Hopp til innhold

Tiltak i primærhelsetjenesten ved mistenkt eller bekreftet smitte med nytt koronavirus (coronavirus)

Publisert Oppdatert

Råd til helsepersonell i primærhelsetjenesten om nytt koronavirus (coronavirus)

Råd til helsepersonell i primærhelsetjenesten om nytt koronavirus (coronavirus)


Vurdering av pasient

Hos pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal det innhentes opplysninger om reisehistorikk, smitterisiko, symptomdebut og symptomer for å vurdere om de kan være smittet med SARS-Cov-2, se:

Rutiner ved første kontakt med mistenkt tilfelle 

 • Innhent sykehistorie og informasjon om eksponering over telefon. Avklar om pasienten oppfyller kriteriene for mistenkt tilfelle. Hvis ja, avtales sted for undersøkelse og testing for koronavirus. Det bør vurderes sammen med vakthavende lege ved nærmeste sykehus om pasienten skal testes i hjemmet, i primærhelsetjenesten eller i sykehus.
 • Pasienter som kommer til legekontoret, bør ved ankomst få utlevert et kirurgisk munnbind som pasienten selv tar på, med mindre pasienten av medisinske årsaker ikke tolererer dette. 
 • Pasienten plasseres i eget rom og kun nødvendig helsepersonell går inn. 
 • Pasientens munnbind tas av inne på undersøkelsesrommet først etter at helsepersonell har tatt på personlig beskyttelsesutstyr. 
 • Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienten skal bruke følgende beskyttelsesutstyr: 
  • Åndedrettsvern (FFP3, FFP2). Hvis åndedrettsvern ikke er tilgjengelig, benytt kirurgisk munnbind (klasse II)
  • Frakk med lange ermer
  • Hansker
  • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) 
 • Både håndvask med såpe og vann og hånddesinfeksjon er effektive metoder for håndhygiene ved smitte med koronavirus. 
 • Ved behov for innleggelse i sykehus, kontakt vakthavende lege. Sykehuset må varsles om at pasienten mistenkes for smitte med koronavirus.  
 • Alle mistenkte tilfeller skal varsles til Smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet (tlf. 21 07 63 48). 

Hvordan bruke beskyttelsesutstyr?

Råd til helsepersonell om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten ved kontakt med personer med bekreftet eller mistenkt smitte med SARS-CoV-2 finnes som pdf her:

Prøvetaking 

Legen bør ta kontakt med mikrobiologisk beredskapsvakt ved Folkehelseinstituttet før prøvetaking. For riktig prøvetaking og -materiale, se diagnostikk for nytt koronavirus:  

Under prøvetaking skal det benyttes beskyttelsestiltak som beskrevet ovenfor. Prøvetaking medfører fare for aerosoldannelse og følgelig bør åndedrettsvern benyttes.    

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering etter konsultasjonen 

 • Brukt engangsbeskyttelsesutstyr kastes i lukket pose som restavfall
 • Kontaktpunkter som pasienten har berørt, som stoler, dørklinker, toalett osv., desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel og rengjøres i henhold til vanlige rutiner. Øvrig renhold utføres som vanlig.

Isolering i hjemmet 

Isolering i hjemmet kan være aktuelt for pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med SARS-CoV-2 som ikke er så syke at de trenger innleggelse i sykehus, dersom boforholdene tillater det. Beslutning om isolering i hjemmet bør diskuteres med infeksjonsmedisiner eller vakthavende lege ved nærmeste sykehus. Det bør gjøres individuell vurdering av hvordan oppfølgingen skal foregå, og hvem som har ansvar for oppfølgingen (behandlende lege eller kommunelege).

Isolering i hjemmet innebærer blant annet at pasienten:

 • unngår unødvendig kontakt med andre
 • får daglig telefonisk oppfølging av helsetjenesten og mulighet til å ringe lege med ansvar for oppfølging dersom tilstanden forverrer seg 

Helsepersonell som skal besøke pasienten hjemme skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr, som beskrevet for legekontor/legevakt. 

Dersom pasienten isoleres hjemme i påvente av prøvesvar, bør det vurderes om husstandsmedlemmer skal ha karantene i hjemmet, på lik linje med personer som defineres som nærkontakter. Vurderingen bør gjøres i samråd med kommunelegen.

Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus og husstandsmedlemmer til isolerte finnes som pdf her: 

Transport fra legekontor/legevakt til hjemmet 

Pasienter med mistenkt infeksjon med det nye koronaviruset bør fortrinnsvis testes og undersøkes i hjemmet. Dersom pasienten testes på legekontor/legevakt og ikke har behov for sykehusinnleggelse, må transport til hjemmet organiseres. Dersom pasienten har egen bil, kan den benyttes. Pasienten skal ikke ta offentlig transport eller drosje. Alternativt kan syketransport koordineres med AMK-sentralen. Det må opplyses at pasienten mistenkes å være smittet med SARS-CoV-2. Det vil normalt være tilstrekkelig med desinfeksjon av kontaktflater/kontaktpunkter i kjøretøy brukt til pasienttransport.

Transport av pasient til sykehus 

Dersom innleggelse i sykehus vurderes som nødvendig, må transport avklares med sykehuset som skal motta pasienten. Ved rekvirering av ambulanse, må AMK-sentralen informeres om at pasienten mistenkes smittet med SARS-CoV-2, slik at de kan følge smitteverntiltak i henhold til lokale retningslinjer. Pasienter mistenkt smittet med koronavirus, skal ikke ta offentlig transport eller drosje. Det vil normalt være tilstrekkelig med desinfeksjon av kontaktflater/kontaktpunkter i kjøretøy brukt til pasienttransport.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden

Fakta

Koronavirus

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.

Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.