Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet
Ny systematisk oversikt

Fysisk trening kan ha en positiv effekt for personer som har fått kreftbehandling

Fysisk trening har muligens en positiv effekt på livskvalitet, fysisk funksjon, angst og utmattelse for personer som har gjennomgått kreftbehandling. Det er mer usikkert om trening har effekt for personer som er under behandling for kreft viser en ny systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har oppsummert resultater fra fem systematiske oversikter om effekt av trening for pasienter under og etter behandling for kreft. De inkluderte studiene omhandler de vanligste kreftformene som prostatakreft, brystkreft, lungekreft og tykktarmskreft.

- Vårt hovedfunn er at fysisk trening kan ha en positiv effekt på livskvalitet, fysisk funksjon, angst og utmattelse for personer som har gjennomgått kreftbehandling, sier prosjektleder og forsker Kristin Thuve Dahm ved Kunnskapssenteret.

Når det gjelder personer som er under behandling for kreft, er effekten av trening mer usikker. Det er spesielt viktig for denne pasientgruppen at treningen gis i samråd med behandlende lege og i henhold til de enhver tid gjeldende retningslinjer.

- Vi vet ikke om trening påvirker spesifikk kreftoverlevelse.  Styrketrening ser ikke ut til å påvirke alvorlighetsgrad av lymfødem hos kvinner operert for brystkreft, fortsetter Thuve Dahm.

De  fem inkluderte oversiktene omfatter  til sammen 119 randomiserte studier med rundt 10 000 deltakere.

Tiltakene og deltakerne

Tiltakene i de inkluderte studiene varierte både når det gjaldt treningstype, hyppighet og med varighet fra tre uker til ett år. De fleste treningsaktivitetene varte i 12 uker.

- Det var få studier med lengre oppfølgingstid og derfor vet vi ikke hvilken effekt treningen har over lang tid, uavhengig om personene fortsetter å trene eller ikke, sier Thuve Dahm.

- Det er viktig å være klar over at studiene som Kunnskapssenteret har vurdert på fysisk fungering har sett på selvrapporterte data fra pasientene og er målt med spørreskjema. De har ikke sett på mer objektive mål som f. eks oksygenopptak og andre metoder å måle fysisk yteevne, sier Line Merethe Oldervoll.

Hun har vært ekstern fagfelle for arbeidet med denne rapporten.

De inkluderte oversiktene ga lite informasjon om de studerte pasientgruppene slik som alder, tilstedeværelse av annen sykelighet (f.eks. hjerte-kar sykdommer), alvorlighetsgrad av sykdommen (kurerende vs. palliativ), type behandling, og når behandlingen var gitt.

Behov for mer forskning

Det er en gjennomgående mangel på forskning om effekt av trening på utfallene overlevelse, tilbakefall av kreft og alvorlige uønskede hendelser.

- Vi vet ikke sikkert om noen treningstyper, ulik intensitet eller treningsvarighet er bedre enn andre eller om trening kan kombineres med ulikeformer for kreftbehandling som for eksempel kjemoterapi og stråleterapi. Her trengs det mer forskning, avslutter Kristin Thuve Dahm.

Dette er en nyhet fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Kunnskapssenteret ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.