Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Veileder for tilgang til helsedata

Søk om datatilgang fra Den norske mor og barn-undersøkelsen

På denne siden har vi samlet relevant informasjon til forskere om datatilgang fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Hopp til innhold

MoBa-data brukes ikke bare av Folkehelseinstituttet, men også av mange andre forskere og forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt. Retningslinjer, datatilgang og priser er de samme for alle brukere.

Kontakt gjerne datatilgang@fhi.no dersom du trenger ytterligere informasjon.

Datatilgang og biologisk materiale

Data fra MoBa er tilgjengelig for alle kvalifiserte forskere eller forskningsgrupper i Norge. Data er også tilgjengelig for internasjonale forskere som samarbeider med norske forskere. Det er generelt ikke eksklusivitet for bruk av MoBa-data.

Standardvariabler fra Medisinsk fødselsregister (MFR) kan utleveres sammen med data fra MoBa uten egen søknad til MFR.

Det er fra 27. april 2015 innført nye retningslinjer som innebærer at alle prosjekter skal ha godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) før data utleveres. Dette vil også gjelde forlengelse av pågående prosjekter. Søkere må følge retningslinjene.

Henvendelser om datatilgang kan sendes til: datatilgang@fhi.no

Tilgang til MoBagenetics

For prosjekter som ønsker tilgang til det til enhver tid mest komplette genetiske datasettet, med planer om å publisere mer enn 3 artikler, er tilgangsprisen 500 000 kr per prosjekt.

Prisen er beregnet ut fra kostnader for nødvendig infrastruktur og lagring av grunndataene, tilrettelegging av lesertilgang hos TSD, tilgang til strukturerte og kvalitetssikrede data, samt forvaltning og utvikling av infrastrukturen.

Inkludert i prisen er tilgang til maksimalt antall prøver som til enhver tid er ferdig kvalitetssikret og tilgjengelige. For prosjekter som betaler 500 000 kr vil metaanalyser fritt kunne publiseres uten ekstra kostnader, under forutsetning av at problemstilling er dekket av REK godkjenning og at MoBa orienteres om publisering.

Spesifikt prosjektrom på TSD og brukerstøtte er ikke inkludert i prisen, og det er forventet at kunden har kompetanse til å selv analysere dataene.

Forskere som ønsker tilgang til hele datasettet for kun en enkelt artikkel, vil kunne få tilgang i en begrenset tidsperiode for en spesifikk problemstilling, til en tilgangspris på 25 000 kr.

I tillegg til kostnader for genetiske data må prosjekter påregne standard pris for tilgang til spørreskjemadata (30 000 kr per artikkel).

Prisene for tilgang til genetiske data vil revideres når tilstrekkelig erfaringsgrunnlag er på plass, senest når det genetiske datasett i MoBa er komplett og en varig infrastruktur og forvaltningsmodell er fastsatt.

Utvikling av tjenester knyttet til genetiske data

Forvaltning av de genetiske dataene krever også ressurser. I vår prismodell for tilgang til disse dataene inngår ikke allerede påløpte og dekkede kostnader som for eksempel analysekostnader. Vi har laget en prismodell hvor vi ved et visst volum av prosjekter forventer å dekke kostnader knyttet til forvaltningen av de datasettene som er generert. Blant annet må datasettene dokumenteres grundig, de må til en viss grad harmoniseres eller standardiseres, og det må lages et sikkert system hvor FHI enkelt kan holde oversikt over hvem som har tilgang til dataene og til hvilket formål. Dette er vi forpliktet til for å ivareta deltakernes personvern. Vi skal informere deltakerne om hvordan sikkerhet rundt data er ivaretatt og om hva dataene om dem blir brukt til.

For at MoBa skal være bærekraftig er vi avhengig av at forskningsprosjekter som baserer seg på MoBa-data bidrar tilstrekkelig til finansiering av infrastrukturen. Vi vil derfor ha en tett dialog med forskerne som bruker de genetiske dataene i sine prosjekter, og vi vil revidere prismodellen ved behov for å få best mulig tilpasning ut fra etterspørsel og finansieringsmuligheter.

Genetiske data - tilbud om samarbeid og medforfatterskap

Genetiske data i MoBa er produsert i samarbeidsprosjekter hvor spesielt tre store prosjekter har bidratt med avgjørende finansiering og innsats. Prosjektledere for disse tre prosjektene skal i tidsperioden frem til 2025 inviteres med på samarbeid ved bruk av de genetiske dataene. Medforfatterskap skal følge Vancouver-reglene. Hvem og hvor mange fra prosjektgruppene som eventuelt blir med i samarbeid avgjøres i dialog mellom prosjektene.

Tilgangsdokumenter endret 2015 

Dokumentet som beskriver hvordan man får tilgang til og kan benytte data og biologisk materiale fra MoBa til forskningsformål ble revidert i 2015.

Tidligere besto dette av ett felles dokument (september 2013). Det reviderte tilgangsdokumentet består nå av tre dokumenter: Vedtekter, retningslinjer og avtaledokument.

Dokumentene er utformet basert på hvilke bestemmelser de omhandler:

  • Vedtekter MoBa omfatter organisatoriske bestemmelser for MoBa
  • Retningslinjer MoBa omfatter hvilke betingelser som gjelder når forsker skal søke tilgang til data og biologisk materiale fra MoBa, samt om søknadsbehandling
  • Avtaledokument MoBa omfatter betingelser for bruk av data og biologisk materiale fra MoBa

Hva består avtaledokumentet av:

Avtaledokumentet består av både eksterne rammebetingelser (for eksempel lov, forskrift, konsesjon og samtykke), men også hvilke betingelser FHI setter for tilgang til bruk av MoBa. Avtalen er bygd opp slik:

(i) Prosjektspesifikk del for signatur, kombinert med

(ii) Prosjektspesifikt vedlegg basert på elektronisk søknad og vedtak i MoBa

(iii) Finansielle bestemmelser 

(iv) Standardbetingelser for tilgang og bruk av MoBa som ikke er gjenstand for forhandlinger

Finansiering av MoBa

MoBa er en studie/helseundersøkelse med unike helsedata som er samlet inn over lang tid og som forvaltes som en nasjonal infrastruktur for forskning. Forskere fra hele landet kan søke om datatilgang og basere sine forskningsprosjekter på MoBa, innenfor formålet og samtykker som er avgitt. Helt fra oppstart av studien, med rekruttering og innsamling av biologisk materiale, har arbeidet med å etablere og drifte studien vært avhengig av samarbeid med andre institusjoner, samfinansiering, investeringsmidler fra infrastrukturprogrammer i blant annet Norges forskningsråd samt brukerbetaling. Kun en liten andel av driften av MoBa har grunnfinansiering slik at for å kunne tilby tilgang til data må vi ha en prismodell som bidrar til å dekke forvaltning og drift.