Hopp til innhold

Prosjekt

Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert

Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav.


Sammendrag

Bakgrunn

St.meld. Nr.25 (1996-1997) beskrev utfordringene i tjenestene til mennesker med psykiske lidelser. Denne ga en oversikt over status på og utfordringene i tjenestene mennesker med psykiske lidelser møter. En følge av meldingen var en omfattende helsepolitisk reform som varte fra 1998-2008. Reformen innebar en opptrappingsplan som skulle utbedre mangler eller brister i alle ledd i tjenesten.

Regjeringen utarbeidet i 2003 en Strategiplan for barn og unges psykiske helse. Denne skulle være en forsterkning av Opptrappingsplanens målsettinger. I Strategiplanen blir det beskrevet at barn og unge i Norge gjennomgående er friske og har god fysisk og psykisk helse. Likevel beskrives det at psykososiale problemer som ensomhet, mistrivsel, omsorgssvikt og mishandling er utbredt. Dette kan medføre at barnet eller ungdommen utvikler forskjellige typer atferd som signal på at ikke alt er som det burde være. Strategiplanen lister også opp en rekke tiltak som til sammen skal bidra i måloppnåelsen, og dermed styrke barn og unges psykiske helse.

Et av tiltakene var å utarbeide en Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge. Denne presenterer en rekke anbefalinger hvor viktigheten av brukermedvirkning trekkes frem. Blant annet skrives det at brukerkompetanse og -erfaringer skal være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i poliklinikkens arbeid. Videre står det at poliklinikken skal legge til rette for at barn og unge skal kunne bidra på sine egne premisser. For å sikre faglig kvalitet skal det, ifølge veilederen, være slik at brukerne er inkludert og ha innflytelse, det skal gjennomføres brukerundersøkelser og resultatene fra disse skal systematisk brukes i forbedringsarbeid. Det er også understreket at brukernes erfaringer og tilfredshet bør undersøkes rutinemessig, og at informasjonen poliklinikken mottar fra disse skal brukes som grunnlag for å forbedre tjenesten.

Formål

Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav. Måleinstrumentet skal måle barn og unges erfaringer med BUP. Hensikten med et slikt måleinstrument er at det skal, etter testing og pilotering, kunne benyttes i lokale og nasjonale undersøkelser hvor brukererfaringer med BUP kartlegges.

Populasjon

Barn og unge som har tilbud hos barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk

Metode

Fase 1: Litteraturgjennomgang
Gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning med relevante problemstillinger.

Fase 2: Etablering av referansegruppe
Det vil bli etablert en referansegruppe i en tidlig fase av prosjektet. Hensikten med referansegruppen er å sikre faglige innspill fra ulike eksterne aktører som representerer viktig kompetanse på området. Dette er en viktig del av kvalitetssikringen av forskningsprosessen både for valg av innhold i spørreskjema og andre metodiske spørsmål.

Fase 3: Kvalitative og kognitive intervju
Forutsatt at vi, gjennom litteraturgjennomgangen, ikke finner validerte måleinstrument som kan brukes direkte vil vi gjennomføre en kvalitativ forstudie med intervju. Denne vil gjennomføres blant brukere som er tilknyttet BUP og skal bidra til å sikre innholdsvaliditeten i spørreskjemaet; at det stilles spørsmål om relevante og viktige områder sett fra brukernes perspektiv.

Fase 4: Spørreskjemautvikling
Med utgangspunkt i aktivitetene beskrevet over vil vi avklare hvilke temaer som er viktig å få belyst i en spørreskjemaundersøkelse. Temaene operasjonaliseres til enkeltspørsmål med tanke på å utvikle et måleinstrument som tilfredsstiller grunnleggende krav til validitet og reliabilitet.

Fase 5: Testing av spørreskjema ved pilotundersøkelse
Siktemålet med en pilotundersøkelse er å teste de psykometriske egenskapene til spørreskjemaet.

Fase 6: Ferdigstillelse av spørreskjema
Ferdigstillelse av skjemaet følger av resultatene av psykometrisk testing av datamaterialet fra pilotundersøkelsen. Det vil bli dokumentert i en egen rapport hva som er gjort i de ulike fasene av prosjektet, samt utvikling og validering av spørreskjema.

Formidling

Dokumentasjon av metode og utvikling av spørreskjema

Om prosjektet