Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Kroniske sykdommer og aldring

Avdeling for kroniske sjukdomar og aldring har som hovudansvar å koordinere og drive forsking og helseanalyse innan ikkje-smittsame sjukdomar.

Avdelingsdirektør

Hanne Løvdal Gulseth

Mobiltelefon: 92 41 21 22

Besøksadresse

Marcus Thranes gate 6

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Send e-post

Kjerneoppgåver

Kjerneoppgåvene er forsking på og helseanalyse av ikkje-smittsame sjukdomar, slik desse er definerte og avgrensa i WHO-samanheng, og underliggjande risikofaktorar som bruk av tobakk, usunt kosthald, fysisk inaktivitet og skadeleg bruk av alkohol. Avdelinga har eit nasjonalt koordineringsansvar for å overvake ikkje-smittsame sjukdomar som hjarte-og karsjukdomar, type 2-diabetes, kreft og lungesjukdomar. Forsking på og helseanalyse av osteoporose og brot er òg forankra i avdelinga og bidreg inn i det nasjonale forskarnettverket NOREPOS. Når det gjeld kreft, fokuserer avdelinga på å vidareutvikle samarbeidet med Kreftregisteret. Avdelinga skal sikre instituttet sitt nasjonale overvakingsansvar for kosthald og fysisk aktivitet i befolkninga.

Mål

Med omsyn til å fremje betre helse har avdelinga som mål å forstå utviklinga av ikkje-smittsame sjukdomar, samsjuklegheit og felles etiologi for kroniske sjukdomar.

Vi ser på problemstillingar som utviklingstrendar for type 2-diabetes og kva komplikasjonar denne har, samt korleis sosiale forskjellar og etnisitet verkar inn på diabetesførekomst og behandling. Eit anna område er sosial ulikskap innan hjarte- og karsjukdom, medrekna tydinga av kjende risikofaktorar og kognitive ferdigheiter hos individa sjølve og risikofaktorar tilbake i familiane deira. Andre problemstillingar gjeld risikofaktorar der årsaksforhold og sjukdomsutvikling ikkje er fullstendig forstått, slik som alkoholbruk, inkludert drikkemønster, og seinare hjarte-/karsjukdom. Vi ser òg på risikoen for hjarte- og karsjukdom i ulike etniske grupper blant innvandrarar i Noreg. Vi undersøkjer òg fordelinga av kjende risikofaktorar for kreft og identifiserer nye risikofaktorar for kreft i samarbeid med Kreftregisteret. Andre problemstillingar gjeld mogleg auka eller redusert risiko for visse kreftformer ved langtidsbruk av enkelte typar medikamentell behandling, for eksempel hormon i overgangsalderen, visse hjarte-/karmedisinar, diabetesmedisin og acetylsalisylsyre. Vi studerer òg om årsaka til at nokon utviklar lungesjukdom, startar i fosterlivet. Vidare ser vi på kvifor Noreg har hatt og framleis har verdas høgaste insidens av hoftebrot. Vi vil òg undersøkje kva faktorar som kan forklare den kraftige auken i insidens på slutten av førre hundreår, nedgangen i førekomst av hoftebrot dei siste 15–20 åra, og kva faktorar som kan forklare geografiske forskjellar i førekomst av hoftebrot i Noreg.

Avdelinga bruker data frå register og helseundersøkingar, i kombinasjon med biologisk materiale i store kopla filer, for å sikre dei ansvarsområda og arbeidsoppgåvene som er forankra i avdelinga, og har ekspertise innan bruk av data frå landsomfattande helseundersøkingar i kombinasjon med register og biologisk materiale.

Avdelinga inkluderer primært forskarar som arbeider med hjarte- og karsjukdomar, type 2-diabetes, kreft, lungesjukdomar, osteoporose og brot samt forskarar med særskild kompetanse innan ernæring og fysisk aktivitet.

