Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.


Søk i Folkehelsa.no

 1. Tidlig identifisering av barn med forsinket ikke språklig kommunikasjon; Autisme

  Ved å vurdere barns bruk av blikk og gester i samhandling med andre kan en allerede mellom 12 og 24 måneder identifisere barn som sannsynlig utvikler en autismespekterforstyrrelse.

 2. Tidlig stressorer og helseutfall (LifeCycle)

  Hovedmålet med LifeCycle er å beskrive og undersøke hvordan tidlige stressorer påvirker helseutfall.

 3. Tinnitus og komorbiditet

  Formålet er å studere komorbiditet ved tinnitus i den generelle befolkning.

 4. Tinnitus og kronisk smerte

  Formålet med denne studien er å undersøke komorbiditet og fellestrekk ved tinnitus og smerte i et generelt befolkningsutvalg av den yngre del av befolkningen.

 5. Tobakk og rusmidler i mediene

  Prosjektet analyserer hvor hyppig det brukes tobakk og rusmidler i norske filmer, hvilke sosiale kjennetegn brukerne har, og i hvilken kontekst bruken av tobakk og rusmidler finner sted.

 6. Tobakkspreventive tiltak – oppslutning, legitimitet og brukerperspektiver

  I dette prosjektet vil vi forsøke å kartlegge tilslutning og motstand mot en del aktuelle innstramminger i lovverket, studere hvordan ulike kategorier av tobakksbrukere vurderer nye tiltak.

 7. Trafikkstøy og barns søvn og helse

  Formålet med studien er å få mer kunnskap om trafikkstøy og virkninger på barns søvn og helse.

 8. Tuberkulose klynge-studie, Sidama, Etiopia, en prospektiv kohort studie

  Etiopia har en høy forekomst av tuberkulose og mange unge pasienter indikerer pågående smitte. Tuberkulose kan forebygges og behandles. Likevel forblir 1 av 3 pasienter i Etiopia udiagnostiserte.

 9. Tvilling-familiestudie av psykiske lidelser i MoBa

  Hovedformålet med studien er å undersøke overføringen av risiko for psykiske lidelser fra en generasjon til en annen.

 10. Undersøkelse av muggsoppgifter i urin

  Prosjektet undersøker eksponering for muggsoppgifter ved ved å måle muggsoppgifter i urinen til den norske befolkningen.

 11. UNGvekst i Norge

  Hensikten er å få en nasjonalt representativ beskrivelse av høyde og vekt hos 13-åringer i Norge.

 12. Uspesifikke helseeffekter av barnevaksinasjonsprogram i Norden

  I dette samarbeidsprosjektet vil vi ved hjelp av data fra de nordiske helseregistrene sammenlikne forekomst og risikofaktorer for infeksjonssykdommer hos små barn i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

 13. Utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmulighetene: en systematisk oversikt

  NAV har bedt område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet om å utføre en systematisk oversikt om effekter av utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmulighetene for voksne.

 14. Utdanning og psykisk helse

  I denne studien skal en se nærmere på sammenhenger mellom utdanning og psykiske helse.

 15. Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

  Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav.

 16. Utviklingsforløp hos barn med språkvansker: Hvilken rolle spiller biologiske og atferdsmessige markører/indikatorer

  Utviklingsbaserte språkvansker (UbS) er blant de vanligste nevro-utviklingsvanskene hos barn og finnes hos 7-10 % av barn ved skolestart.

 17. Vaksinasjonsdekning og spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge

  I denne studien ønsker vi å kartlegge vaksinasjonsdekning i den norske befolkningen. Vi vil også studere mønstre for sosial kontakt – hvem møter hvem.

 18. Varicella-zoster virusinfeksjoner hos gravide i Norge

  Denne studien vil kartlegge seroprevalens av antistoff mot VZV blant gravide kvinner i Norge og utforske påliteligheten av selvrapportert gjennomgått VZV-infeksjon (positiv anamnese).

 19. Varicella-zoster virusinfeksjoner i Norge

  Formålet med prosjektet er å estimere forekomst av varicella og herpes zoster i den norske befolkningen ved hjelp av ulike registerdata.

 20. Vektutvikling hos barn og utvikling av spiseforstyrrelser

  Prosjektet ønsker å undersøke om vektutvikling i tidlig barndom representerer en risikofaktor for senere utviklingen av spiseforstyrrelser.