Hopp til innhold

Indikasjoner for håndhygiene

Publisert

Håndhygiene bør utføres i alle situasjoner hvor det er risiko for overførsel av mikroorganismer via hender, mellom personer eller mellom utstyr/omgivelser og personer.

Møte mellom pasient og helsepersonell
Illustrasjonsfoto: Folkehelseinstituttet

Håndhygiene bør utføres i alle situasjoner hvor det er risiko for overførsel av mikroorganismer via hender, mellom personer eller mellom utstyr/omgivelser og personer.


«My 5 moments» – Verdens helseorganisasjons modell for håndhygiene

Verdens helseorganisasjon (WHO) introduserte i 2005 modellen «My 5 moments». Modellen er basert på forskning om smitteoverføring via hender og beskriver fem indikasjoner for når håndhygiene må utføres i forbindelse med pasientkontakt for å hindre overføring av smittestoffer.1,4,5

Modellen er tatt i bruk i en rekke land, inkludert ved mange helseforetak i Norge, og er et godt hjelpemiddel både til å beskrive og gi opplæring i behovene for håndhygiene, samt ved observasjon av etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger.

Modellen bygger på et geografisk konsept hvor man med utgangspunkt i den enkelte pasient deler det fysiske miljøet i helsetjenesten i to områder, pasientsonen og helsetjenesteområdet.1,4

Pasientsonen består av pasienten og gjenstander i pasientens umiddelbare nærhet. Dette omfatter blant annet overflater som er berørt av eller er i direkte kontakt med pasienten som seng, nattbord, infusjonsslanger og annet medisinsk utstyr. Andre gjenstander som ofte blir berørte av personalet under pleie av pasienten, og som i en tidsperiode er dedikert til den aktuelle pasienten, inngår også i pasientsonen, eksempelvis monitorer, oksygentilførsel og intravenøsstativ. Overflatene i pasientsonen blir raskt kontaminert med mikroorganismer fra pasientens egen flora. Alle gjenstander som tas ut av pasientsonen må derfor rengjøres og eventuelt desinfiseres for å forebygge overføring av disse mikroorganismene til helsetjenesteområdet.1,4

Innenfor pasientsonen finnes elementer med økt risiko. Det er definerte punkter med økt risiko for smitte for pasienten og det finnes kritiske punkter med økt risiko for kontaminering med kroppsvæsker til helsepersonells hender. Ofte vil de samme kritiske punktene utgjøre både en økt risiko for smitte for pasienten og en økt risiko for kontaminering med kroppsvæsker på helsepersonells hender.1,4

Kritiske punkter kan være naturlige åpninger som munn og øyne, det kan være ulike sår som operasjonssår, trykksår eller leggsår, de kan være assosiert med inngangsport for ulike katetre/dren, eller med tekstiler tilsølt med blod eller andre kroppsvæsker.1,4

Helsetjenesteområdet omfatter alle flater utenfor pasientsonen. Dette inkluderer andre pasienter og deres pasientsoner og det øvrige fysiske miljøet i helseinstitusjonen.

Helsetjenesteområdet er karakterisert av nærvær av forskjellige og tallrike mikrobearter, inkludert multiresistente organismer. Alle gjenstander som tas fra helsetjenesteområdet og inn i pasientsonen bør derfor være rengjort og eventuelt desinfisert for å forebygge overføring av mikroorganismer.3,29

Basert på dette geografiske konseptet har WHO definert 5 indikasjoner for når man bør utføre håndhygiene. Modellen beskriver behovet for håndhygiene ved forflytning mellom pasientsonen og helsetjenesteområdet, samt før og etter berøring av kritiske punkter.1,4

