Hopp til innhold

Prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret

Publisert Oppdatert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Her er oversikt over prosjekter som har fått utlevert data fra Dødsårsaksregisteret siden 2016.


Prosjektleder Forskningsansvarlig
institusjon
Prosjekttittel Utleveringsår Oppdragsnr. Arkivnr.
Marte Handal Folkehelseinstituttet A Scandinavian cohort of pregnant women in opioid maintenance treatment during kkpregnancy: short and long term consequences for the child 2017 17-0333 17/10017
Ivar Skeie Sykehuset Innlandet Dødelighet i LAR-behandling i Norge (Mortality During Opioid Maintenance Treatment i Norway - MONO) 2017 17-0334 17/10045
Anne Landheim Sykehuset Innlandet HF LAR-ROP-studien. En kohortstudie av personer med tidligere rusmiddelavhengighet 2017 17-0335 17/10046
Jarle Jortveit Sørlandet sykehus HF Behandling og overlevelse ved akutt hjerteinfarkt 2017 17-0336 17/10225
Geir Øystein Andersen Oslo Universitetssykehus Postconditioning in ST-elevation myocardial infarction treated with primary PCI 2017 17-0338 17/10255
Anne Cathrine Braarud Oslo Universitetssykehus Kartlegging av opioidoverdoser i Oslo sentrum 2017 17-0341 17/10342
Anne Grete Semb Diakonhjemmet sykehus Insidens og utkomme av hjerte- og karsykdom ved inflammatoriske leddsykdommer 2017 17-0349 17/10421
Sverre Bergh Sykehuset Innlandet Place of death for home-dwelling persons receiving domiciliary care: a longitudinal study 2017 17-0350 17/10431
Mats Rosenlund IMS Health AB Study of the patients treated with dexamphetamine, and an evaluation of treatment adherence and dosing 2017 17-0352 17/10471
Glenny Cecilie Alfsen Akershus universitetssykehus Obduksjonsrapporter i Norge i 2014, en kvalitetsstudie 2017 17-0353  17/10512
Trygve Holmøy Akershus universitetssykehus Risikofaktorer for utvikling av amyotrofisk lateral sklerose og multippel sklerose 2017 17-0359 17/10653
Merete Glenne Øie Sykehuset Innlandet Hvordan går det med ungdom med schizofreni eller ADHD når de blir voksne? En 20 års oppfølgingsstudie 2017 17-0361 17/10576
Bjørn Odvar Eriksen Universitetssykehuset Nord-Norge Populasjonsbaserte undersøkelser av nyrefunksjon og kardiovaskulær risiko i Tromsø 6 2017 17-0362 17/10578
Gunnvald Kvarstein UiT Norges arktiske Universitet
Smerteavdelingen
Bruk av MOVENTIG® (Naloxegol) 2017 17-0363 16/13227
Eivind Ness-Jensen NTNU Årsaker til tykk- og endetarmskreft 2017 17-0365 17/10630
Per Magnus Folkehelseinstituttet International Project of Cardiovascular Disease in Russia 2017 17-0366  17/10656
Gunnhild Åberge Vie NTNU Konsekvenser av overvekt 2017 17-0367 17/10675
Hilde Marie Erøy Edvardsen Arbeidssted
institusjon / avdeling
Rusmiddelrelaterte dødsfall 2000-2015 2017 17-0368 17/10689
Javaid Nauman NTNU Personalized Activity Intelligence (PAI) and mortality 2017 17-0372 17/10830
Kristian Hveem NTNU HUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulære sykdommer 2017 17-0373 17/10839
Gudrun Høiseth Oslo Universitetssykehus
Avd. for rettsmedisin
Nytten av å analysere betahydroksybutyrat (BHB) i obduksjons-saker for å diagnostisere ketoacidosetilstander 2017 17-0374 17/10877
Ketil Eide Høgskolen i Sørøst-Norge Coming of Age in Exile (CAGE) - Health and Socio-Economic 2017 17-0376 17/10890
Ben Brumpton NTNU Cardiovascular disease in Nord Trøndelag - prospective studies of acute myocardial infarction, heart failure, atrial fibrillation and stroke in the HUNT study 2017 17-0377 17/10939
Bent Indredavik St. Olavs hospital
NTNU
Complications After a Stroke: Frequency And Significance For Survival And Functional Outcome In the Short And In the Long Term 2017 17-0378 17/10970
Fredrik A. Walby Universitetet i Oslo
Institutt for Klinisk Medisin
Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2017 17-0379 17/10974
Tore Kristian Kvien Diakonhjemmet sykehus
revmatologisk avdeling
The epidemiology of the rheumatic deseases in Norway. The impact of drug therapy 2017 17-0382 17/11069
Rune Wiseth NTNU Behandling av ST-elevasjonsinfarkt i Helse Midt-Norge 2017 17-0383 17/10774
Kristin Austlid Taskén Oslo Universitetssykehus
Radiumhospitalet
Institutt for Kreftforskning
Avdeling for Tumorbiologi
Hvem kan ha nytte av beta-blokkere i kreftbehandlingen 2017 17-0384 17/11106
Kristian Hveem NTNU
Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
Institutt for samfunnsmedisin
og sykepleie
HUNT-MI: Studiedel på høysensitiv troponin 2017 17-0385 17/11169
Frida Schain Karolinska Institutet Retrospektiv registerstudie av överlevnad hos myelofibrospatienter som tidigare behandlats med JAKAVI® (ruxolotinib) 2017 17-0386 17/11183
Imre Janszky NTNU
Institutt for samfunnsmedisin
Faktorer som kan utløse akutte kardiovaskulære hendelser 2017 17-0389 17/11263
Bent-Martin Eliassen UiT Norges arktiske Universitet Hjerte- og karsykdom og relaterte risikofaktorer i Nord-Norges multietniske befolkning 2017 17-0390 17/11344
Kristian Hveem NTNU HUNT-MI: Studiedel på kardiovaskulær farmakogenetikk 2017 17-0391 17/11342
Siri Rostoft Oslo Universitetssykehus
Ullevål, geriatrisk avdeling
Behandling og overlevelse for norske kreftpasienter over 75 år 2017 17-0392 17/11365
Siri Eldevik Håberg Folkehelseinstituttet Intervall mellom graviditeter, obstetrisk historie og uønskede svangerskapsutfall 2017 17-0393 17/11383
Mette Kalager Oslo Universitetssykehus
Rikshospitalet
I-SCAN studien: Inflammatorisk tarmsykdom og kreft i Skandinavia 2017 17-0395 17/11550
Torben Wisborg Finnmarkssykehuset HF Alvorlige skader hos barn i Finnmark 2017 17-0396 17/11589
Thomas de Lange Kreftregisteret Psychological, lifestyle and demographic characteristics, and comorbidity of attendees comparet to non-attendees to a colorectal cancer-screening program 2016 16-0228 16/34
Jon Klokk Slettedal Universitetet i Oslo Dødsårsak ved pseudoeksfoliasjon – en oppfølgingsstude 2016 16-0229 16/26
Johannes E. R. Hov  Universitetet i Oslo Tarmfloraens betydning ved primær skleroserende cholangitt 2016 16-0230 16/27
Vidar Hjellvik Folkehelseinstituttet Bruk av medikamenter og senere sykelighet og dødelighet 2016 16-0231 10/692
Anne Pernille Ofstad Bærum Sykehus
Vestre Viken HF
Betydning av totalt og abdominalt kroppsfett for kardiovaskulære hendelser og død i en populasjonsbasert kohortstudie 2016 16-0233 16/177
Christian Sesseng SP Fire Research AS Analyse av de senere års dødsbrannstatistikk 2016 16-0235 16/277
Øyvind Næss Folkehelseinstituttet Alkohol drikkemønster og hjerte- og karsykdom 2016 16-0236 12/16
Lars Gullestad Universitetet i Oslo Aortasentose hos eldre 2016 16-0238 16/296
Vibeke Videm NTNU Revmatoid artritt, ankyloseriende spondylitt (Bekhterevs sykdom og kardiovaskulær risiko i HUNT /Rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis (Bechterew's disease) and cardiovascular risk in the HUNTstudy 2016 16-0239 12/1520
Marjolein M. Iversen Høgskolen i Bergen Sykelighet, funksjonsstatus, risiko for sykehusinnleggelse og mortalitet blant personer med og uten diabetes i hjemmesykepleie – en nasjonal registerstudie (2009-2014) 2016 16-0241 15/1761
Kari Risnes NTNU Perinatale forhold og dødelighet som voksen: Betydningen av maternelle faktorer 2016 16-0242 11/1361
Ulrik Wisloff NTNU Assosiasjon mellom fysisk form og risiko for utvikling av demens med spesielt fokus på Alzheimer 2016 16-0243 16/10223
Halvard Holdaas Oslo Universitetssykehus Mortalitet og morbiditet blant levende giver av nyre 2016 16-0244 16/10900
