Hopp til innhold

Testing og diagnostikk for nytt koronavirus (coronavirus)

Publisert Oppdatert

Her er informasjon om prøvetaking, testing og forsendelse av prøver for påvisning av det nye koronaviruset (coronavirus).

Her er informasjon om prøvetaking, testing og forsendelse av prøver for påvisning av det nye koronaviruset (coronavirus).


Hvem bør testes for SARS-CoV-2?

Det primære formålet med testing i nåværende fase av utbruddet er å finne de første tilfellene i Norge, for å ha mulighet til å begrense smittespredning. Screening av friske personer som returnerer fra Hubei-provinsen (med Wuhan by), Kina eller andre affiserte områder anbefales ikke.

Det anbefales å teste personer som oppfyller kriteriene for mistenkte tilfeller. Kriteriene kan endres fortløpende under utbruddet.

Testing utvides også til å gjelde innlagte pasienter med alvorlig viruspneumoni med eller uten respirasjonssvikt hvor test for andre agens er negative, uavhengig av reiseanamnese.

Hvem skal varsles og hvordan avtale prøveinnsendelse til FHI?

 • Helsepersonell som mistenker et tilfelle av SARS-CoV-2 (tidligere kalt 2019-nCoV), skal straks varsle kommuneoverlegen.
 • Kommuneoverlegen skal umiddelbart varsle Folkehelseinstituttet ved å ringe Smittevernvakta på telefon 21 07 63 48 (døgnåpen)
 • Dersom det ikke er mulig å få varslet kommuneoverlegen, skal helsepersonell varsle Smittevernvakta direkte.

Etter at indikasjon for testing er avklart med Smittevernvakta, skal kommuneoverlegen (eventuelt helsepersonell, se over) lage en avtale med vakthavende mikrobiolog ved Folkehelseinstituttet om prøvetaking og forsendelse

 • Hverdager kl. 9–15: Ring Folkehelseinstituttets sentralbord (telefon 21 07 70 00) og be om å bli satt over til vakthavende virolog.
 • Kveld og helg: Ring mikrobiologisk beredskapsvakt direkte på telefon 95 21 49 93.

Prøvetaking og transport av prøver

Det er viktig at smittevernhensyn ivaretas ved prøvetakning:

FHI anbefaler at det tas to sett med luftveisprøver som sendes til lokalt laboratorium (med mindre direkte forsendelse er avtalt med vakthavende mikrobiolog ved FHI).

 1. Ett sett for analyse av SARS-CoV-2 ved referanselaboratoriet ved FHI.
 2. Ett sett for analyse ved lokalt laboratorium for andre luftveisagens og eventuelt SARS-CoV-2 der analyse tilbys lokalt.

Øvre luftveier: Penselprøver fra nasofarynks OG svelg i egnet virustransportmedium. Man kan benytte samme medium som ved prøvetaking for influensadiagnostikk. Ved produktiv hoste kan også ekspektoratprøve analyseres. Se guidelines fra CDC:

Nedre luftveier (kun aktuelt i spesialisthelsetjenesten): bronkoalveolær lavage (BAL) eller trakealaspirat.

Prøven skal ledsages av Rekvisisjon (remisse/henvisningsskriv) for mikrobiologiske undersøkelser der det tydelig må framkomme rekvirentens navn med telefonnummer (inkl  mobilnummer som kan nås utover ettermiddag/kveld).
På rekvisisjonen skal det også fylles inn kliniske/epidemiologiske opplysninger som gir mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2:

 • kliniske symptomer
 • symptomdebut
 • detaljert reiseanamnese
 • opplysninger om eventuelle kroniske sykdommer

Prøven bør tas så tidlig som mulig i sykdomsforløpet, og ved opprettholdt sterk klinisk mistanke kan det være aktuelt å gjenta prøvetaking gjennom sykdomsforløpet.

Prøven bør fortrinnsvis oppbevares og transporteres kjølig ved 4 °C (våt is eller kjøleblokk som ikke ligger direkte inntil prøve), men prøven kan også sendes ved omgivelsestemperatur over natten dersom dette er mest praktisk. Ved slike tilfeller må prøven settes kjølig inntil forsendelsen starter. Prøven merkes og pakkes som influensaprøver, forskriftsmessig (kategori B).

Analyse ved Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet er Nasjonalt referanselaboratorium for koronavirus med alvorlig utbruddspotensiale. Laboratoriet har tilgjengelig hurtig analyse for påvisning av Sarbeco betakoronavirus som inkluderer SARS-CoV-2, SARS og andre SARS-lignende virus fra flaggermus.

Metoden er en real-time PCR og anbefalt av WHO for påvisning av SARS-CoV-2. Positive testresultater vil bli bekreftet med alternative PCR-metoder og ved sekvensering, hvis prøvematerialet er egnet for analysen. FHI vil ved behov verifisere prøvesvar ved internasjonalt referanselaboratorium.

