Hopp til innhold

Tiltak i spesialisthelsetjenesten ved mistenkt og bekreftet smitte med nytt koronavirus (coronavirus)

Publisert Oppdatert

Råd til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten om nytt koronavirus (coronavirus).

Råd til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten om nytt koronavirus (coronavirus).


Innleggelsessted 

Dersom en pasient med mistenkt eller bekreftet smitte med koronavirus trenger behandling i sykehus, bør primærinnleggelse skje ved nærmeste sykehus. Overflytting til regions- eller universitetssykehus bør kun skje dersom det er medisinsk indikasjon for dette.  

Pasient i akuttmottak 

Pasienter med mistenkt covid-19-sykdom legges direkte inn på isolat på sengepost. Dersom pasienten må vente i akuttmottak, skal pasienten være på eget rom. Pasienten får på kirurgisk munnbind ved transport til sengepost. 

Smitteregime og beskyttelsesutstyr 

Koronavirus smitter i utgangspunktet gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Informasjon så langt tilsier at dråpesmitteregime gir tilstrekkelig beskyttelse mot koronavirus. Da det foreløpig foreligger begrenset informasjon om viruset, har ECDC anbefalt at luftsmitteisolat benyttes dersom dette er tilgjengelig. Alternativt skal kontaktsmitteisolat med forgang benyttes. Uavhengig av isoleringsrom anbefales bruk av beskyttelsesutstyr som ved luftsmitteregime, i tillegg enten beskyttelsesbriller eller visir.  

 • Helsepersonell som går inn i rommet til pasienten skal bruke følgende beskyttelsesutstyr: 
  • Åndedrettsvern (FFP3). Hvis dette ikke er tilgjengelig, benytt FFP2 eller kirurgisk munnbind (klasse II)
  • Frakk med lange ermer
  • Hansker
  • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)   

Dersom pasienten skal ut av isolatet til nødvendige undersøkelser, skal pasienten ha på kirurgisk munnbind med mindre pasienten av medisinske årsaker ikke tolererer dette.  

Dersom pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med koronavirus må opereres, må det vurderes lokalt om det er mulig med operasjon på stue uten overtrykksventilasjon.

Adgangskontroll til pasientrom 

Kun helsepersonell som er direkte involvert i pasientbehandlingen skal ha adgang til pasientrommet, i tillegg til pårørende. Det bør føres logg over alle som har kontakt med pasienten. 

Besøkende 

Besøkende til pasienten må få informasjon om tiltak de må følge, og få opplæring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr. Antall besøkende bør reduseres til et minimum.   

Aerosolgenererende prosedyrer

Aerosolgenererende medisinske prosedyrer og prosedyrer utført på luftveier, slik som manuell ventilering, trakeal intubering, indusert sputum og diagnostiske prosedyrer som bronkoskopi, regnes som høy-risiko prosedyrer. Aerosolgenererende prosedyrer bør gjennomføres i behandlingsrom med undertrykk eller i isolatet. Antall personer som er til stede i rommet bør reduseres til et minimum, og alle som er til stede bør bruke beskyttelsesbriller eller visir, i tillegg til hansker, langermet smittefrakk, FFP3 åndedrettsvern og hette. Rengjøring og videre bruk av rommet gjøres i henhold til sykehusets retningslinjer. 

Overflytting til andre avdelinger / helseinstitusjoner 

Pasienter med mistenkt eller bekreftet SARS-CoV-2-infeksjon skal i minst mulig grad flyttes ut av isolatet. Dersom pasienten må ut av isolatet, må dette skje i henhold til institusjonens infeksjonskontrollprogram og i samarbeid med smittevernpersonell lokalt og/eller regionalt. 

Ved overflytting til annen helseinstitusjon skal ambulansepersonell være informert om smittestatus.  

Stell og transport av døde 

Alt personell som steller og/eller forflytter den døde skal ha på personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet for helsepersonell i sykehus. Dette tas av i henhold til lokale retningslinjer før rommet forlates. Den døde skal transporteres i lukket morspose.

Kontaktsporing og oppfølging i sykehus av kontakter 

Ved innleggelse av pasienter som mistenkes eller bekreftes smittet med SARS-CoV-2, bør sykehuset sørge for å begrense antall personer som er i kontakt med pasienten og at det føres oversikt over hvem som arbeider inne på isolatet og eventuelt hvem som har vært i kontakt med pasienten utenfor isolatet. 

Ved kontakt med pasient mistenkt eller bekreftet smittet med SARS-CoV-2 følges smittevernrådene gitt over. 

Sykehuset bør ha rutiner for oppfølging av personer som i sykehuset har hatt nærkontakt med pasient bekreftet smittet med koronavirus. Dette gjelder både medpasienter, helsepersonell og andre ansatte.  

Helsepersonell som har vært i fastlands-Kina siste 14 dager bør før de returnerer til arbeid kontakte lege med ansvar for smittevernet (smittevernlege i helseforetaket eller kommunelegen) for en smittevernfaglig vurdering av om de kan gå tilbake til jobb og/eller om det må iverksettes særlige smitteverntiltak.

Nærkontakter 

Med nærkontakter (høyrisikoeksponering) i sykehus menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: 

 • har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med SARS-CoV-2, uten å ha fulgt anbefalte smitteverntiltak, inkludert bruk av anbefalt beskyttelsesutstyr.
 • har delt pasientrom med en pasient som er bekreftet syk med SARS-CoV-2.
 • har oppholdt seg i nærheten av (ansikt til ansikt) med en pasient som er bekreftet syk med SARS-CoV-2 uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.
 • har vært i samme rom samtidig som aerosolgenererende prosedyre på bekreftet pasient ble utført uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.
 • har hatt direkte kontakt med kroppsvæsker eller prøvemateriale fra bekreftet tilfelle uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Oppfølging av nærkontakter

Helsepersonell og andre ansatte som møter definisjonen for nærkontakt (høyrisiko-eksponering) i sykehus (dvs. kontakt uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr) bør ikke arbeide i helsetjeneste de neste 14 dagene etter siste høyrisikoeksponering. Videre oppfølging gjøres i tråd med oppfølging av kontakter utenfor sykehus.

Pasienter som møter definisjonen for nærkontakt (høyrisikoeksponering) i sykehus, bør isoleres de neste 14 dagene etter siste høyrisiko-eksponering. 

Pårørende som møter definisjonen for nærkontakt (høyrisikoeksponering) i sykehus bør i utgangspunktet følges opp av kommunelege i tråd med råd for oppfølging av kontakter utenfor sykehus. Dersom pårørende oppholder seg på sykehuset, må oppfølging og smitteverntiltak vurderes individuelt i samråd med sykehusets smittevernpersonell. 

Andre kontakter 

Med andre kontakter (lavrisikoeksponering) i sykehus menes personer som i løpet av de siste 14 dagene: 

 • Har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset, selv om anbefalte smitteverntiltak er fulgt

Oppfølging av andre kontakter 

Helsepersonell og andre ansatte som møter definisjonen for andre kontakter (lavrisikoeksponering) i sykehus (dvs. har fulgt anbefalte smitteverntiltak, inkludert brukt anbefalt beskyttelsesutstyr) kan fortsette i arbeid, men bør følge med på egen infeksjonsstatus. Dersom de utvikler symptomer, skal de varsle nærmeste leder og ikke gå på jobb. 

Alle kontakter som utvikler symptomer, må kontakte lege/legevakt. Det anbefales å ta kontakt på telefon og informere om muligheten for smitte med koronavirus.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden

Fakta

Koronavirus

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.

Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.