Javaid Nauman NTNU Longitudinal changes in sedentary time and cardiorespiratory fitness: association with cardiovascular risk factors, incidence of myocardial infarction, and mortality 2016 16-0248 16/11159
Sofia Carlsson Karolinska Institutet Latent autoimmune diabetes in adults and the risk of heart failure, Results of 11 year follow-up of the HUNT study 2016 16-0249 16/11173
Glenny Cecilie Alfsen Universitetet i Oslo Dødsmeldinger i sykehjem 2016 16-0251 16/11175
Fredrik Borgström Karolinska Institutet Nordisk registerstudie for å studere pasientprofiler, epidemiologi, behandlingsmønster, helseøkonomi og sykdomsbyrde i astma 2016 16-0252 16/10686
Stein Emil Vollset Folkehelseinstituttet Data quality in the Norwegian Cause of Death Registry 2016 16-0253 16/11075
Elisabeth Edvardsen Oslo Universitetssykehus Long-term effects of high-intensity axercise training after lung cancer surgery 2016 16-0260 16/11003
Rolv Skjærven UiB Adverse pregnancy outcomes as predictors of long term mortality and morbidity of chronic diseases 2016 16--0262 16/11088
Bente Irene Løkken Nord Universitet Kulturell deltagelse i assosiasjon med sykelighet og dødelighet i en norsk populasjon HUNT3 (2006-08). Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2016 16-0263 16/11103
Øyvind Næss
Inger Ariansen
Folkehelseinstituttet Årsaker til og helsekonsekvenser av fedme og andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer gjennom livsløpet 2016 16-0265 16/10284
Frederik Kragerud Goplen Helse Bergen Langtidsprognose for pasienter med svimmelhet 2016 16-0267  
Ole Røgeberg Frischsenteret Avhengighetsbehandling - et bredere perspektiv 2016 16-0269 16/11775
Inger Thune Oslo Universitetssykehus The Oslo Ethnic Breast Cancer Study 2016 16-0270 16/11776
Kim Stene-Larsen Folkehelseinstituttet Psykiske lidelser og risikoprofiler for selvmord 2016 16-0271 16/11933
Espen Holte St. Olavs hospital TAVI ved St. Olav: Ekkokardiografiske data, komplikasjoner og poliklinisk oppfølging 2016 16-0273 16/11911
Toril Skandsen St. Olavs Hospital The incidence and mortality rate of moderate and severe traumatic brain injury in children: A prospective cohort study 2016 16-0274 16/11938
Nina Grytten Torkildsen Haukeland Universitetssykehus Komorbiditet og overlevelse ved MS – en nasjonal registerstudie 2016 16-0275 16/11940
Linn Gjersing Folkehelseinstituttet En prospektiv kohortundersøkelse av personer som bruker illegale opioider og/eller sentralstimulerende midler 2016 16-0277 16/11949
Eva Skovlund NTNU Medikamentell forebygging av hjerneslag ved atrieflimmer 2016 16-0278 16/12107
Thomas Clausen Universitetet i Oslo Utvidet dødelighetsundersøkelse i EMCDDA 2012-14 2016 16-0279 16/12290
Lloyd Balbuena University of Saskatchewan Dietary and lifestyle factors and risk for suicide 2016 16-0280 16/13377
Per Schwarze Folkehelseinstituttet Helseeffekter av luftforurensning fra transport (TRANSPHORM) 2016 16-0281 16/12287
Signe Opdahl NTNU Svangerskap og barn etter assistert befruktning i Norden 2016 16-0283 16/12436
Oluf Dimitri Røe NTNU Cancer-Biomarkers in HUNT
Substudie: A Novel Lung-Cancer Risk-Prediction Model for Ever-Smokers: the HUNT RPM
2016 16-0285 16/12929
Gro Gujord Tangen Nasjonal kompetansetjeneste
for aldring og helse
Associations between subjective memory impairment and complex activities of daily living in the HUNT Study - a longitudinal population health study in Norway 2016 16-0286 16/12485
Tor Iversen Universitetet i Oslo BRIDGE: Sammenligning av behandlingsresultat og ressursbruk mellom land 2016 16-0291 16/12657
Jostein Ivar Grytten Universitetet i Oslo Like fødes ulikt 2016 16-0292 16/12687
Ulrik Wisløff NTNU Personalized Activity Intelligence (PAI), sedentary time and cardiovascular disease 2016 16-0293 16/12716