Alle påviste tilfeller av SARS-CoV-2 skal på nåværende tidspunkt bekreftes ved referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet.

På dagtid utføres analysene ved referanselaboratoriet på FHI daglig og etter avtale. Utenom ordinær arbeidstid, vil analysene utføres ved beredskapslaboratoriet på FHI, en gang daglig i helg med mindre annet er avtalt.

Endelig svar på en negativ prøve vil nå også hurtig kunne svares ut utenfor ordinær arbeidstid. Dersom det blir nødvendig med en prioritering av hvilke prøver som skal analyseres, vil dette avtales med rekvirent.

Prøver fra fyrtårnsystemet for influensa vil nå bli undersøkt for SARS-CoV-2 ved referanselaboratoriet dersom de ellers er negative for influensa. Dette gjøres for å kunne fange opp eventuell spredning i samfunnet.

Analyser ved andre norske laboratorier

Laboratorier i Norge som etablerer testing for SARS-CoV-2 bes om å informere referanselaboratoriet ved FHI om dette på e-postadressen: NIC-Norway@fhi.no

 • Laboratorier med verifisert analysemetode for påvisning av SARS-CoV-2 etter samråd med referanselaboratoriet behøver ikke å bekrefte sine negative analysesvar eksternt ved referanselaboratoriet. Liste over laboratorier som tester for covid-19 finnes i artikkelen Analyserte prøver fra mistenkte tilfeller av koronavirussykdom. Positive prøvesvar skal fortsatt bekreftes ved referanselaboratoriet. 
 • Laboratorier som ønsker bekreftende analyse ved referanselaboratoriet eller ikke selv har fått verifisert sin metode tilstrekkelig, skal uten opphold sende prøver fra mistenkte tilfeller som oppfyller kriteriene for testing til referanselaboratoriet ved FHI for analyse. Det er viktig at prøven sendes uten forsinkelse. Dette for å sikre hurtig analyse og eventuell påvisning av et positivt tilfelle slik at varsling av kontakter og smitteoppsporing kan starte så raskt som mulig.

I en tid framover skal alle prøver fra mistenkte tilfeller som oppfyller kriteriene for testing med positivt eller negativt prøvesvar sendes FHI for overvåkningsformål. Gjeldende bestemmelse vil kunne endres fortløpende i utbruddet.

For hurtig analyse ved FHI ønskes det at eluat sendes sammen med prøven, hvis mulig.

Rapportering av analysesvar

Folkehelseinstituttet er referanselaboratoriet for koronavirus med alvorlig utbruddspotensiale. Som laboratorium med nasjonal referansefunksjon i medisinsk mikrobiologi skal vi sikre høy kvalitet på mikrobiologiske tjenester for ivaretakelse av pasienter og folkehelsen, samt bistå i overvåking, beredskap og respons ved utbrudd av smittsomme sykdommer.

 • Antall pasienter analysert med analyseresultat for SARS-CoV-2 skal rapporteres til referanselaboratoriet ved FHI ukentlig, hver tirsdag innen kl 12, inntil et rapporteringssystem er på plass. Rapporten skal inneholde totalt antall testet og totalt antall funnet positive og sendes til NIC-Norway@fhi.no og merkes «Koronavirus diagnostikk- [navn på rapporterende laboratorium] ».

Referanselaboratoriet har ansvar for å presentere nasjonale tall over prøver analysert for SARS-CoV-2. For øyeblikket gjøres dette hver tirsdag.

Laboratoriesikkerhet

WHO tilrår at prøver med potensielt infeksiøst materiale kan behandles «slik man ville behandle prøver med mistenkt influensa». Ved referanselaboratoriet praktiseres dette ved at arbeidet foregår ved inneslutningsnivå P2, hvor alt åpent arbeid med potensielt infeksiøse prøver utføres i et klasse 2 sikkerhetskabinett. Prosedyrer som kan oppformere virus (cellekultur) vil kreve inneslutningsnivå P3.

Ved positivt testresultat

Ved bekreftet koronavirus-infeksjon (SARS-CoV-2) ved FHI vil resultatet varsles telefonisk til rekvirent og Smittevernvakta ved FHI. De første positive testresultater i Norge skal formidles offisielt av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Pasienten bør følges opp med jevnlig testing av prøver fra øvre og/eller nedre luftveier med PCR hver andre til fjerde dag som et minimum. Repeterte tester på annet prøvemateriale (f.eks. serum, urin, avføring) bør også utføres med PCR for å bedre forståelsen av virusets replikasjonskinetikk og som hjelp i smittevernet rundt pasienten.

Varsling ved mistenkt eller bekreftet tilfelle

Mistenkt eller bekreftet tilfelle med covid-19-sykdom skal etter IHR-forskriften straks varsles til kommuneoverlegen som umiddelbart skal varsle Folkehelseinstituttet. Bekreftet tilfelle med covid-19-infeksjon er også pr 31. januar gjort meldepliktig i MSIS. Les mer:

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden

Fakta

Koronavirus

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.

Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.