Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Hvor mange bilførere omkommer under ruspåvirkning?

Publisert Oppdatert

Infografikk_Helse_og_trivsel_i_Norge.jpg

Blant omkomne bilførere var anslagsvis 30 prosent påvirket av alkohol eller andre stoffer i 2005–2012, men kanskje noe lavere i 2013.Har du funnet en feil?

Vegvesenet publiserte sommeren 2014  resultater fra dybdeanalyser av dødsulykkene i veitrafikken i 2013. De viktigste årsakene var førerfeil og høy fart, mens rus var medvirkende årsak i 16 prosent av ulykkene. Dette er lavere enn for 2012 (24 %), men innenfor den variasjonen som Vegvesenet har rapportert for tidligere år (mellom 15 % og 27 %).

Estimeringer som vi har foretatt ved Folkehelseinstituttet tyder på at andelen ruspåvirkede, omkomne bilførere var rundt 30 prosent i 2005–2012, og kanskje noe lavere i 2013.

Man kan i første omgang få inntrykk av at rus ikke var medvirkende årsak i 84 % av dødsulykkene i 2013. Dette er ikke riktig, fordi det i en svært stor andel av dødsulykkene ikke blir undersøkt for rus med blodprøveanalyser. Vegvesenet opplyser selv dette i rapporten: «Det reelle omfanget av ruspåvirket kjøring kan imidlertid være høyere, fordi det ikke tas utvidet blodprøve av innblandede førere eller utføres obduksjon på alle omkomne førere».

Opplysningene som inngår i Vegvesenets database kommer fra politiet. Dersom politiet ikke har begjært obduksjon, eller tatt blodprøver fra førere som er involvert i dødsulykker for analyse, og heller ikke familie eller andre forteller politiet at føreren var beruset, blir ikke ruspåvirkning registrert som en faktor i Vegvesenets database.

Blodprøver fra 61 prosent av omkomne bilførere

Vi vet at for perioden 2005–2010 ble det begjært analyse av alkohol og andre rusgivende stoffer fra 61 % av bilførerne som omkom i trafikkulykker. Vi mangler data for 2011–13, men antar at andelen er omtrent den samme. Til sammenligning blir det tatt blodprøver fra over 95 % av alle omkomne bilførere i Sverige og Finland for analyse av rusmidler, noe som medfører at statistikken fra disse landene er mer pålitelig enn fra Norge på dette området.

Politiet opplyser at i saker hvor en bilfører har omkommet uten at andre er involvert, og dette ikke vil medføre noen straffeforfølgelse, anses det ikke som nødvendig med obduksjon av etterforskningsmessige hensyn. Når politiet selv må bære kostnadene ved obduksjon er det forståelig og riktig at de heller vil bruke midlene for å oppklare alvorlig kriminalitet enn å bidra til riktigere statistikk i en tid hvor det er knapt med resurser.

Beregning

Hva er så riktige tall for ruspåvirkning? Vi vet at for perioden 2005–2010 hadde 40 % av bilførerne som omkom i trafikkulykker, og som politiet hadde rekvirert blodprøve av for rusmiddelanalyser, alkohol eller andre rusgivende stoffer i blodet i konsentrasjoner som var høyere enn forbudsgrensene, det vil si over 0,2 promille alkohol og tilsvarende grenser for 20 andre stoffer.  

Vegvesenets har registrert i sin database at 18 % av de drepte førerne som det ikke hadde blitt tatt blodprøve av, var påvirket av alkohol eller andre stoffer.  

 

Alle førere som omkom

 

61 % med analysert blodprøve

39 % uten analyse

Herav påvirket

40 %

18 % *

 Anslag total andel påvirket 2005–2012

Trolig ca. 30 %

* Data fra Vegvesenets dybdeanalyser 2005–2010

Vi vet ikke hvor mange førere eller andre involverte medtrafikanter det ble tatt prøve av for rusmiddelanalyser i dødsulykker der andre enn bilføreren omkom, for dette blir ikke registrert i noen database.

Rus er svært ofte assosiert med førerfeil, for høy fart og manglende bruk av bilbelte. I mange tilfeller der det er førerfeil og for stor fart som er årsak til ulykken, og videre at mangel på bruk av bilbelte fører til dødelig utfall, er rus en bakenforliggende årsak, uten at dette kommer fram i statistikken.

Konklusjon

På grunn av manglende datainnsamling kan vi si at for perioden 2005–2012 var minst 22 prosent av trafikkdødsfallene rusrelaterte og for 2013 minst 16 prosent.  Blant omkomne bilførere var anslagsvis 30 prosent påvirket av alkohol eller andre stoffer.

Skrevet av Hallvard Gjerde