Hopp til innhold

PasOpp rapport

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2012. Resultater for fire klinikker ved Oslo universitetssykehus

Rapportene viser resultater fra en undersøkelse av pasienterfaringer på fire klinikker ved Oslo universitetssykehus.

Rapportene viser resultater fra en undersøkelse av pasienterfaringer på fire klinikker ved Oslo universitetssykehus.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har gjennomført en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne pasienter (16 år og eldre) som hadde et opphold på sengeposter ved norske somatiske sykehus i tidsperioden september til desember 2012. Oppdragsgiver for undersøkelsen var Helsedirektoratet. Undersøkelsen skulle være representativ på sykehusnivå.

Egne klinikkrapporter ved OUS
Oslo universitetssykehus (OUS) bestilte i tillegg en undersøkelse av pasienterfaringer på klinikknivå med et utvidet utvalg ved fire klinikker:

I disse rapportene presenteres pasienterfaringsspørsmålene og pasienterfaringsindikatorene for de fire OUS-klinikkene. Hovedformålet med rapportene er å gi hver klinikk tilgang til sine egne resultater. Disse kan igjen brukes til kvalitetsforbedringsarbeid ved sykehuset og klinikken.

Kunnskapssenteret har valgt å dele inn pasienterfaringene ved sykehuset i fem tabeller. Disse er:
1. Indikatorer som måler pasienterfaringer.
2. Pasientenes erfaringer i løpet av sykehusoppholdet
3. Pasientens erfaringer før innleggelsen på sykehuset
4. Pasientens opplevelse av pasientsikkerhet i løpet av sykehusoppholdet
5. Bakgrunnsspørsmål

Vekting for å korrigere for frafall
Tallene som presenteres i disse rapportene er vektet for å korrigere for frafall. Følgende variabler inngår i beregningen av svarsannsynlighet: pasientens alder, pasientens kjønn, antall diagnoser, om pasienten var innlagt akutt eller elektivt og liggetid.

    Om publikasjonen

  • Utgitt: 2014
  • Forfattere:
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-713-3