Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Rehabilitering av kvinner i fengsel

Identifisering av studier som har undersøkt effekt av og erfaringer med rehabiliteringstiltak gitt til kvinner i fengsel/under soning.

Identifisering av studier som har undersøkt effekt av og erfaringer med rehabiliteringstiltak gitt til kvinner i fengsel/under soning.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Kriminalomsorgsdirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere studier som har undersøkt effekt av og erfaringer med rehabiliteringstiltak gitt til kvinner i fengsel/under soning.

Metode

Vi utarbeidet en søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i medisinske/sosialfaglige databaser etter empiriske studier med alle typer forskningsdesign. Søket ble utført i november 2013. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte publikasjoner/referanser og vurderte relevans i henhold til inklusjonskriteriene. Vi sorterte deretter referansene etter tiltak og tema, og etter studiedesign.

Resultater

  • Vi identifiserte totalt 6444 referanser. Av disse vurderte vi  204 som mulig relevante.
  • Basert på informasjon i tittel og sammendrag, identifiserte vi 7 systematiske oversikter, 20 randomiserte kontrollerte studier og 14 studier med kvalitative forskningsdesign.
  • Mer enn halvparten av de inkluderte studiene evaluerte behandling av og terapi ved psykiske problemer/lidelser og rusavhengighet hos de innsatte. Mange av disse studiene omhandlet behandlingsformer som kognitiv atferdsterapi, og Therapeutic Communities som rusbehandlingstiltak . Flere av studiene undersøkte alternative terapiformer for å redusere stress og psykiske plager. I underkant av 40 studier evaluerte ulike kurs/opplæring, og like mange studier evaluerte tiltak rettet mot mor/barn og foreldrekompetanse.

I dette notatet har vi listet opp mulig relevante referanser, men vi har verken lest dem i fulltekst, vurdert den metodiske kvaliteten eller sammenstilt funn og konklusjoner.

Sammendrag

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Blaasvær N, Johansen S.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-869-7