel sklerose

  Vi ble bedt om å lage et hastenotat om bruk av natalizumab (Tysabri®) ved behandling av multippel sklerose (MS) i Norge.

 11. Metodevurdering

  SMM-rapporter

  Senter for medisinsk teknologi- og metodevurdering (SMM) ble etablert for å identifisere og granske det vitenskapelige grunnlaget for nye og eksisterende metoder (teknologier) i norsk helsevesen.

 12. Rapport

  Kreftpasienters erfaringer med Akershus universitetssykehus. Resultater fra en pilotundersøkelse

  Undersøkelsen var en pilotundersøkelse for den første nasjonale brukererfaringsundersøkelsen blant kreftpasienter i Norge, som er planlagt gjennomført høsten 2008.

 13. Forskningsoversikt

  Miniallogen stamcelletransplantasjon

  Om å belyse hvorvidt allogen ministamcelletransplantasjon kunne anses som etablert behandling for myelomatose i Sverige, Danmark, Tyskland og eventuelt andre europeiske land.

 14. Rapport

  Måling av brukererfaringer med avhengighetsbehandling. En litteraturgjennomgang av validerte måleinstrumenter

  En kartlegging av hva som finnes, både nasjonalt og internasjonalt, av validerte spørreskjema for å måle brukererfaringer med behandlingstilbudet for stoff- eller alkoholrelaterte lidelser.

 15. PasOpp-rapport

  Pasienterfaringer i Helse Vest - Resultater fra en pilot

  Rapporten viser resultatene av en pilotundersøkelse om pasienterfaringer i Helse Vest.

 16. PasOpp-rapport

  Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus - Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

  Denne rapporten presenterer resultater for alle enkeltspørsmål i spørreskjemaet for hver enkelt poliklinikk i en spørreundersøkelse blant foresatte til barn og ungdom som hadde et tilbud ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) i Norge.

 17. PasOpp-rapport

  Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus - Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse blant pasienter utskrevet etter somatiske døgnopphold ved sykehus i Norge.

 18. PasOpp-rapport

  Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet 2007. Institusjonsvise resultater

  Rapporten viser resultatene av en spørreundersøkelse blant voksne brukere av poliklinikker i psykisk helsevern.

 19. PasOpp-rapport

  Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern. Nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004

  Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreundersøkelse blant brukere av poliklinikker for voksne i psykisk helsevern i Norge.

 20. PasOpp-rapport

  Utvikling av metode for å måle kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus

  Rapporten beskriver utviklingsprosjektet som ble gjennomført før en nasjonal pasienterfaringsundersøkelse blant voksne kreftpasienter som har hadde tilbud ved poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter i 2008.