Geir Øystein Andersen Oslo
 Universitetssykehus
Safety and efficacy of levosimendan in patients With acute myocardial infarction complicated by symptomatic left ventricular failure 2016 16-0299 16/12890
Tonje Braaten UiT Norges arktiske Universitet Inntak av kaffe, insidens og overlevelse av kreft, og total- og årsakspesifikk dødelighet 2016 16-0300 16/12899
Aage Haugen Statens arbeidsmiljøinstitutt Lungekreft - genetikk 2016 16-0302 16/12903
Bjarne Martens Nes NTNU Physical activity, cardiorespiratory fitness and risk of atrial fibrillation and cardiovascular events in HUNT 2016 16-0304 16/12987
Paula Berstad Kreftregisteret Effekt av livsstilsintervensjon på kreftrisiko, en studie av deltagere i Oslo I-undersøkelsen 2016 16-0305 16/13190
Øyvind Næss Folkehelseinstituttet Fødselsvekt og hjerte-karsykdom 2016 16-0307 16/10288
Carl Baravelli Norwegian Porphyria Centre (NAPOS)
Haukeland University Hospital
Følgetilstander og langtidseffekter av porfyri (REK: 2012-2021) 2016 16-0308 16/13132
Gunnhild Åberge Vie NTNU Effekten av kroppsmasseindeks på sosiale tjenester, trygdeytelser, inntekt og utdanning" 2016 16-0309 16/13172
Anna-Maria Hoffmann-Vold Oslo Universitetssykehus Dødelighet ved revmatisk vaskulitt og systemisk bindevevssykdommer 2016 16-0310 16/13259
Lise Gustad Helse Nord-Trøndelag Depression and anxiety symptoms and risk of future cardiovascular disease - exploring causal pathways and clinical impacts. The HUNT study 2016 16-0311  
Lloyd Balbuena University of Saskatchewan Are there dietary and lifestyle factors for the self-prevention of suicide? 2016 16-0312 16/13377
Dag Jacobsen Oslo Universitetssykehus
Ullevål
Oslointoxstudien 2016 16-0313 16/13379
Rune Blomhoff Universitetet i Oslo Overlevelse i "Prostata Fytokjemikalie & PUFA Intervensjonsstudien 2016 16-0315 16/13398
Mons Lie Oslo Universitetssykehus Etterundersøkelse av nyretransplanterte 2016 16-0316 16/13467
Heine Strand Folkehelseinstituttet The Norwegian Old age Health and Retirement Survey (NORSE) 2016 16-0318 16/13509
Ruby Del Risco Kollerud Universitetet i Oslo Risiko for å utvikle kreft blant barn og unge voksne knyttet til familiehistorie med kreft i slektninger og seneffekter av kreft 2016 16-0319 16/13542
Ingrid Sivesind Mehlum STAMI
Avdeling for arbeidsmedisin og Epidemiologi
Nordisk yrkesregisterstudie – et verktøy for beregning av potensialet ved intervensjoner på arbeidsplass- og populasjonsnivå 2016 16-0321 16/13545
Ben Brumpton NTNU Chronic obstructive pulmonary disease in Norway; prevalence, classification, hospitalisation, and mortality 2016 16-0322 16/13546
Wolfgang Lilleby Oslo Universitetssykehus Norwegian experiences with Interstitial Radiation Treatment (brachytherapy) for men with high-risk localised prostate cancer 2016 16-0323 16/13547
Per Hoff- Olsen Oslo Universitetssykehus Selvmordsstatistikk og frekvens av rettsmedisinske obduksjoner 2016 16-0324 16/13629
Kristian Bolin Göteborgs Universitet, CHEGU Samband mellom bruk av Desloratadine og risken for kramper, supraventrikulær takykardi og atrieflimmer eller flutter: En nordisk register-basert studie 2016 16-0325 16/13599
Christian Jonasson NTNU Effekt og sikkerhet av legemidler til behandling av type 2 diabetes – en registerbasert studie 2016 16-0326 16/13708
Bent-Martin Eliassen UiT Norges arktiske Universitet Cardiovascular disease and its risk factors in the multi-ethnic population of Northern Norway 2016 16-0327 16/13634
Erney Mattsson NTNU The impact of sex hormones on AAA development among females in the HUNT population 2016 16-0329 16/13645
Geir Selbæk Nasjonal kompetansetjeneste
for aldring og helse
Trajectories in Real Life and Risk Factors of Dementia (TRAIL-DEM) 2016 16-0331 16/13694