Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Tiltak for å forebygge og redusere menneskehandel, eller støtte og rehabilitere ofre for menneskehandel

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Politidirektoratet å gjennomføre et systematisk litteratursøk for å identifisere forskning som omhandler menneskehandel.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Politidirektoratet å gjennomføre et systematisk litteratursøk for å identifisere forskning som omhandler menneskehandel.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Politidirektoratet å gjennomføre et systematisk litteratursøk for å identifisere forskning som omhandler menneskehandel.

Metoder

Vi gjennomførte et systematisk litteratursøk i juni 2014. Vi inkluderte bare empiriske studier og systematiske oversikter. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom alle referansene for inklusjon/eksklusjon basert på forhåndsdefinerte kriterier. Referansene ble sortert etter studiedesign, type eksponering/tiltak, populasjon, type publikasjon og publikasjonsår.

Resultater

 • Vi identifiserte 7113 unike referanser, og  vurderte 102 som relevante i henhold til inklusjonskriteriene.
 • De inkluderte studiene benyttet følgende studiedesign: kvantitative (13), kvalitative (52), mixed-methods (15), systematisk oversikt (2). Studiedesignet var uklart for 20 av referansene.
 • Den ene systematiske oversikten (med søk fra 2009) undersøkte effekt av forebyggende tiltak. Ingen kontrollerte studier møtte inklusjonskriteriene i oversikten, så forfatterne kunne ikke konkludere om effekten av slike tiltak. Den andre oversikten (søk i 2011) undersøkte i hvilken grad ofre for menneskehandel blir utsatt for vold, og inkluderte 19 studier. Den viste at ofre for menneskehandel opplever vold og alvorlige helseproblemer, men at det trengs mer forskning på mannlige ofre og andre typer menneskehandel enn seksuell utnyttelse.
 • De aller fleste enkeltstudiene undersøkte effekt av menneskehandel generelt eller ofrenes erfaring med dette (73). De resterende så enten på forebyggende tiltak (9), rehabiliterende tiltak for ofre for menneskehandel (17), eller tiltak for å identifisere slike ofre (1).
 • Det trengs systematiske oversikter om effekt av rehabiliterende tiltak, og en oppdatering av oversikten om effekt av forebyggende tiltak.

Vi har sortert og listet mulige relevante referanser, men vi har ikke lest studiene i fulltekst, vurdert den metodologisk kvaliteten eller slått sammen funnene.

Sammendrag

  Om publikasjonen

 • Utgitt: 2014
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Munthe-Kaas HM, Johansen S, Hafstad E.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-884-0