Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport
Systematisk litteratursøk med sortering

Helseeffekter av arbeid

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ved Seksjon for velferdstjenester fikk i oppdrag fra NAV og Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne forskning fra 2012-2015 om helseeffekter av arbeid. Hensikten var å komplettere en eksisterende systematisk oversikt av van der Noordt og kolleger publisert i 2014 om temaet.


  • Utgitt: 2015
  • Nøkleby H, Berg R, Nguyen L, Blaasvær N, Kurtze N. Helseeffekter av arbeid . Rapport 2015. ISBN (elektronisk): 978-82-8121-969-4. Tilgjengelig på www.fhi.no

Bestill

Last ned

Hovedbudskap

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i samfunnsvitenskaplige og medisinske databaser. Søket ble utført i mai 2015. To forskere gikk uavhengig av hverandere gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

  • Litteratursøket gav 7471 referanser etter dublettsjekk
  • Vi identifiserte totalt 24 relevante studier: 2 mulige systematiske oversikter og 22 primærstudier
  • Én mulig systematisk oversikt oppsummerte studier med utvalg hentet fra den generelle befolkningen; den andre oppsummerte studier med utvalg hentet fra personer med schizofrenilidelse
  • 17 av de 22 primærstudiene inkluderte utvalg fra den generelle befolkningen, mens 5 studier inkluderte utvalg fra ulike pasientgrupper
  • De 17 primærstudiene med generelle utvalg fordelte seg slik med hensyn til type utfallsmål:

- 5 studier med psykiske utfallsmål

- 4 studier med fysiske utfallsmål

- 8 studier med både psykiske og fysiske utfallsmål

  • De 5 primærstudiene med pasientutvalg hadde alle psykiske utfallsmål

I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest artiklene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Basert på lesing av sammendragene ser majoriteten av studiene ser ut til å finne klare positive sammenhenger mellom det å være/komme i arbeid og helse, særlig psykisk helse. En enkel sammenstilling av studieforfatternes konklusjoner tyder derfor på at arbeid kan gi positive effekter på helse.

Dette er en publikasjon fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.