I tråd med WHOs modell My 5 moments, bør håndhygiene alltid utføres:1,4

 • før man berører en pasient eller gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen)
 • umiddelbart før en ren/aseptisk oppgave
 • umiddelbart dersom det er risiko for at man kan ha vært i kontakt med kroppsvæsker (også når hansker er benyttet)
 • når man forlater en pasient etter å ha berørt ham eller henne og gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen)
 • etter man har berørt gjenstander i pasientens nærmeste omgivelser (pasientsonen), selv om du ikke har berørt pasienten

I Norge har man, som i flere andre land, modifisert modellen noe. Indikasjon 1 er endret fra «Før kontakt med pasient» til «Før kontakt med pasient eller pasientens omgivelser». Hensikten er å tydeliggjøre behovet for håndhygiene mellom hver gang helsepersonell berører noe i pasientsonen for deretter å berører noe i helsetjenesteområdet, og vice versa. 

Figur 2: My 5 Moments, WHOs modell for håndhygieneWHOs modell for håndhygiene

Informasjonsmateriell for nedlasting:

Indikasjon 1 - Før kontakt med pasient eller pasientens omgivelser

Håndhygiene skal alltid utføres før man berører en pasient eller gjenstander i pasient­sonen. Ved mangelfull håndhygiene kan potensielt sykdomsfremkallende og/eller antibiotikaresistente mikroorganismer overføres, direkte til pasienten eller indirekte ved at helsepersonellet kontaminerer gjenstander i pasientsonen som senere overføres videre til pasienten. Eksempel på aktiviteter kan være håndtrykk, stell, sette på 02 maske, rydde nattbord, ta puls eller blodtrykk.1,4

Indikasjon 2 - Før rene/aseptiske oppgaver

Rene og aseptiske oppgaver omfatter alle aktiviteter som innebærer direkte eller indirekte kontakt med slimhinner, ikke-intakt hud og invasivt medisinsk utstyr. Eksempler på aseptiske oppgaver er innleggelse av urinkateter, sette injeksjoner eller stell av intra­vaskulære katetre. Eksempler på rene oppgaver er å dryppe øyne, pusse tenner, gjennom­føre vaginal eller rektal undersøkelse, tilberede mat med flere. Dette er aktiviteter hvor bakterier lett kan overføres og infeksjoner oppstå. Håndhygiene bør alltid utføres umiddelbart før en ren eller aseptisk oppgave for å hindre smitteoverføring til pasienten fra helsetjenesteområdet, eller fra mindre rene områder på pasientens kropp eller i pasientsonen.1,4

Dersom helsepersonellet har berørt pasienten eller gjenstander i pasientsonen etter siste utført håndhygiene bør hendene rengjøres på ny før ren/aseptisk oppgave kan utføres.1,4

Hansker påvirker ikke behovet for håndhygiene. Dersom hansker skal benyttes, bør hendene rengjøres før hanskene tas på.1

Indikasjon 3 - Etter risiko for kontakt med kroppsvæsker

Kroppsvæsker som spytt, urin, avføring og blod inneholder ofte mikroorganismer som er potensielt sykdomsfremkallende, også for pasienten selv ved overføring til andre deler av kroppen. For å hindre overføring av mikroorganismer fra kroppsvæsker til pasienten selv, pasientsonen eller helsetjenesteområdet, bør helsepersonell alltid utføre håndhygiene umiddelbart etter eksponering.1,4

Eksempler på oppgaver hvor det er risiko for at hendene kan bli kontaminert med kroppsvæske er tømming av urinpose, puss av tenner/protese, tømming av stomipose, suging av luftveier med flere.1

Ved risiko for kontakt med kroppsvæsker bør hansker alltid benyttes. Hanskene bør tas av så fort oppgaven er utført, og hendene bør deretter rengjøres umiddelbart.1

Indikasjon 4 og 5 - Etter kontakt med pasient eller pasientens omgivelser

Helsepersonells hender blir kontaminert med mikroorganismer ved kontakt med pasienters hud, inventar og utstyr. For å hindre kryssmitte som følge av overføring av mikroorganismer fra pasientsonen, inkludert antibiotikaresistente bakterier, bør helsepersonell alltid utføre håndhygiene etter å ha berørt pasienten eller gjenstander i pasientsonen. Dette gjelder også ved kortvarig berøring som håndtrykk og berøring av seng eller nattbord.1,4

