Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Arkiverte nettpublikasjoner

Viser  0  treff

Sorter etter:
|
 1. Når og hvilke vaksiner får barnet tilbud om?

  Oversikt over når barnet får tilbud om de ulike vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet.

  Publisert

 2. Vaksine mot tuberkulose (BCG)

 3. Vaksine mot HPV (humant papillomavirus)

 4. Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

 5. Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine)

 6. Vaksine mot pneumokokksykdom

 7. Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B

  Når barnet er 3, 5 og 12 måneder får det tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B på helsestasjonen.

  Publisert Oppdatert

 8. Vaksine mot rotavirussykdom

  Rotavirus er årsak til om lag halvparten av tilfellene med diaré og oppkast blant sped-og småbarn. Viruset smitter svært lett.

  Publisert

 9. Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

  SYSVAK er det nasjonale vaksinasjonsregisteret i Norge. SYSVAK er lovregulert gjennom Helseregisterloven og SYSVAK-registerforskriften.

  Publisert

 10. Før og etter vaksinasjonen

  Før vaksinasjonen vil helsesøster spørre om barnet er friskt og om det har hatt reaksjoner etter tidligere vaksiner. De fleste barn får liten eller ingen reaskjon etter vaksinering.

  Publisert

 11. Hvorfor er det viktig å vaksinere?

  Ved vaksina­sjon aktiviseres immunapparatet uten at vi blir syke. Slik kan noen av de farlige smittsomme sykdommene forebygges på en enkel og effektiv måte.

  Publisert

 12. Vaksinasjon i barne- og ungdomsalderen - informasjon til foreldre

  Informasjon til foreldre og andre om barnevaksinasjonsprogrammet, hvorfor vi vaksinerer, vaksinene som tilbys, hensyn som må tas før og etter vaksinasjon, og mulige bivirkninger.

 13. Benzen - luftkvalitetskriterier

  Fakta om benzen

  Publisert

 14. Håndhygiene - nasjonal veileder

  Veilederens formål er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdatert kunnskap og anbefalinger om håndhygiene i helsetjenesten.

  Publisert

 15. Brukerveiledninger for folkehelseprofiler og statistikkbanker

  Her finner du brukerveiledning for folkehelseprofilene og statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa.

 16. 08. Metaller - Forurensninger i uteluft

  Metaller i luft er hovedsakelig bundet til svevestøv. De fleste av de aktuelle metallene er kjent å føre til helseskade i høye konsentrasjoner.

  Publisert Oppdatert

 17. 07. Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) - Forurensninger i uteluft

  PAH dannes ved ufullstendig forbrenning, og består av mange ulike forbindelser. Enkelte av disse - som B[a]P - er kreftfremkallende.

  Publisert Oppdatert

 18. 06. Svoveldioksid (SO2) - Forurensninger i uteluft

  Forurensning av uteluften med SO2 er et betydelig miljø- og helseproblem mange steder i verden. SO2 virker irriterende i de øvre luftveiene og astmatikere er den mest sensitive gruppen.

  Publisert Oppdatert

 19. 05. Karbonmonoksid (CO) - Forurensninger i uteluft

  Karbonmonoksid (CO) er en fargeløs gass som inngår i luftforurensning og som kan føre til alvorlige helseeffekter.

  Publisert Oppdatert

 20. 04. Svevestøv - Forurensninger i uteluft

  Svevestøv består av små, luftbårne partikler som er svært viktige for helseeffekter av utendørs luftforurensning. Eksponering leder blant annet til forverring og utvikling av luftveis- og hjertekar.

  Publisert Oppdatert

 21. 03. Nitrogendioksid (NO2) - Forurensninger i uteluft

  Nitrogendioksid (NO2) er en viktig komponent i luftforurensning, med transport som hovedkilde. Eksponering for NO2 har vist sammenheng med forverring av sykdom og økt dødelighet.

  Publisert Oppdatert

 22. 02. Ozon - Forurensninger i uteluft

  Ozon er en reaktiv gass som finnes både nær bakken, og i de øvre lag av atmosfæren. Bakkenært ozon kan føre til helseskade, mens ozon i øvre lag av atmosfæren beskytter jorden mot skadelig UV-ståling.

  Publisert Oppdatert

 23. 01. Generelt om forurensninger i uteluft

  Luftforurensning utendørs består av en rekke forskjellige stoffer, avhengig av hvilke kilder som bidrar til forurensningen.

  Publisert Oppdatert

 24. Fakta om ebola (ebolavirussykdom)

  Ebola eller ebolavirussykdom er en alvorlig sykdom med høy dødelighet. Mellom 40 og 90 prosent av de syke har dødd i tidligere utbrudd. Ebola, på engelsk Ebola Virus Disease (EVD), ble tidligere kalt

  Publisert Oppdatert

 25. Registrering av ulykkesskader

  Flere sentrale helseregistre inneholder opplysninger om ulykkesskader. Nasjonalt pasientregister inneholder personidentifiserbare data, som muliggjør koblinger med andre registre i forskningsøyemed.

  Publisert Oppdatert

 26. Ikke-dødelige personskader

  Skader forekommer hyppigst blant ungdom, unge voksne og eldre. Menn er mer skadeutsatt fram til 50-60 års alderen, deretter skjer skader oftere hos kvinner. Hjemmet er det vanligste skadestedet.

  Publisert Oppdatert

 27. Dødelighet av skader

  Dødelighet etter skader har blitt betydelig redusert de siste tiårene, særlig blant menn. Fallulykker, transportulykker og forgiftningsulykker er viktige årsaker til død.

  Publisert Oppdatert

 28. Skadebildet i Norge – en oversikt

  Hvert år blir om lag ti prosent av befolkningen i Norge behandlet for skader, mens 2500 personer dør på grunn av skader.

  Publisert Oppdatert

 29. Generelt om skader og ulykker

  Dette kapitlet sikter mot å gi en samlet oversikt over personskader i Norge med hovedvekt på opplysninger fra helsetjenestebaserte registre og opplysninger om dødsårsaker.

  Publisert Oppdatert

 30. Arkiv - 09. Hygieniske barrierer i vannforsyningen

  En hovedutfordring for norsk vannforsyning er at mange vannverk fortsatt leverer vann som periodevis inneholder smittestoffer. Etablering av “hygieniske barrierer” er et sentralt forebyggingselement.

  Publisert Oppdatert

 31. 08. Plantevernmiddelrester og andre organiske forbindelser i vann

  Dette kapitlet omtaler organiske forbindelser som ikke naturlig hører hjemme i miljøet, og som kan representere helsefare og/eller vesentlige bruksmessige ulemper dersom de tilføres drikkevannet.

  Publisert Oppdatert

 32. E. coli – tarminfeksjon

  E.coli-tarminfeksjon er i de fleste tilfeller ufarlig, men en sjelden gang kan infeksjonen gi alvorlig sykdom.

  Publisert Oppdatert