Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Tilgang til statistikk og data fra NOIS

Publisert Oppdatert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det må søkes om tilgang til statistikk eller data fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS).


Hopp til innhold

Har du funnet en feil?

NOIS inneholder indirekte identifiserbare (avidentifiserte) personopplysninger. 

Søknad

Folkehelseinstituttets elektroniske søknadssystem skal benyttes ved ønske om tilgang til opplysninger fra NOIS. Nedenfor finner du informasjon om hvilken dokumentasjon som må foreligge før søknad om opplysninger fra NOIS kan behandles. Krav til dokumentasjon er avhengig av om opplysningene du ønsker er anonyme eller indirekte identifiserbare, samt hvilket formål de skal brukes til. 

Det finnes to søknader i det elektroniske systemet, én for tilgang til statistikk (tabelldata) og én for tilgang til forskningsdata. Uavhengig av formål (forskning eller annet) skal "statistikk-søknaden" brukes for tilgang til statistiske opplysninger hvor det ikke er noen fare for at enkeltpersoner kan identifiseres (anonyme), og "forskningsdata-søknaden" for tilgang til indirekte identifiserbare personopplysninger.

  1. Søk om tilgang til data fra Folkehelseinstituttets helseregistre og helseundersøkelser 

Krav ved utlevering

Folkehelseinstituttet skal i henhold til NOIS-registerforskriften utlevere indirekte identifiserbare opplysninger fra registeret etter søknad dersom:

  1. opplysningene skal brukes til et uttrykkelig angitt formål innenfor registerets formål, jf. § 1-2 
  2. mottakeren bare skal behandle indirekte identifiserbare opplysninger 
  3. behandlingen av opplysningene er ubetenkelig ut fra etiske hensyn 

Utlevering av indirekte identifiserbare opplysninger krever: 

  1. dispensasjon fra taushetsplikt, jf. helsepersonelloven § 21 
  2. rettslig grunnlag i tråd med personvernforordningens (GDPRs) artikkel 6 og 9 

Utlevering av opplysninger til forskning krever i tillegg en forhåndsgodkjenning fra den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, jf. helseforskningsloven § 9. 

Utlevering av statistiske opplysninger fra NOIS hvor det ikke er noen fare for at enkeltpersoner kan identifiseres (anonyme), faller utenfor personvernregelverkets virkeområde. 

Søknadsrelaterte spørsmål kan sendes til nois@fhi.no

Behandlingstid

I henhold til NOIS-registerforskriften skal Folkehelseinstituttet etter forespørsel fra sykehus, øvrig forvaltning og forskere utlevere statistikk eller data fra NOIS innen 30 dager fra den dagen søknaden (med all nødvendig dokumentasjon) kom inn. Dersom særlige forhold gjør det umulig å effektuere forespørselen innen fristen, kan effektueringen utsettes inntil det er mulig å oppfylle den. Folkehelseinstituttet skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om forespørselen kan effektueres, om grunnen til en eventuell forsinkelse og sannsynlig tidspunkt for når bestillingen kan effektueres.

Kostnader

Opplysninger fra NOIS utleveres kostnadsfritt.