Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Hverdagsrehabilitering og helsefremmende arbeid

Publisert


Litteratur og forskning om hverdagsrehabilitering og helsefremmende arbeid.


Har du funnet en feil?

Ness NE et al: Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering , ved prosjektgruppen "Hverdagsrehabilitering i Norge" , Norsk ergoterapeutforbund, Norsk sykepleieforbund og Norsk fysioterapeutforbund, 2012.

Nielsen KB, Langberg H og Rasmussen SR:  Evidens for effekten af rehabilitering for ældre med nedsat funktionsevne. Kartlegging av evidens gjennom systematisk litteratursøk etter vitenskapelige artikler vedrørende helhetlige tiltak til eldre med nedsatt funksjonsevne fysisk, psykisk eller sosialt.  Utarbeidet av Københavns Universitet, Implement, KORA og Socialstyrelsen. Juli 2013. 

Evaluering af Projekt Hverdagsrehabilitering , Fredrikssund kommune. 2013. Evalueringen viser de aller fleste får et bedret funksjonsnivå, samtidig som det er økonomisk lønnsomt. Dybdeintervju viser betydningen av gode relasjoner mellom borgeren og de ansatte, samt nødvendigheten av fortsatt kompetanseutvikling av alle medarbeiderne.  

Selvstendig, trygg og aktiv. Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering , Stavanger kommune 2013. Gjennom kvalitative og kvantitative undersøkelser dokumenteres at brukerne har fått et betydelig bedre funksjonsnivå. De ansatte opplever eierskap, er stolte og har et nært forhold til brukerne.

Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering. Helsefremmingsplanen, Kristiansand kommune,2013. P lanen beskriver hvordan Kristiansand kommune vil fremme folkehelse utfra et pasientforløpsperspektiv. Den beskriver mål og tiltak for å fremme livskvalitet, ansvar for egen helse og selvstendighet for mennesker med ulike grader av funksjonssvikt.

Lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. De bygger broer mellom det de kan og det de gjør gjennom å ta i bruk en enkel metode. Livsområdene de arbeider med er sikkerhet og trygghet, sosialt nettverk, mat og drikke, samt fysisk aktivitet. Konseptet kommer fra Sverige og er utviklet for norske forhold av Kunnskapssenteret i samarbeid med ansatte og pensjonister i Sandefjord, samt Pensjonistforbundet.