Hopp til innhold

Skadedyrbekjempelse med pesticider

Publisert

Her får du råd og anbefalinger for å redusere risikoen for helse- og miljøskade dersom du selv velger å bruke pesticider ved bekjempelse av skadedyr.

Skadedyrbekjemper
Det er viktig å ta forhåndsregler når man bekjemper skadedyr med pesticider. Pesticider er giftige også for mennesker . Foto: Colourbox.com

Her får du råd og anbefalinger for å redusere risikoen for helse- og miljøskade dersom du selv velger å bruke pesticider ved bekjempelse av skadedyr.


Kjemiske bekjempelsesmidler, også kalt pesticider, inneholder stoffer som skal drepe skadedyrene. Det er viktig å være klar over at pesticider også kan være skadelig for mennesker og andre organismer enn skadedyrene. Giftigheten til et pesticid avhenger av hvilke stoffer det inneholder og hvilke konsentrasjoner de ulike stoffene har i pesticidblandingen. Folkehelseinstituttet gir her noen råd og anbefalinger for å redusere risikoen for helse- og miljøskade dersom du selv velger å bruke pesticider. Viktig ved bruk av pesticider er å velge rett preparat, lese etiketten nøye, bruke riktig mengde av pesticidet, benytte verneutstyr samt oppbevare og kvitte seg med pesticidrester på en forsvarlig måte.

1. Velg rett pesticidprodukt

For å få ønsket effekt og minimere helse- og miljørisiko ved bekjempelse med pesticider, er det svært viktig at du velger rett produkt for ditt skadedyrproblem.

Pesticidets innhold og formulering

Et pesticid er vanligvis en blanding av flere stoffer. Det stoffet som skal virke direkte på skadedyret, kalles det aktive stoffet og utgjør vanligvis bare en liten del av det ferdige produktet. I tillegg kan pesticidet inneholde andre stoffer som skal forsterke effekten, gi riktig styrke/konsentrasjon, gi riktig substans, tilføre lukt eller farge, sørge for holdbarhet med mer.

Pesticider finnes i flere fysiske former. Noen eksempler er pulver, små dråper (aerosoler) i spray, pasta, små korn (granulater) samt aktivt stoff i små oljedråper (emulsjons-konsentrat), små plastkuler (mikroinnkapslinger) eller matpartikler (åte). Disse ulike formene som vi kan kjøpe det aktive stoffet i, kaller vi for formuleringer.

Visse formuleringer virker bedre for noen skadedyr og/eller levesteder enn andre. For eksempel bør man velge en formulering som trekker inn i treverk dersom man skal bekjempe skadedyr inne i reisverket til et hus, mens man ved bekjempelse av insekter som krabber rundt på gulvet, bør velge en formulering som sørger for at det aktive stoffet blir liggende på overflaten. Sørg derfor for å skaffe deg et pesticid med riktig innhold av stoffer og en formulering som passer til å løse ditt problem.

Les alltid etiketten på produktet

Før du kjøper et produkt må du lese merkingen, det vil si etiketten på produktet, for å finne ut om dette er rett pesticid for å løse ditt skadedyrproblem. For å sikre forsvarlig bruk av et pesticid du har kjøpt, må du også lese etiketten hver gang før bruk.

Alle kjemikalier som har kjente skadelige egenskaper, skal være klassifisert og merket på norsk på en standardisert måte. Pesticider som inneholder stoffer som er brann- og eksplosjonsfarlige, helse- eller miljøskadelige eller løsemiddelholdige, skal være faremerket. Etiketten skal vise symbol som angir fareklasse(r) og ha tekst som angir grunnen til innplassering i klassen(e), såkalt risikosetning. Sammen med risikosetning skal det også være sikkerhetssetning(er) som forteller hvordan du kan hindre eller redusere eksponering for produktet (bruksmåte, verneutstyr med mer) og derved redusere risikoen for mulig skade ved bruken. Pesticider som ikke inneholder slike stoffer eller som har konsentrasjoner av slike stoffer under fastsatte grenser, kreves ikke faremerket. Produkter faremerket som «Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding» (tidligere merket giftig/meget giftig) er det forbudt å importere eller omsette til privat bruk. Dersom du kommer over slike produkter, skal du som privatperson ikke kjøpe og bruke disse.

Velg det minst skadelige produktet

Er det flere alternative pesticidprodukter som du kan velge i mellom for å bekjempe skadedyret, bør du sammenligne etikettene deres og velge det minst helse- og miljøskadelige produktet.