Modellens egnethet for ulike områder innen helsetjenesten

WHOs fem indikasjoner for når håndhygiene bør utføres er i all hovedsak gjeldende for alle deler av helsetjenesten.1,5

I noen tilfeller, eksempelvis ved enheter hvor beboerne tilbringer mye tid i fellesarealer, kan imidlertid indikasjon 1, før kontakt med pasient eller gjenstander i pasientsonen, og indikasjon 4 og 5, etter kontakt med pasient eller gjenstander i pasientsonene, oppleves mindre relevant. Det kan være vanskelig og lite naturlig å utføre håndhygiene før og etter enhver fysisk kontakt som klapp på skulder, hjelp til å sitte bedre i stol, berøring av pasientens eiendeler som rullator, rullestol med flere. I disse situasjonene kan det være hensiktsmessig å skille mellom normal, sosial omgang og mer pleierelaterte oppgaver med større fare for overføring av mikroorganismer. 

Andre situasjoner hvor håndhygiene er påkrevet

WHOs modell My 5 moments (Mine 5 indikasjoner for håndhygiene) beskriver indikasjoner for håndhygiene som er knyttet til fysiske pleie, undersøkelse eller behandling av pasienten.1,4

For å forebygge kryssmitte i helsehelsetjenesteområdet er det i tillegg nødvendig at helsepersonell utfører håndhygiene når de forflytter seg mellom rene og urene oppgaver/områder eksempelvis før de berører gjenstander på rene lager som tekstiler, medisiner og medisinsk utstyr, og at de rengjør hendene før de håndterer eller serverer mat, samt etter kontakt med urent utstyr eller avfall.2,3

Helsepersonell må være påpasselig med håndhygiene etter toalettbesøk og etter de har hostet eller nyst i hendene eller etter at hansker har vært benyttet.31 For å hindre overføring av smittestoffer mellom ulike avdelinger og mellom samfunnet og helseinstitusjonen bør hendene også rengjøres når man går inn eller ut av en avdeling.

Utfør håndhygiene:1,3,6

 • før og etter hansker benyttes
 • etter opphold på desinfeksjonsrom eller håndtering av avfall eller urent utstyr
 • etter toalettbesøk
 • etter å ha hostet eller nyst i hendene, eller pusset nesen
 • før man går inn på rene områder som kjøkken, rene lager, medisinrom
 • før man skal tilberede eller spise mat
 • før man går inn eller ut av en avdeling

Håndhygiene anbefales før enhver bruk av hansker, selv når det ikke er indikasjon for håndhygiene. Hensikten er å sikre at hanskeesken og resten av hanskene i esken ikke blir kontaminert.

Referanser

 1. World Health Organization. WHO guidelines on hand hygiene in health care. World Health Organization; 2009. Accessed 27.01.2016.
 2. British Columbia Ministry of Health. Best Practices for Hand Hygiene In All Healthcare Settings and Programs. 2012. Accessed 27.01.2016.
 3. Statens serum institut. National infektionshygiejniske retningslinjer. Om håndhygiejne 2013. Accessed 27.01.2016.
 4. World Health Organization. Hand hygiene. Technical reference manual. To be used by health-care workers, trainers and observers of hand hygiene practices 2009. Accessed 27.01.2016.
 5. World Health Organization. Hand hygiene in a outpatien and home-based care and long-term care facilities. 2012. Accessed 27.01.2016.
 6. Health Protection Scotland. Standard Infection Control Precations Literature Review: Hand Hygiene: Indications for Hand Hygiene in the Hospital Setting. 2016. Accessed 27.01.2016.

Hopp til innhold