Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Statistikk

Bedre overlevelse blant pasienter i norske sykehus

Sykehusene sett under ett har bedret overlevelsen blant inneliggende pasienter i løpet av fire år, både samlet overlevelse og ved hjerteinfarkt og hjerneslag. Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har nå supplert den nasjonale publikasjonen med rapporter for det enkelte sykehus.

Dette er et bilde av kvinne i en sykeseng.
SYKEHUSRAPPORTER: Det er store variasjoner i overlevelse mellom sykehusene, både ved førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag, hoftebrudd og totaloverlevelse. . Colourbox.com

Rett før nyttår publiserte Kunnskapssenteret notatet «Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014». Nå foreligger også rapportene for hvert enkelt sykehus.

– Det er store variasjoner i overlevelse mellom sykehusene, både ved førstegangs hjerteinfarkt, hjerneslag, hoftebrudd og totaloverlevelse, sier seksjonsleder Jon Helgeland.


Les også:
Bruk av overlevelsesdata hindrer dødsfall

En sammensatt forklaring

Forskerne i Kunnskapssenteret undersøkte hvordan overlevelsen har endret seg i perioden 2010–2014. Helgeland konstaterer at overlevelsen har økt for tre av fire indikatorer.

På nasjonalt nivå er det en signifikant økning i overlevelse etter hjerteinfarkt, hjerneslag og totaloverlevelse, men ikke etter hoftebrudd. I analysene er det tatt hensyn til forskjeller i pasientsammensetning mellom sykehus, blant annet alder, kjønn, tidligere innleggelser og samtidige sykdommer (komorbiditet).

– Den økte overlevelsen skyldes sannsynligvis flere forhold, blant annet bedre prehospitale tjenester, medisinsk behandling i sykehus og helseforetakenes kvalitetsforbedringsarbeid, sier seksjonslederen.

Tallene brukes til lokal kvalitetsforbedring

Norske sykehus har kontinuerlig fokus på kvalitetsforbedring. Helgeland forteller at en rekke sykehus og helseforetak har benyttet tall fra Kunnskapssenteret i sitt forbedringsarbeid, og enkelte sykehus har endog bedret overlevelsen siden rapporteringen startet i 2011.

– For sykehuset i Kristiansand ser vi en bedring i totaloverlevelse for perioden, spesielt det siste året. For sykehuset i Skien er det en jevn økning i overlevelse etter hjerneslag i femårsperioden. Fra å ligge signifikant under gjennomsnittet i 2010, ligger sykehuset nå over gjennomsnittet i 2014, forklarer han.

Skien: Tok tak i hele pasientforløpet

Fagdirektør Halfrid Waage ved Sykehuset Telemark HF sier at det ligger mye godt arbeid bak den økte overlevelsen etter hjerneslag. Fagmiljøet og ledelsen arbeidet målrettet sammen om de ulike delene av pasientforløpet – fra forebyggende arbeid til akuttbehandling og rehabilitering i ulike faser. De kvalitetssikret prosedyrene og retningslinjene og laget en behandlingslinje for slagbehandling. At sykehuset var pilotprosjekt for slagbehandling i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen var en sterk motivator i starten.

– Overlevelsen de første 10–14 dagene mens pasienten er i sykehus ble raskt bedre, mens den fremdeles er for lav etter utskrivning. Bedre samhandling med kommunene er derfor et viktig satsingsområde. Sykehuset har fått midler til et prosjekt om gode rehabiliteringsforløp, der slagpasienter er en prioritert pasientgruppe. I den siste tiden har vi også tatt i bruk simuleringstrening for å kvalitetssikre akuttbehandlingen, sier Waage.

Avhengig av flere kvalitetsindikatorer

Jon Helgeland understreker at en kvalitetsindikator alene ikke kan beskrive behandlingskvaliteten ved et behandlingssted.

– Ved å vurdere flere indikatorer som beskriver relevante sider ved behandlingsstedet, kan man få et inntrykk av den generelle kvaliteten ved virksomheten, sier Jon Helgeland og viser til Helsenorge.no der alle indikatorene er publisert samlet.

Relaterte saker