Velg også passe store pakninger ved innkjøp. Det er unødvendig og kan utgjøre en helserisiko å sitte igjen med rester etterpå. Mange produkter kan man kjøpe ferdigblandet i passe store forpakninger slik som åte med pesticider, pastaer, spraybokser eller spruteflasker.

2. Bruk pesticider riktig og sikkert

Når du har skaffet deg det rette produktet for din skadedyrbekjempelse, er det flere ting du bør passe på for ytterligere å redusere din og dine omgivelsers eksponering for kjemikaliet:

Påføring av pesticidet

Når du bruker pesticidet, så pass på følgende:

  • Bruk pesticidet kun som angitt på etiketten, og beregn så presist som mulig hvor mye preparat som trengs i ditt tilfelle. Nøyaktige beregninger vil gi både helse- og miljømessig gevinst ved at man reduserer forbruket samt ikke blir sittende igjen med større mengder ubrukte pesticidrester.
  • Dersom du i følge instruksjoner skal blande eller tynne ut produktet, må dette gjøres utendørs eller i et godt ventilert område. Bland ut kun den mengden du trenger til den aktuelle bekjempelsen. Utstyr som brukes ved utblandingen skal kun brukes til dette. Bruk aldri utstyr som brukes på kjøkkenet, som litermål, kniver, skjeer o.l.
  • Dersom du er uheldig og søler, må du fjerne sølet. Påfør sand, kattesand o.a. som suger opp stoffet slik at du etterpå kan feie det opp og fjerne det på en forsvarlig måte som spesialavfall.
  • Aldri spis, drikk eller røyk når du behandler pesticider. Husk på at enkelte pesticider kan være brennbare og at du lett kan få i deg stoffene med drikke og mat.

Innendørs bruk

Bruk pesticider innendørs kun når det er absolutt nødvendig og da kun i små mengder. Pesticider innendørs brytes sakte ned, og sjansen for uønsket eksponering er stor siden vi tilbringer mye tid innendørs. Vær ekstra forsiktig med små barn i huset siden disse mye lettere tar skade om de eksponeres enn voksne. Andre grupper som også er spesielt sårbare er gravide, syke, allergikere og eldre personer.

Ved påføring av pesticider bør man begrense dette til kun der skadedyrene kan oppholde seg. Ikke sprøyt vilkårlig ut i lufta for å dekke hele rommet (tåkesprøyting) eller behandle hele gulv, vegger eller tak. Bruk aldri pesticider på kjøkken eller andre steder der det lagres eller tilberedes mat.

Fjern mest mulig inventar som ikke selv må behandles. Dette vil gjøre det enklere å komme til og behandle riktige steder samt redusere antall objekter som vil ha pesticidrester i ettertid.

Utendørs bruk nær bygninger

Dersom du sprøyter med pesticider utendørs i nærheten av bygninger, bør du sørge for at vinduer, dører og luftekanaler inn til bygningen er lukket slik at minst mulig kan trekke inn. Sprøyt aldri pesticider i sterk vind fordi dette vil spre pesticidene for mye. Sørg også for at vinden blåser vekk fra deg. Still inn sprøyten slik at dråpestørrelsen blir passe stor og det ikke dannes tåke (for små partikler), som vil forhindre at du treffer målet mest mulig presist. Dersom det er rennende vann og eventuelt en drikkevannskilde i nærheten, skal man være meget forsiktig med bruk av pesticider.

Beskytt deg selv

Ofte står det en anbefaling på etiketten til pesticidet om hvordan man skal beskytte seg ved påføring. Følg disse anbefalingene. Det anbefales i alle tilfeller at man bruker heldekkende klær og solide gummihansker. Bruk også fottøy (helst i gummi) som kun er til utendørs bruk slik at du ikke drar med deg pesticidrester inn ved fottøyet.

Er det fare for at pesticidet virvler rundt i lufta under påføring bør du bruke egnet åndedrettsvern og vernebriller. Slikt beskyttelsesutstyr får man kjøpt i jernvare- eller byggvareforretninger.

Hold barn og kjæledyr unna

Både ved utblanding, påføring og en stund etter at behandling med pesticider er utført, må du påse at barn, kjæledyr og andre uvedkommende holdes unna for å minimere sjansene for pesticideksponering. Varsle naboer når du skal bruke pesticider utendørs. Dette gjør at disse kan holde sine barn og kjæledyr unna områder med pesticider. For sikker utlegging av rottegift, bør dette gjøres i låste og fastboltede åtestasjoner av hardplast eller metall.

