Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Antibiotikaforbruket noe redusert, men langt fra nok

Norske leger må skrive ut færre antibiotika-resepter de neste årene dersom målene i den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens skal nås. Det er et av funnene i Folkehelseinstituttets rapport «Reseptregisteret 2011-2015».

Bilde av pilleforpakninger
Foto: Colourbox.com

Rapporten inneholder detaljert informasjon om legemiddelforskrivning fra Reseptregisteret samt nøkkeltall om legemiddelbruk hos eldre.

Bruk av antibiotika

Antibiotikaresistens er et alvorlig og voksende problem over hele verden. Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015–2020 og Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten har fastsatt konkrete mål for reduksjon av antibiotikabruk i Norge.

Et av målene er at forskrivningen av antibiotika skal reduseres fra 450 resepter per 1000 innbyggere per år i 2012 til 250 resepter per 1000 innbyggere per år innen 2020.

Antall resepter per 1000 innbyggere per år er redusert til 390 i 2015, se figur 1. Det må en større årlig reduksjon til for å nå de nasjonale målene. Dette vil kreve en økt og målrettet nasjonal innsats.

Figur1 nettsak rapport reseptregisteret 2015.
Figur1 nettsak rapport reseptregisteret 2015.


Figur 1: Antall antibiotikaresepter per 1000 innbyggere per år i perioden 2004–2015 og antibiotikastrategiens mål for 2020. 

Rapporten viser at det har vært en reduksjon i antibiotikaforbruket i Norge de siste årene. I 2015 fikk 22 prosent (1,2 millioner) av befolkningen utlevert et antibiotikum (ATC-gruppe J01) på resept minst én gang mot 26 prosent (1,3 millioner) i 2012. Det er stor variasjon i bruken av antibiotika mellom kommunene.

Eldre bruker mange legemidler

Legemiddelbehandling av eldre kan være utfordrende. Bruk av mange legemidler samtidig øker faren for feilbruk, bivirkninger og interaksjoner. Andelen hjemmeboende eldre som i løpet av et år fikk forskrevet mer enn fem legemidler økte i perioden 2005–2015, se figur 2. I 2015 fikk nær 10 prosent av aldersgruppen ≥70 år mellom 10 og 14 forskjellige legemidler.

Figur2 nettsak rapport reseptregisteret 2015.
Figur2 nettsak rapport reseptregisteret 2015.


Figur 2: Antall ulike legemidler (ATC 5. nivå/substansnivå) utlevert fra apotek til eldre (70 år og over) i 2005, 2010 og 2015. Individene har fått utlevert legemidlet minst to ganger i løpet av året.

Tall fra rapporten viser også at legemidler til behandling av hjerte- og karsykdommer, infeksjoner, smerter og søvnproblemer dominerte bruken blant eldre (70 år og over) i 2015.

Data om legemiddelbruk for pasienter i sykehus og sykehjem er ikke tilgjengelig på individnivå i Reseptregisteret. Det er ikke mulig å gi et komplett bilde av legemiddelbruken blant eldre før individdata for pasienter på institusjoner er inkludert.

Om årets rapport

Rapporten fra Reseptregisteret inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode (2011–2015). For 2015 er også informasjon om alders- og kjønnsfordeling og kostnader inkludert. Rapporten inneholder også tabeller over brukere av legemidler på blå resept samt en tabell over de mest brukte legemidlene totalt i 2015. I tillegg finnes en generell del med informasjon om Reseptregisteret og legemiddelstatistikk. Årets utgave inkluderer også utvalgte nøkkeltall og en kort omtale om legemiddelbruk blant eldre samt antibiotikaforbruket i Norge.

Reseptregisteret benyttes mye til forskningsformål. Rapporten har en liste over publiserte vitenskapelige artikler i perioden 2004–april 2016 som har benyttet data fra Reseptregisteret.

Rapporten fra Reseptregisteret kan brukes sammen med Reseptregisterets nettsider www.reseptregisteret.no (oppdatert 12. april 2016 med tall for 2015) som inneholder flere opplysninger om brukere av legemidler på resept. 

 
To kilder for legemiddelstatistikk

Salg fra grossist: Salg av legemidler fra grossist til apotek, sykehus og dagligvarehandel.

Reseptregisteret: Omfatter data om alle resepter ekspedert ved apotekene i Norge og gir detaljert informasjon om legemiddelbruk.