Medarbeidere

Bilde av Hanne Løvdal Gulseth

Hanne Løvdal Gulseth

Avdelingsdirektør, MD PhD

M: 924 12 122

Send e-post

Ansatt bilde

Anders Engeland

Tlf: 53 20 40 42

Send e-post

Bilde av Bjørn Grinde

Bjørn Grinde

Seniorforsker, "Dr.scient.," Dr.philos

Tlf: 21 07 64 20

Send e-post

Bilde av Bjørn Heine Strand

Bjørn Heine Strand

Seniorforsker, PhD

Tlf: 21 07 80 99

M: 990 05 286

Send e-post

Bilde av Bo Lars Engdahl

Bo Lars Engdahl

Forsker 1183, Ph.D

Tlf: 21 07 82 27

Send e-post

Ansatt bilde

Eva Skovlund

Seniorforsker / professor NTNU, dr philos

Tlf: 21 07 82 67

Send e-post

Ansatt bilde

Finn Gjertsen

Ph.D.

Tlf: 21 07 82 32

Send e-post

Ansatt bilde

German Tapia

Tlf: 21 07 84 10

Send e-post

Ansatt bilde

Grethe Kjær Hasselblad

Rådgiver, Off. godkjent sykepleier og Cand.mag.

Tlf: 21 07 82 54

Send e-post

Ansatt bilde

Haakon Eduard Meyer

Overlege/professor

Tlf: 21 07 81 77

Send e-post

Ansatt bilde

Hanne Jøtne Walsh

Rådgiver, M.Phil. European Master in Health Economics and Management

Tlf: 21 07 62 14

M: 400 79 459

Send e-post

Ansatt bilde

Hein Stigum

Seniorforsker, Ph.D

Tlf: 21 07 81 79

M: 926 91 641

Send e-post

Ansatt bilde

Helena Kames Kjeldgaard

Post Doc, MSc, PhD

Tlf: 21 07 62 49

Send e-post

Bilde av Inger Ariansen

Inger Ariansen

Forsker 1110, MD PhD

Tlf: 21 07 82 62

M: 404 55 229

Send e-post

Ansatt bilde

Jesper Dahl

Postdoktor, MD, PhD

Tlf: 21 07 83 22

Send e-post

Bilde av Kari Furu

Kari Furu

Seniorforsker, PhD

Tlf: 21 07 81 85

Send e-post

Ansatt bilde

Ketil Størdal

Tlf: 21 07 83 48

Send e-post

Ansatt bilde

Kristin Holvik

Seniorforsker, Ph.D.

Tlf: 21 07 83 97

Send e-post

Ansatt bilde

Lars Christian Mørch Stene

Forsker 1183, Dr. philos (PhD)

Tlf: 21 07 81 76

Send e-post

Ansatt bilde

Lars Jøran Kjerpeseth

Postdoktor, Cand.med. PhD

Send e-post

Bilde av Lisa Forsén

Lisa Forsén

Seniorforsker

Tlf: 21 07 81 99

Send e-post

Ansatt bilde

Mats Kirkeby Fjeld

Tlf: 21 07 64 87

Send e-post

Ansatt bilde

Olöf Anna Steingrimsdottir

Seniorforsker, Ph.D

Tlf: 21 07 82 86

Send e-post

Ansatt bilde

Per Nafstad

Tlf: 21 07 81 70

Send e-post

Ansatt bilde

Randi Marie Selmer

Seniorforsker, Dr. philos (PhD)

Tlf: 21 07 82 15

Send e-post

Ansatt bilde

Sven Ove Samuelsen

Tlf: 21 07 83 14

Send e-post

Ansatt bilde

Torbjørn Wisløff

Seniorforsker, PhD

Tlf: 21 07 80 84

Send e-post

Ansatt bilde

Vidar Hjellvik

Forsker 1110, Dr. Scient

Tlf: 21 07 82 66

Send e-post

Ansatt bilde

Wenche Nystad

Senior forsker, Phd i epidemiologi

Tlf: 21 07 81 84

Send e-post

Ansatt bilde

Øystein Karlstad

Senior forsker, PhD

Tlf: 21 07 81 27

Send e-post

Ansatt bilde

Øyvind Erik Næss

Tlf: 21 07 83 22

Send e-post