3. Vær oppmerksom også etter bekjempelsen

Rengjøring

Vask alltid hender etter at du har brukt pesticider. Har du sprøytet ut middelet bør du ta en grundig dusj for å vaske ansikt, hår med mer. Klær og annet utstyr du har hatt på deg som beskyttelse bør også vaskes etterpå, separat fra annet tøy og gjerne med ekstra skyllinger.

Dersom du har påført pesticider utendørs, må du passe på at du ikke drar med deg pesticidrester inn. Ta av deg sko og klær som kan ha pesticidrester ute. Rengjør skoene før de tas med inn: bank av jord o.a. og skyll dem godt med vann.

Er greit å lufte etter at innendørs behandling er utført, bør alle vinduer være åpne og annen ventilasjon bør settes til maksimal. Påførte pesticidrester som ikke lenger har noen funksjon etter fullført bekjempelse, bør man fjerne for å minimere framtidig eksponering for disse.

For å fjerne pesticidrester fra benyttet utstyr (inkludert beholdere brukt til å blande ut pesticider), bruk en bøtte og rengjør minst tre ganger med vann. Vaskevannet bør helles i spredeutstyret og spres i henhold til instruksjonen for vanlig påføring eller leveres som farlig avfall på avfallsmottak (se under).

Vurder behandlingens virkning

Når pesticidbehandlingen er gjennomført, bør du gjøre en vurdering av resultatet. Er ikke ønsket resultat oppnådd, bør du vurdere å bruke en ikke-kjemisk behandling eller en kombinasjon av dette og bruk av annet pesticid. Å bruke mer av samme pesticidet enn det som er anbefalt, vil ikke gi et bedre resultat.

Dersom du synes det er vanskelig å oppnå ønsket resultat, bør du vurdere å skaffe profesjonell hjelp fra et skadedyrfirma. Mer informasjon om hva du bør tenke på når du benytter et skadedyrfirma finner du i kapittel 5. Kjøp av skadedyrbekjempelse.

4. Lagre pesticider sikkert

Pesticider som kommer på avveie, kan utgjøre en alvorlig trussel mot folks helse. Det er derfor viktig at slike preparater lagres på en forsvarlig måte. Du bør ikke kjøpe og lagre mer pesticider enn det du med sikkerhet vil bruke innen nær framtid.

Alle pesticider må lagres innelåst, aller helst i et brannsikkert skap på et godt ventilert sted utendørs. Hvis dette ikke er mulig, oppbevar disse høyt oppe eller på annen måte som er helt utilgjengelig for barn. Lagre aldri pesticider nær matvarer, dyrefor eller medisiner.

Pesticider må alltid lagres på originalemballasje med intakt merking slik at det ikke er tvil om hva som er innholdet. Mellomlagring på uoriginal emballasje som brus- og saftflasker må absolutt ikke skje fordi dette er forbundet med stor fare. Det finnes flere eksempler på at pesticider på drikkeflasker har blitt drukket av både barn og voksne med dødelig utfall.

Oppbevar ikke pesticider på steder som kan bli oversvømmet fordi dette kan gi lekkasje til uønskede steder, i verste fall drikkevannskilder. 

5. Kvitt deg med pesticidrester på en forsvarlig måte

Har du rester igjen etter en behandling, så er dette å regne som spesialavfall (farlig avfall). Det må ikke kastes som vanlig søppel eller helles i avløps-/overvannsnettet via vask, toalett, gatesluk eller lignende. Pesticidene kan skade funksjonen til renseanlegg for avløpsvann og/eller medføre miljøforurensning med påfølgende død av smådyr, fisk, fugl, planter med mer.

Det beste for å unngå å sitte igjen med pesticidrester er å kjøpe passe mengde. Hvis du likevel blir sittende igjen med rester, skal du levere disse til godkjent avfallsmottak. Din kommune er pliktig til å ha et tilbud der private husholdninger kan levere inn sitt farlige avfall, inkludert pesticidrester. Pesticider skal innleveres til avfallsmottaket i originalemballasje der innholdet står beskrevet for å sikre riktig viderehåndtering av avfallet.

Tomme beholdere som det har vært pesticider i, er å anse som spesialavfall fordi det kan være rester igjen i disse. Slike beholdere må ikke brukes på ny og skal også leveres på avfallsmottak.