Hopp til innhold

Artikkel

Folkehelseinstituttets samarbeid med WHO

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO) på mange fagområder, gjennom operativ helseovervåking, forskningsprosjekter og gjennom ulike utvalg og samarbeid med andre aktører i den norske helseforvaltningen.

WHO headquarters, Geneva. Foto: Colourbox.com
WHO headquarters, Geneva. Foto: Colourbox.com

Folkehelseinstituttet samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO) på mange fagområder, gjennom operativ helseovervåking, forskningsprosjekter og gjennom ulike utvalg og samarbeid med andre aktører i den norske helseforvaltningen.


Folkehelseinstituttet og samarbeid med WHO

Folkehelseinstituttet huser to WHO Collaborating Centres. Dessuten er WHO referanselaboratorium for meningokokker, nasjonalt influensasenter og WHO-akkreditert laboratorium for meslinger, røde hunder og polio plassert ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet er nasjonalt kontaktpunkt for WHOs internasjonale helsereglement (International Health Regulations; IHR 2005), som gir retningslinjer for varsling og tiltak ved alvorlige hendelser som har betydning for internasjonal folkehelse.Ved akutte hendelser kan Folkehelseinstituttet også bidra med ekspertise og personell på forespørsel fra WHO, og Norge får på tilsvarende måte tilbud om bistand fra WHO dersom det skulle være nødvendig. 

En gang i året leverer Folkehelseinstituttet norske data til WHO Europas Health for all-program (WHO European Health for All Database), med tall om alt fra antall døde i trafikkulykker til aborter. For tiden samarbeider Folkehelseinstituttet også med WHO om å utvikle et internasjonalt harmonisert rammeverk for utvikling, forvaltning og bruk av reproduktive helseregistre (hRHR Initiativet; The harmonized Reproductive Health Registries).

Det er også blant annet et pågående samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og WHO i Palestina, der WHO har etablert et norskfinansiert prosjekt for å støtte det palestinske helsedepartementets oppbygging av et palestinsk folkehelseinstitutt.

Folkehelseinstituttet gir helsefaglige innspill og råd til norske myndigheter om saker som behandles i WHO, blant annet i forbindelse med Verdens helseforsamling, styremøte i WHO og årlig møte i WHOs Europaregion. Fagavdelingene ved instituttet gir innspill til saker på sine respektive fagområder, mens Avdeling for internasjonal folkehelse er ansvarlig for å koordinere arbeidet.

Fagpersoner ved Folkehelseinstituttet er i tillegg representert som eksperter og observatører i ulike WHO-nettverk, komitéer og møter.

WHO Collaborating Centres ved Folkehelseinstituttet

Norge har for tiden åtte WHO Collaborating Centres, og to av disse er plassert ved og drives av Folkehelseinstituttet.

WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology

Oppgavene til WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology er å utvikle og vedlikeholde ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) klassifikasjonssystem og DDD (definert døgndose) som måleenhet for legemiddelforbruk. ATC/DDD systemet anbefales av WHO for beregninger av legemiddelforbruk, og systemet har blitt internasjonal gullstandard for forskning på legemiddelbruk.

Senteret ble opprettet i 1982 da Norge fikk i oppgave å opprette et WHO-senter med ansvar for å klassifisere legemidler. Ved opprettelsen ble senteret tilknyttet WHOs europakontor i København, men senere er samarbeidet med WHO utvidet og fra 1996 har senteret vært knyttet til WHOs hovedkontor i Genève. Ved Folkehelseinstituttet er senteret plassert i Avdeling for legemiddelepidemiologi. Arbeidet skjer i samarbeid med senterets internasjonale ekspertgruppe, som er oppnevnt av WHOs hovedkontor i Genève. 

Se også:WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology

WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Meningococci

Folkehelseinstituttet, ved Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, ble utnevnt som WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Meningococci i 1991. Senteret bidrar i WHOs arbeid med å utrydde meningokokk-sykdom som et folkehelseproblem. De vanligste sykdommene som skyldes meningokokker er meningitt og sepsis.

Folkehelseinstituttet ble oppnevnt som WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Meningococci på grunn av ekspertise og engasjement i forhold til meningokokk-sykdom globalt. Senteret er ansvarlig for å drive med både forskning og analyser, gi råd og yte tjenester samt rapportere årlig. Siden starten i 1991 har senteret støttet WHO i arbeidet blant annet ved å bidra til diagnostisering og oppdaging av utbrudd i andre land, til overvåking globalt og til kapasitetsbygging, særlig i Afrika. 

Se også: WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Meningococci

Folkehelsearbeid i Europa fram mot 2020 – Health 2020

Health 2020 er det europeiske rammeverket og strategi for folkehelsearbeid frem mot 2020.

Rammeverket er utviklet i samarbeid mellom alle medlemslandene i den europeiske regionen i WHO, og ble vedtatt på regionalkomitémøtet i september 2012. Health 2020 har to strategiske målsetninger og er basert på fire prioriterte områder for politikkutforming.

Det europeiske rammeverket for folkehelsearbeid er i samsvar med flere prinsipper som står sentralt i norsk helsepolitikk, som bedre helse for alle, redusert ulikhet i helse og mer forebygging.

Hopp til innhold