Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Overvaking av luftvegsinfeksjonar, månadsrapport

Sidan hausten 2016 har det vore ein auke i talet på legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i aldersgruppa 5-19 år. Dette heng sannsynlegvis saman med dei nye fråversreglane som vart innført i den vidaregåande skulen frå hausten 2016.

luftveis-sykdpulsen-NY.jpg

Artikkelen er oppdatert 08.03.2019 med statistikk til og med veke 6.   

Luftvegsinfeksjonar er ei sjukdomsgruppe  som omfattar diagnosekodane (ICPC-2) R05-Hoste, R74-Akutt øvre luftvegsinfeksjon, R78-Bronkitt/bronkiolitt og R83-Luftvegsinfeksjon IKA.  

Svingningar i løpet av året 

Midten av juni og utover juli var det sommarferie for fleire av skulane i landet. Talet på lege- og legevaktkonsultasjonar er ofte lågare i feriar og heilagdagar, sjå figurane.

Ein auke av luftvegsinfeksjonar er ellers vanleg på vinterstid, spesielt hos barn og unge (figur 2).  

Auke i legekonsultasjonar etter endra fråversreglar 

Sidan hausten 2016 har det vore ein auke i talet på legekonsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i aldersgruppa 5-19 år. Dette heng sannsynlegvis saman med dei nye fråversreglane som vart innført i den vidaregåande skulen ved skulestart hausten 2016. Sjå artikkel i tidsskrift for Den norske legeforening 2017: Legesøkning og legemiddeluttak etter innføring av nye fraværsregler 

respiratory_Norge_alle_alder_2019-03-05.png

Figur 1: Talet på konsultasjonar for luftvegsinfeksjonar, vist per veke i dei siste 6 sesongane. Sesongane er vist med ulike fargar, årets sesong er markert med svart linje. Talet på konsultasjonar er lågare i feriar og på heilagdagar. Dette er spesielt tydeleg rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte stripla vertikale liner) og i sommarferievekene.

respiratory_Norge_Aldersfordelt_2019-03-05.png

Figur 2: Talet på konsultasjonar for luftvegsinfeksjonar i ulike aldersgrupper, vist per veke i dei siste 6 sesongane. Sesongane er vist med ulike fargar (sjå fargeforklaring i figur 1), årets sesong er markert med svart line. 

Talet på konsultasjonar er lågare i feriar og på heilagdagar. Dette er spesielt tydeleg rundt jul/nyttår og påske (markert med svarte stripla vertikale liner) og i sommarferievekene. Vêr merksam på at den vertikale skalaen (y-aksen) er ulik i dei fire diagramma.

Sesongen for Sjukdomspulsen omfattar veke 30 til veke 29 året etter. 

Om statistikken i Sykdomspulsen

Sjukdomspulsen er eit overvakningssystem som innhentar anonyme diagnosedata frå primærlegane og legevakter. Føremålet med sjukdomspulsen er å kunne oppdage utbrot av smittsame sjukdomar så tidleg som mogleg slik at smitteverntiltak kan setjast i verk.

Tala frå Sjukdomspulsen viser kor mange konsultasjonar fastlegar og legevakter har hatt for ulike diagnosar . Tala viser ikkje kor mange personar som har ein viss diagnose i befolkninga, då nokre personar kan gå til lege fleire gonger med same diagnose, og mange ikkje gå til lege i det heile. Sjukdomspulsen viser difor trendar og utbrot som er av ein slik art at fleire går til lege.

Diagnosen som vert sett på legekontora og legevaktene er basert på pasienten sine symptom . Som oftast er ikkje diagnosen stadfesta med ein laboratorieundersøking.   

Fylkesrapportar

Se vedlegg for fylkesrapportar for siste periode:

Vedlegg