Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Melding

Årsrapport om overvåkning av seksuelt overførbare infeksjoner og blodbårne hepatitter

Publisert


I 2018 økte antall gonorétilfeller mens det var nedgang i antall hivtilfeller og tilfeller av hepatitt B og hepatitt C. Forekomsten av klamydiatilfeller var stabil, ifølge årsrappport for 2018.

Hiv

Antall meldte hivtilfeller i Norge fortsetter å gå ned også i 2018. Nedgangen har særlig kommet blant norskfødte menn som har sex med menn (msm) og heteroseksuelt smittede innvandrere smittet før ankomst til Norge. Nedgangen for msm kan tyde på effekt av nye forebyggingstiltak som rask igangsatt og effektiv behandling av alle nydiagnostiserte samt forebyggende legemiddelbehandling av risikoutsatte (PrEP).

Gonoré, syfilis og LGV

Det var også en økning av gonoré, syfilis og lymfogranuloma venerum (LGV) blant msm. Andelen hivpositive msm med innvandrerbakgrunn har vært økende de siste årene. Også blant heteroseksuelle kvinner og menn har gonoré økt betydelig de senere årene.

Klamydia

Den rapporterte forekomsten av klamydia økte fra årtusenskiftet fram til 2008 for deretter å ha vært stabil gjennom flere år. I 2018 ble det diagnostisert 26 570 tilfeller (502 per 100 000 innbyggere). Det ble da spesielt observert en økning i alders­gruppen 20-24 år.

De siste årene har det vært en økning i antall undersøkelser samtidig som man finner færre blant dem som testes. Fra 2017 til 2018 var det imidlertid en liten nedgang i antall undersøkte personer. Den høyeste observerte forekomsten av klamydia finner man i Oslo etterfulgt av Finnmark og Troms.

Viktige tiltak for forebygging og kontroll av klamydia og andre seksuelt overførbare infeksjoner er økt kondombruk, målretta testing og behandling og smittevernveiledning og grundig smitteoppsporing rundt hvert tilfelle.

Hepatitt C

I 2018 ble det til MSIS meldt inn 639 tilfeller med hepatitt C, en liten nedgang sammenlignet med 2017. Meldte tilfeller av hepatitt C har vist en betydelig reduksjon siden 2008, men må ses i sammenheng med endringer i meldingskriteriene. Det er ikke mulig å si hvor mange av tilfellene som er akutte tilfeller eller hvor mange som er kroniske infeksjoner hvor smitten har skjedd for mange år siden.

Hepatitt C-situasjonen i Norge domineres av kroniske infeksjoner hos norskfødte hvor de aller fleste er antatt smittet gjennom tidligere eller pågående injiserende rusbruk. Anslag over antall personer som tar stoff med sprøyter har vist en nedgang de senere årene. I tillegg har antall hepatitt C-smittede som blir behandlet økt betydelig siste år. Det er derfor grunn til å tro at antall nysmittede med hepatitt C er redusert de siste årene.

Det er utarbeidet en nasjonal implementeringsplan i arbeidet for at hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem i Norge. Planen skal hjelpe kommunene og helseforetakene til å gjennomføre fore­bygging av smitte, testing og behandling av alle med kronisk hepatitt C.

Hepatitt B

Meldte tilfeller av kronisk hepatitt B har gått betydelig ned siste årene i takt med redusert innvandring fra høyendemiske land.