Hopp til innhold

Rapport

Pasienters erfaringer med sykestuene i Finnmark

Evaluering av forsøksordning med aktivitetsbasert finansiering av sykestuene i Finnmark.

Evaluering av forsøksordning med aktivitetsbasert finansiering av sykestuene i Finnmark.


Sammendrag

Fra 2009 ble det etablert en forsøksordning med aktivitetsbasert finansiering av sykestuene i Finnmark. Styringsgruppen for prosjekt sykestuefinansiering tok i 2010 kontakt med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) i forbindelse med et ønske om å evaluere ordningen.

En av aktivitetene i evalueringen var en brukerundersøkelse, og det ble avklart at Kunnskapssenteret skulle bistå i to faser. Innledningsvis ved å gi råd i utviklingen av et spørreskjema som kunne anvendes i undersøkelsen, og deretter ved å motta, bearbeide og analysere spørreskjemaene. Undersøkelsen ble gjennomført av Helse Finnmark HF.

Brukererfaringsundersøkelsen ble gjennomført ved alle de 16 sykestuene i Finnmark. Inklusjonsperioden var ett år, fra februar 2013 til februar 2014. Totalt svarte 143 pasienter og pårørende på undersøkelsen. Det er ikke mulig å beregne eksakt svarprosent, men gitt at alle pasientene fikk tilbud om å svare på undersøkelsen vil svarprosenten være 5. 

Denne rapporten viser resultater for alle sykestuene samlet. Undersøkelsen har lavt antall svarere og det er heftet stor usikkerhet ved resultatene. Resultatene kan ikke generaliseres ut over de som har svart. Vi har valgt å ikke gi resultater for den enkelte sykestue, sammenligne sykestuene eller sammenstille resultatene med resultatene fra relevante nasjonale brukererfaringsundersøkelser. Man bør i tillegg være forsiktig med å sammenligne med resultater fra de nasjonale undersøkelsene fordi denne undersøkelsen er gjennomført på en annen måte.

Resultatene viser at de pasientene som har svart, gjennomgående har gode erfaringer med sykestuene. Pleiepersonalet får noe bedre vurderinger fra pasientene enn legene. Ifølge pasientene som har svart har følgende størst forbedringspotensial ved sykestuene:

• å bli tatt med på råd i spørsmål om behandling eller pleie

• opplevelsen av at én lege eller en gruppe av pleiepersonale har hovedansvaret

• informasjon om hva man selv kan gjøre hjemme ved eventuelle tilbakefall

    Om rapporten

  • Utgitt: 2014
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Iversen, HH.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-896-3