Hopp til innhold

Forskningsomtale

Tverrfaglig rehabilitering har positiv effekt på kroniske korsryggsmerter

Tverrfaglig rehabilitering har bedre effekt på smerte og fysisk funksjon enn standard behandling eller fysisk trening. Tverrfaglig rehabilitering har også positiv effekt på arbeidsstatus.

Tverrfaglig rehabilitering har bedre effekt på smerte og fysisk funksjon enn standard behandling eller fysisk trening. Tverrfaglig rehabilitering har også positiv effekt på arbeidsstatus.


Hovedbudskap

Bakgrunn

Kroniske korsryggsmerter er ikke entydig definert, men er lokalisert i setet og nedre del av ryggen. Det er en økende forståelse for at vedvarende korsryggsmerter kan være et samspill mellom fysiske, psykiske og sosiale forhold. Dette har ledet til utvikling av biopsykososiale rehabiliteringsprogram; som regel en kombinasjon av fysiske, psykologiske og sosiale relæringsprogram, der helsepersonell med ulik profesjon fra ulike felt deltar. Det er ingen konsensus i definisjon av behandlingen. Tverrfaglige rehabiliteringsprogram tar ofte sikte på å endre uhensiktsmessige bevegelsesmønstre og atferd og å påvirke katastrofetanker og unngåelsesatferd (fear avoidance). I Cochrane-oversikten ble studier der minst to av de tre nevnte kombinasjonene inngikk, vurdert for inklusjon.

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av tverrfaglige rehabiliteringsprogram for personer med kroniske korsryggsmerter. Pasienter med nevrologisk-, inflammatorisk- eller alvorlig sykdom eller tilstand ble ekskludert. Tiltaket ble sammenliknet med standard behandling, fysisk trening, kirurgi og venteliste. De viktigste sammenlikningene var «standard behandling» og «fysisk trening».

På lang sikt (ett år eller mer) viste studiene at:

  • Tverrfaglig rehabilitering gir mindre smerte og bedre fysisk funksjon sammenliknet med standard behandling +++o
  • Tverrfaglig rehabilitering fører ikke til færre sykmeldinger eller flere tilbake i arbeid sammenliknet med standard behandling +++o
  • Tverrfaglig rehabilitering gir mindre smerte og bedre fysisk funksjon sammenliknet med fysisk trening ++oo
  • Tverrfaglig rehabilitering fører til færre sykmeldinger og flere tilbake i arbeid sammenliknet med fysisk trening +++o
  • Intensiv rehabilitering gir ikke større effekt enn mindre intensiv rehabilitering

Forfatterne av Cochrane-oversikten vurderte kvaliteten på dokumentasjonen til å være middels og lav.

Mer om den systematiske oversikten

Forskerne inkluderte 41 RCTer med totalt 6858 personer i oversikten. Tverrfaglig rehabilitering ble sammenliknet med standard behandling i 16 studier, fysisk trening i 19, kirurgi i to og venteliste i fire. Resultatene ble kategorisert etter oppfølgingstid: kort- (inntil tre måneder), mellomlang- (fra tre måneder til ett år) og lang (over ett år) sikt. Forskjellen mellom intervensjonene ble gitt som «standardized mean difference» (SMD) der SMD=0,2 er liten-, SMD=0,5 moderat - og SMD=0,8 stor effekt. Reduksjon i smerte og bedring i fysisk funksjon var liten (SMD: 0,21 (95% KI: 0,04 til 0,37 og 0,23 (95% KI: fra 0,06 til 0,40) og mulig klinisk relevant til fordel for tverrfaglig rehabilitering sammenliknet med standard behandling. Sammenliknet med fysisk trening førte tverrfaglig rehabilitering til en moderat og sannsynligvis klinisk relevant reduksjon i smerte og bedring i fysisk funksjon (SMD henholdsvis: 0,50 (95% KI: -0,01 til 1,04) og 0,68 (95% KI: 0,16 til 1,19). For utfallsmålet smerte omfatter konfidensintervallet null, som i verste fall kan gi ingen forskjell mellom gruppene. Resultatene på kort og mellomlang sikt var tilsvarende.

Tverrfaglig rehabilitering er en ressurskrevende behandling, og forfatterne av Cochrane-oversikten antar at det er hensiktsmessig at bare personer med betydelig psykososial belastning henvises til denne type rehabilitering.

Kilde

Steven J Kamper, Andreas T Apeldoor, Alessandro Chiarotto, Rob J.E.M. Smeets, Raymond WJG Ostelo, Jaime Guzman, Maurits W van Tulder: Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain. Editorial Group: Cochrane Back Group Published Online: 2 SEP 2014.

Omtalen har tidligere vært publisert i Fysioterapeuten.

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere: Giske L, Dahm KT.